szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Przetargi
Roboty budowlane w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 2.
cpv: 45210000-2
Zamawiający
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
Legnica ul. Witelona 2
59-220 Legnica
województwo dolnośląskie
Tryb zamówienia
typ zamówienia: Roboty budowlane
tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Sposób uzyskania siwz
Bezpłatnie
Wielkość lub zakres zamówienia
powyżej 14 tyś do 137 tyś EUR
Informacja o ofertach wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Termin wykonania zamówienia
2007-12-21 13:34:14
Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Wadium
Wadium nie jest wymagane
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w %
100 procent cena
Termin związania ofertą
30 dni
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Komenda Miejska PSP w Legnicy
ul. Witelona 2
59-220 Legnica
województwo dolnośląskie
dzień i godzina składania ofert: 2007-11-23 09:00
dzień i godzina otwarcia ofert: 2007-11-23 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami
(0-76) 852-36-61 - Wojciech Huk
Ogłoszenie zostało przekazane
  • Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 2007-11-02
Status
ogłoszone
Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookCTIF2015RSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 4954394 |