szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Przegląd Pożarniczy
Dla niepełnosprawnych pomniejsz tekst powiększ tekst wersja do druku powrót
miesiąc:
Numer: 10/2009
Link: zobacz
Data: 15 października 2009
Artykuły:
 • Jak chronić, by zachować?
 • ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ
  Nowe rozporządzenia
  Zmienione realia – więcej elastyczności i precyzji
  PAWEŁ JANIK
  PIOTR WOJTASZEWSKI

  Z dniem 14 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU nr 119, poz. 998). Od 21 sierpnia 2009 r. zaczęło natomiast obowiązywać rozporządzenie ministra spraw wewnętrz-nych i administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU nr 124, poz. 1030).

  W połączeniu ze znajdującym się w końcowej fazie procesu legislacyjnego projektem rozpo-rządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów stanowią one pakiet zmian, których celem było przede wszystkim:

  • uzupełnienie luk w przepisach powstałych w wyniku wprowadzenia zmian w innych ak-tach prawnych (np. przepisach dotyczących baz i stacji paliw),
  • uporządkowanie i uściślenie niektórych przepisów,
  • uelastycznienie wymagań – tam, gdzie to zasadne – by umożliwić stosowanie większej liczby wariantów pozwalających na spełnienie danego przepisu,
  • zwrócenie większej uwagi na kwestie przygotowania obiektów do działań ratowniczo-gaśniczych,
  • skorelowanie wymagań omawianych aktów prawnych z innymi przepisami oraz Polskimi Normami, będącymi odpowiednikami norm europejskich,
  • wprowadzanie nowych rozwiązań, przy zachowaniu zasady, iż prawo nie działa wstecz,
  • doprecyzowanie wymagań w zakresie uzgadniania projektów budowlanych pod wzglę-dem ochrony przeciwpożarowej, w tym usprawnienie nadzoru nad tym procesem.


  Rozporządzenia te wychodzą naprzeciw postulatom i oczekiwaniom zgłaszanym przez śro-dowisko pożarnicze, a w szczególności komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz rzeczoznawców do spraw zabez-pieczeń przeciwpożarowych. Warto podkreślić, że wprowadzone zmiany umożliwią spraw-niejsze egzekwowanie przez organy Państwowej Straży Pożarnej istotnych wymagań mają-cych wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia.

  Uzgadniać po nowemu
  W znowelizowanym rozporządzeniu MSWiA z 16 lipca 2009 r. uwzględnia się również zagrożenia pożarowe występujące w obiektach, które podlegają ciągłej ocenie w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych przez przedstawicieli komend terenowych PSP. Dotyczy to w szczególności zmian w § 4, tj.:

  1. ust. 1 pkt 1 w zakresie objęcia obowiązkiem uzgadniania projektów budowlanych obiektów, w których występuje funkcja (strefa pożarowa) zamieszkania zbiorowego (hotelo-wa) kwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, bez względu na ich wysokość;
  2. ust. 1 pkt 5 lit. c w zakresie objęcia obowiązkiem uzgadniania projektów budowlanych obiektów o niskiej gęstości obciążenia ogniowego (do 500 MJ/m2), ale o dużych powierzch-niach, tj. powyżej 5000 m2 – ze względu na akcje ratownicze, które w takich obiektach są szczególnie utrudnione;
  3. ust. 1 pkt 6 w zakresie objęcia obowiązkiem uzgadniania projektów budowlanych ga-raży zamkniętych o więcej niż 10 stanowiskach postojowych (dotychczasowy brak wymogu uzgadniania projektów tych obiektów powodował częste przypadki nieuwzględnienia na eta-pie projektowania wymogu wyposażenia ich w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 52);
  4. w ust. 1 pkt 9 w zakresie rozszerzenia dotychczasowego obowiązku uzgadniania pro-jektów budowlanych przeciwpożarowych zbiorników wodnych i stanowisk czerpania wody do celów przeciwpożarowych o projekty sieci wodociągowych, w związku z występującymi w terenie nieprawidłowościami w zaopatrzeniu w wodę do celów przeciwpożarowych do ze-wnętrznego gaszenia pożaru.

  W rozporządzeniu został doprecyzowany obowiązek przedstawienia w projekcie budowlanym danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej będących podstawą uzgodnienia takiego projektu budowlanego (§ 5 ust. 1). Dookreślono podstawy doboru urządzeń przeciwpożarowych o wymagania wynikające z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej (§ 5 ust. 1 pkt. 11). W dodanym § 6a doprecyzowano uzgadnianie przez rzeczoznawców projektów budowlanych obiektów projektowanych na podstawie uzyskanych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, a także w przypadku stosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych w stosunku do przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Jednocześnie wskazano, że uzgadnianie projektu budowlanego może nastąpić dopiero po uzyskaniu odstępstwa lub akceptacji rozwiązania zastępczego bądź zamiennego. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie wykazywała częste przypadki niedopuszczalnego uzgadniania przez rzeczoznawców projektów budowlanych z uwagą o treści: „pod warunkiem uzyskania odstępstwa…”.


  Wprowadzono zmianę w zakresie wymogów dotyczących zawiadomienia komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji o uzgodnieniu projektu budowlanego. Obowiązek zawiadomienia dotyczy obecnie już nie tylko projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania działki lub terenu, lecz także każdego projektu budowlanego, o którym mowa w § 4 ust. 1, jak również projektu budowlanego – w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o którym mowa w § 4 ust. 1 – gdy niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego ze względu na charakter lub rozmiar robót, a jego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego będzie kierowane nie do komendy wojewódzkiej PSP, a do komendanta wojewódzkiego PSP właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji.
  Doprecyzowano terminy i zakres przeprowadzania egzaminów dla kandydatów do sprawowania funkcji rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – co najmniej raz w roku egzamin (§ 11 ust. 1), składający się z części pisemnej (w formie testu) i ustnej (§ 11 ust. 2a). Dotychczasowy tryb przeprowadzenia egzaminu był regulowany na poziomie wewnętrznym. W celu zapewnienia przejrzystości zasad prowadzenia egzaminu omawiane rozporządzenie zostało uzupełnione o określenie trybu, zakresu i sposobu przeprowadzenia egzaminu.
  Rozporządzenie wprowadza wymóg aktualizacji dwa razy w roku wykazu rzeczoznawców (§ 12 ust. 3). Dodatkowo w § 12 ust. 4 upoważniono Komendę Główną PSP do udostępniania ww. wykazów jednostkom organizacyjnym i osobom zainteresowanym dokonaniem uzgodnienia projektu budowlanego. Pełny wykaz rzeczoznawców znajduje się na stronie internetowej KG PSP (www.straz.gov.pl).


  Zmieniona treść przepisu § 11 ust. 5 ma na celu doprecyzowanie kryteriów uprawniających do występowania z wnioskiem dotyczącym zwolnienia z egzaminu na rzeczoznawcę. Przepis obecnie dopuszcza możliwość zwolnienia tylko z części pisemnej egzaminu osób mających co najmniej piętnastoletnią praktykę w prowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych, co najmniej dziesięcioletnią praktykę w wykonywaniu nadzoru nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi lub łączną piętnastoletnią praktykę w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i nadzoru nad nimi. Zastosowana formuła zapewni przejrzystość tego procesu. Zachęci ponadto osoby mające wiedzę i duże doświadczenie w realizacji zadań w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru oraz projektowania budynków i innych obiektów budowlanych do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, w szczególności poprzez działalność publikacyjną. W § 14 ust. 3 wskazano na okoliczności, w których komendant główny PSP może w drodze decyzji administracyjnej odwołać rzeczoznawcę z pełnionej funkcji.
  Uściślono wynikający z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej obowiązek dotyczący zawia-damiania przez komendanta powiatowego (miejskiego) PSP o stwierdzonych przy zajmowa-niu stanowiska przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego zastrzeżeniach co do rozwiązań, których zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdził rze-czoznawca. O nieprawidłowościach w procesie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej będzie powiadamiany obok komendanta wojewódzkie-go PSP także właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego (§ 15 ust. 1).
  Doprecyzowane zostało brzmienie § 15 ust. 2 w zakresie zdefiniowania przypadków, w których komendant wojewódzki PSP może unieważnić uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – uściślono pojęcie „rażącego naruszenia prawa” przez wskazanie, że przesłanką do unieważnienia odpowiedniego uzgodnienia jest akceptacja przez rzeczoznawcę rozwiązań projektowych mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu w związku z niespełnieniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach techniczno-budowlanych lub przeciwpożarowych, w szczególności mogących powodować zagrożenie życia ludzi.


  W § 16 ust. 1 doprecyzowano, dostosowując do przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, zakres uzgodnień (ekspertyzy techniczne) dokonywanych przez komendanta wojewódzkiego PSP.
  W załączniku nr 2 zakres danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w zawiadomieniu o uzgodnieniu projektu został rozszerzony o dane dotyczące podziału obiektu na strefy pożarowe oraz warunków ewakuacji.
  Zrezygnowano z możliwości wymieniania stopnia służbowego strażaka w pieczęciach, którymi posługują się rzeczoznawcy (załącznik nr 1, wzór 1 i wzór 2).

  Zaopatrzyć w wodę
  Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 2009 r. w części poświęconej przeciwpożarowemu zaopatrzeniu w wodę dotyczą:

  1. dodefiniowania pojęć „jednostka osadnicza” i „zabudowa kolonijna” (kolonia) używa-nych w rozporządzeniu; odniesiono się do określeń stosowanych w ustawie z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (DzU nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. nr 17, poz. 141) – § 2 ust. 3;
  2. objęcia wymaganiem zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stacji paliw płynnych ze zbiornikami o łącznej pojemności ponad 200 m3, zlokalizo-wanych poza terenem jednostek osadniczych – § 3 ust. 1 pkt 2;
  3. ograniczenia obowiązku zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów budowlanych niebędących budynkami jedynie do tych obiektów, których powierzchnia przekracza 1000 m2 lub przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób – § 3 ust. 1 pkt 3;
  4. jednoznacznego wskazania, że dla obiektów zlokalizowanych na terenie jednostek osadniczych, dla których odrębnie nie ustalono wymaganej ilości wody do zewnętrznego ga-szenia pożaru, woda do celów przeciwpożarowych zapewniana jest w ramach ilości przewi-dywanych dla tych jednostek – § 3 ust. 2 i 3;
  5. powiązania wskazania dotyczącego dostępności wody do celów gaśniczych na terenie jednostek osadniczych przede wszystkim z urządzeń służących do zaopatrywania w nią lud-ności z ustaleniami ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-wym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858, DzU z 2007 r. nr 147, poz. 1033), określającej w art. 19 ust. 1 m.in., że zasady dotyczące warunków dostarczania wody do celów przeciwpożarowych powinny być ujęte w regulaminie dostarczania wody i odpro-wadzania ścieków uchwalanym przez radę gminy, który to regulamin jest aktem prawa miej-scowego – § 4 ust. 3;
  6. doprecyzowania, że ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadni-czych – określana jako wydajność wodociągu – dotyczy sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do takiej jednostki; wydajność sieci wodociągowej z przewodów rozprowadzających na terenie tej jednostki może być odpowiednio niższa, spełniając wymagania określone dalej w tym rozporządzeniu – § 4 ust. 4;
  7. wskazania, że przeciwpożarowy zbiornik wodny stosowany jako uzupełniające źródło wody powinien mieć odpowiednią pojemność, nie mniejszą jednak niż 50 m3 – § 5 ust. 2;
  8. złagodzenia wymagania dotyczącego ilości wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budow-lanych o takim przeznaczeniu – zwiększone zostało kryterium, powyżej którego należy za-pewniać wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym – § 5 ust. 1 pkt 1;
  9. zwiększenia kryterium, powyżej którego wymaga się zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów budowlanych niebędących budynkami, co jest też konse-kwencją zmiany wprowadzonej w § 3 ust. 1 pkt 3 – § 5 ust. 1 pkt 3;
  10. określono zasady ustalania ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz in-nych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, w których w jednej strefie pożarowej występują pomieszczenia magazynowe. Przedmiotowe zasady sprowadzają się do analizy wymagań zarówno pod kątem obiektów ZL, jak i pomieszczeń PM (w tym wypadku jako punkt odniesienia przyjmuje się powierzchnię pomieszczenia magazynowego) oraz wyboru wyższego z wymagań – § 5 ust. 3;
  11. ograniczenia do czterech godzin przyjmowanego czasu trwania pożaru do ustalania uzupełniającego zapasu wody w zbiornikach przeciwpożarowych dla obiektów PM – § 6 ust. 10 pkt 1;
  12. rozszerzenia grupy urządzeń gaśniczych, przy zastosowaniu których dopuszczalne jest zmniejszenie o 50 proc. wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, o urzą-dzenia gaśnicze mgłowe – § 7 ust. 1 pkt 2;
  13. uzależnienia dopuszczalności akceptowania na czas określony przez właściwego miej-scowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej zastępczych źró-deł wody do celów przeciwpożarowych od potencjału sił i środków dostępnych w rejonie działania najbliższej dla chronionego obiektu jednostki ochrony przeciwpożarowej – § 8 ust. 1 i 2;
  14. wskazania minimalnych parametrów dla sieci wodociągowych przeciwpożarowych, które mogą być traktowane jako źródło wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru – § 9 ust. 2;
  15. doprecyzowania obowiązku zapewnienia zasilania sieci obwodowej co najmniej w dwóch punktach poprzez wskazanie, że te punkty zasilania nie mogą znajdować się bliżej od siebie niż ¼ długości obwodu sieci – § 9 ust. 5;
  16. wskazania, że podawane średnice nominalne przewodów wodociągowych dotyczą rur stalowych, rury wykonane z innych materiałów muszą mieć średnice wewnętrzne równoważ-ne dla odpowiednich rur stalowych – § 9 ust. 7 i 8;
  17. odstąpienia od określania sposobu odłączania od sieci hydrantów zewnętrznych – hy-dranty te powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN), w których określa się m.in. sposób ich odłączania od sieci – § 10 ust. 4 i 5;
  18. doprecyzowania wymagania dotyczącego sytuowania hydrantów zewnętrznych, przy zachowaniu obowiązku lokalizowania w odległości do 75 m od chronionego obiektu budow-lanego jedynie hydrantu najbliższego i dopuszczeniu lokalizowania pozostałych hydrantów, o ile są one wymagane, w odległości do 150 m od takiego obiektu – § 10 ust. 6;
  19. uzupełnienia wymagania dotyczącego wydajności nominalnej hydrantów zewnętrz-nych o wymagania dla hydrantów instalowanych na sieciach, dla których dopuszcza się wy-dajność 5 dm3/s – § 10 ust. 8 pkt 4;
  20. wprowadzenia wymogu instalowania na sieciach wodociągowych (magistralnych) o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250 hydrantów zewnętrznych zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych, dla których określo-no też podstawowe parametry użytkowe; określenia potrzeb w zakresie instalowania takich hydrantów dokonywałyby właściwe miejscowo organy Państwowej Straży Pożarnej w ra-mach opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – § 10 ust. 9 i 10;
  21. wprowadzenia ograniczenia do 1,6 MPa dla maksymalnego ciśnienia hydrostatyczne-go, jakie występować może w sieci wodociągowej przeciwpożarowej – § 10 ust. 11;
  22. dodania rozdziału 5 „Pompownie przeciwpożarowe”, w którym zawarte zostały wy-magania dotyczące pompowni; wymagania w tym zakresie były dotychczas zapisane w roz-porządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563), które również jest poddawane nowelizacji (przeniesienie wymagań dotyczących pompowni do rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę podykto-wane było powiązaniem merytorycznym tych zagadnień) – § 11.

  Zapewnić drogi
  Zmiany w odniesieniu do dróg pożarowych dotyczą m.in.:


  1. zwiększenia odległości drogi pożarowej od ściany budynku innego niż zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi, ze względu na występowanie w takich budynkach większej mocy pożaru. Jeśli pomiędzy drogą pożarową a budynkiem występują stałe elementy zagospodaro-wania terenu lub drzewa o wysokości przekraczającej 3 m, nie mogą one uniemożliwiać do-stępu do elewacji tego budynku – § 12 ust. 2;
  2. rozszerzenia wykazu obiektów, do których powinna być doprowadzona droga poża-rowa o budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o gęstości obcią-żenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 o powierzchni przekraczającej 20 000 m2 – § 12 ust. 1 pkt 4;
  3. dopuszczenia poprowadzenia drogi pożarowej przy budynku niekoniecznie wzdłuż jego dłuższego boku na całej długości i uwarunkowania tego dostępem do określonego procen-towo obwodu zewnętrznego elewacji, w zależności od rozpiętości budynku – § 12 ust. 3;
  4. doprecyzowania wymagań związanych z dopuszczalnością stosowania w budynkach okien dla ekip ratowniczych, dotyczących dostępności do tych okien – § 12 ust. 6;
  5. odrębnego uregulowania złagodzeń wymagań dotyczących dróg pożarowych dla bu-dynków do trzech kondygnacji nadziemnych, z zastrzeżeniem, że budynki te nie mogą mieć wysokości większej niż 12 m – § 12 ust. 7;
  6. wskazania dopuszczalnego sposobu doprowadzenia dojść z drogi pożarowej do wyjść ewakuacyjnych z budynku – § 12 ust. 8;
  7. doprecyzowania wymagań dotyczących końcowego odcinka drogi pożarowej, która powinna mieć możliwość przejazdu lub zawrócenia pojazdu bez cofania bądź być zakończona miejscem do manewrowania dla zawrócenia pojazdu – § 12 ust. 9;
  8. wskazania dopuszczalnego rozwiązania wykonania końcowego odcinka drogi pożaro-wej o długości nie większej niż 15 m, z którego wyjazd możliwy jest jedynie poprzez cofanie pojazdu, co pozwoli ponadto na stosowanie rozwiązań zakończenia takiej drogi pożarowej w innej formie niż plac manewrowy o wymiarach 20 m x 20 m, np. w postaci zawrotki typu T lub L – § 12 ust. 10;
  9. określenia warunków dopuszczalności poprowadzenia odcinków dojazdowych drogi pożarowej, a także placu manewrowego przy ścianie zewnętrznej chronionego budynku, która powinna na tym odcinku oraz w odległości do 5 m od niego mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ściany oddzielenia pożarowego – § 12 ust. 12;
  10. zróżnicowania wymagań dotyczących szerokości i nośności drogi pożarowej dla od-cinka tej drogi przebiegającej bezpośrednio przy budynku oraz dla odcinka dojazdowego – § 13 ust. 1-3;
  11. usankcjonowania istniejącego stanu w kwestii odległości drogi pożarowej od obiektów budowlanych wybudowanych przed wejściem w życie rozporządzenia ministra spraw we-wnętrznych i administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU nr 121, poz. 1139), w którym dla wszystkich obiektów budowlanych dopuszczalne było zachowanie odległości drogi pożarowej do 25 m – § 12 ust. 2 i § 17;
  12. doprecyzowania, że obowiązek zapewnienia co najmniej dwóch wjazdów na place tar-gowe i wystawowe dotyczy ich jedynie wówczas, gdy ich powierzchnia przekracza 5 ha – § 16 ust. 1;
  13. wskazania, że gabaryty bram wjazdowych na teren ogrodzony oraz na place targowe i wystawowe powinny być nie mniejsze niż określone dla przejazdów na dziedzińce i inne te-reny obudowane – § 16 ust. 2.

  Pakiet zmian przewiduje także nowelizację rozporządzenia MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563), m.in. w zakresie:

  • doprecyzowania definicji, niektórych pojęć oraz przepisów o charakterze porządko-wym,
  • doprecyzowania wymagań dotyczących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • wprowadzenia do stosowania hydrantów 33,
  • uelastycznienia wymagań co do instalacji wodociągowych w budynkach,
  • uregulowania zasad prowadzenia sprzedaży materiałów pirotechnicznych,
  • doprecyzowania zasad przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika,
  • doprecyzowania zasad praktycznego sprawdzania ewakuacji,
  • korekty wymagań w zakresie stałych urządzeń gaśniczych wodnych,
  • wprowadzenia wymagań w zakresie kwalifikacji osób wykonujących czynności zwią-zane z usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentyla-cyjnych,
  • doprecyzowania wymagań w zakresie oceny zagrożenia wybuchem,
  • wprowadzenia przepisów końcowych, uwzględniających zasadę, iż prawo nie działa wstecz.

  Pozostaje zatem wierzyć, że uda się w miarę szybko pokonać ostatnie przeszkody legisla-cyjne i że wkrótce będziemy mogli zapoznać czytelników ze szczegółami powyższych zmian. Miejmy nadzieję, że wspólny wysiłek wielu podmiotów i ekspertów zaangażowanych w przygotowanie przedstawionych zmian – za który autorzy artykułu, nie pomijając nikogo, serdecznie dziękują – przyniesie efekty w postaci skutecznego, a jednocześnie przyjaznego dla właścicieli i zarządców obiektów oraz terenów systemu ochrony przeciwpożarowej.


  bryg. dr inż. Paweł Janik jest dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń w KG PSP,
  st. bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski zastępcą dyrektora w tym biurze

   

Poradnik na wypadek powodziCzad cichy zabójcaJak zostać strażakiem
Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookRSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 452211 |