szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Pytania i odpowiedzi Komendanta Głównego PSP
Jaka jest możliwość podjęcia służby po zawieszeniu emerytury w przypadku gdy istnieje możliwość etatowa i zgoda komendanta powiatowego na podjęcie służby po zawieszeniu emerytury - jaka jest formalna procedura przyjęcia do służby oficera PSP?

Ponowne przyjęcie emeryta do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest możliwe na warunkach, które dotyczą w jednakowy sposób wszystkich kandydatów.

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy), które wydają orzeczenie o zdolności do pełnienia służby w stosunku do kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej na podstawie wyników badań.

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP - w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 cyt. ustawy osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek komendanta wojewódzkiego, komendanta szkoły, dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej lub dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa, może skrócić okres służby przygotowawczej strażaka (art. 34 ust. 2.)

Na uwagę zasługuje fakt, iż w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 40 a ustawy z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, prawo do emerytury ulega zawieszeniu.

Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookCTIF2015RSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 839580 |