szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Fundusz Pomocy
Dla niepełnosprawnych pomniejsz tekst powiększ tekst wersja do druku powrót
Fundusz Pomocy dla Poszkodowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz Członków Ich Rodzin

Fundusz Pomocy funkcjonuje od października 2001 roku. Został utworzony w celu udzielania pomocy poszkodowanym funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin.

Środki finansowe Funduszu Pomocy pochodzą z dywidend przekazanych przez ubezpieczycieli na podstawie umów zawartych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, reprezentowanymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Komendanta Głównego PSP, a:
 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie, na grupowe ubezpieczenie emerytalne „Pogodna Jesień” i grupowe ubezpieczenie na życie typ „Życie” dla pracowników i funkcjonariuszy PSP,
 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci pracowników i funkcjonariuszy PSP,
 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Toruniu, na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników i funkcjonariuszy PSP,
oraz na podstawie aneksu z 27 listopada 2002 r. rozszerzającego pakiet ubezpieczeń wchodzących w skład programu dla PSP, o:
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletniego dziecka.

Umowy zostały zawarte przy udziale ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej, które są sygnatariuszami tych umów. Pakiet grupowych ubezpieczeń został przygotowany i wdrożony przez brokera ubezpieczeniowego - firmę MENTOR S.A. z Torunia, która obsługuje cały program ubezpieczeń dla strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

Do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu uprawnieni są funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści PSP, którzy są objęci pakietem ww. umów ubezpieczeń. Innymi słowy, uprawnienie do ubiegania się o pomoc mają te osoby, które ze swoich składek ubezpieczenia tworzą dywidendę będącą źródłem środków finansowych Funduszu Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom Ich Rodzin.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach pakietu grupowych ubezpieczeń objętych jest (wg. stanu na 30.09.2004 r.):
 • 13.929 strażaków i pracowników PSP – ubezpieczeniem Typ Życie, co stanowi 46,5 % ogółu zatrudnionych,
 • 19.358 strażaków i pracowników PSP – ubezpieczeniem OC, co stanowi 64,6 % ogółu zatrudnionych
 • 18.726 strażaków i pracowników PSP – ubezpieczeniem NNW, co stanowi 62,5 % ogółu zatrudnionych.
Funkcjonującymi od niedawna ubezpieczeniami: OC w życiu prywatnym i NNW niepełnoletniego dziecka objętych jest łącznie 2.401 osób, czyli 8 % ogółu zatrudnionych.

Aktualnie jedynym źródłem zasilania Funduszu Pomocy są środki finansowe pochodzące z dywidendy ubezpieczenia na Życie typ „Życie”, której wartość jest z roku na rok malejąca. Za 2003 rok wyniosła 267.538,72 zł. Niestety pozostałe ubezpieczenia nie generują obecnie dywidendy.

W I kadencji działalności Komisji (do 31.12.2004 r.) wpłynęły 173 wnioski, z których 138 rozpatrzono pozytywnie. Komisja przyznała 137 zapomóg na łączną kwotę 621.970 zł. oraz 2 pożyczki na łączną kwotę 24.800 zł.

Suma przyznanej pomocy finansowej poszkodowanym funkcjonariuszom i pracownikom PSP oraz członkom ich rodzin wyniosła 646.770 zł.

Pomoc z środków Funduszu Pomocy, w zależności od udokumentowanych indywidualnych potrzeb poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników PSP oraz członków ich rodzin, wynosiła od 400 zł. do 18.000 zł.

Funduszem Pomocy zarządza, powołana na podstawie przedstawionych wcześniej umów z ubezpieczycielami, Komisja złożona z dwóch przedstawicieli Komendanta Głównego PSP, w tym jednego specjalisty do spraw finansowych i po jednym przedstawicielu ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.

W skład komisji wyznaczonej na II kadencję (2005 - 2007 r.) wchodzą :
 • Przewodniczący Komisji:
  Zastępca Przewodniczącego Komisji: st. kpt. mgr Piotr CHMIELARZ - przedstawiciel KSP NSZZ „Solidarność”.
 • Członkowie Komisji:
  - mł. bryg. mgr inż. Marek BORUC - przedstawiciel Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa,
  - st. kpt. dypl. ekon. Bożena BRACHA - przedstawiciel Komendanta Głównego PSP,
  - kpt. mgr inż. Wiesław PUCHALSKI - przedstawiciel Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.


  Komisja zarządza Funduszem Pomocy zgodnie z „Regulaminem zasad funkcjonowania oraz warunków korzystania z funduszu przeznaczonego na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin".

  Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu Pomocy mogą przesyłać udokumentowane wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w ww. regulaminie, pod następujący adres :
  KOMISJA ZARZĄDZAJĄCA FUNDUSZEM POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN
  00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38.
Poradnik na wypadek powodziCzad cichy zabójcaJak zostać strażakiem
Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookRSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 29484 |