szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Pytania i odpowiedzi Komendanta Głównego PSP
Jestem kierowcą wozu bojowego w KSRG chciałem zapytać o moje prawa co do wyjazdów, czy ja muszę być dyspozycyjny 24 na dobę moi przełożeni tak sądzą proszę o odpowiedź

Jeśli pytanie dotyczy strażaka - ochotnika jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego to Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
Dlatego Komendant Główny PSP nie może być organem właściwym do rozstrzygania wewnętrznych sporów organizacji jaką jest jednostka ochotniczej straży pożarnej.
Formą oddziaływania Państwowej Straży Pożarnej na ochotnicze straże pożarnej jest wymóg uzgodnienia spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w statucie ochotniczej straży pożarnej i ich związku z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania lub Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w przypadku związku ochotniczych straży pożarnych działającego na terenie całego kraju. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut.
Z przepisów dotyczących stowarzyszeń, tj. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) wynika, że:
1) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
2) stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności,
3) stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników,
4) tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane,
5) nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia,
6) nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim (art. 6. ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach).

Z pańskiego pytania nie wynika czy jest Pan kierowcą etatowym w jednostce OSP, czy też typowym strażakiem - ochotnikiem posiadającym uprawnienia do kierowania pojazdami pożarniczymi.
W przypadku zatrudnienia kierowcy dla jednostki OSP, np.: przez Wójta lub Burmistrza, szczegółowe warunki dyspozycyjności powinny być zawarte, bądź to w umowie o pracę, bądź w umowie o dzieło, itp. Natomiast szczegółowe warunki dotyczące pracy kierowców zawarte są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, z której wynika m. in., że czasem dyżuru kierowcy jest czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

W przypadku braku zatrudnionych kierowców etatowych w jednostce OSP, osobą odpowiedzialną, która jest zobowiązana do zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP i tym samym realizacji czynności statutowych jest Naczelnik OSP.
W tym przypadku przepisy nie regulują kwestii pozostawania w dyspozycji strażaków - ochotników, dlatego też pozostaje to wewnętrzną sprawą Pana jednostki OSP.

Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookRSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 812129 |