przesuń do początku strony

Lista aktualności

03 SIE 2017

Nowi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Nowi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Nowi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

3 sierpnia 2017 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski wręczył akty powołania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 14 osobom, które w dniach 6 i 7 czerwca 2017 r. złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin.

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa lub posiada tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier oraz przygotowanie zawodowe potwierdzone egzaminem złożonym z wynikiem pozytywnym.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej co roku organizuje co najmniej jeden taki egzamin, który składa się z części:

1) pisemnej obejmującej znajomość przepisów prawa i wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych,
2) ustnej polegającej na rozwiązaniu problemów z zakresu działania rzeczoznawcy na przykładzie opisanych przypadków.

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych są uprawnieni do:

1) uzgadniania projektów budowlanych obiektów budowlanych i projektów urządzeń
    przeciwpożarowych, o których mowa w art. 6b ustawy;
2) uzgadniania projektów innych niż określone w art. 6b ustawy;
3) sporządzania ekspertyz technicznych i innych opracowań technicznych z zakresu
    ochrony przeciwpożarowej;
4) wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy.

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych są zobowiązani w szczególności do samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości przepisów i stanu wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej, co muszą potwierdzać co pięć lat poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub uzyskując co najmniej 20 punktów przyznawanych za uczestnictwo w szkoleniach, o których mowa w § 11j ust. 7 ustawy.

Obecnie prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych posiada 491 osób.

Opracowanie: Biuro Rozpoznawania Zagrożeń
Zdjęcia: Leszek Piekarski, Wydział Prewencji Społecznej
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

03 SIE 2017

Nowi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

wszystkie aktualności