szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Zamówienia publiczne
„Przebudowa i rozbudowa obiektu A Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku" 84-300 Lębork, ul. Stryjewskiego 37
cpv: 45216121-8,45321000-3, 45111300-6, 45410000-4, 45442100-8, 45431000-7, 45421000-4, 39141000-2, 45311200-2
Zamawiający
KP PSP Lębork - Lębork
ul. Stryjewskiego 37
84-300 Lębork
województwo pomorskie
Tryb zamówienia
typ zamówienia: Roboty budowlane
tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Sposób uzyskania siwz
Bezpłatnie
Wielkość lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace budownictwa ogólnego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Informacja o ofertach wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Termin wykonania zamówienia
10 grudnia 2011
Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Wadium
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w %
Cena - 100%
Termin związania ofertą
30 dni od daty składania ofert
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
KP PSP Lębork - Lębork
ul. Stryjewskiego 37
84-300 Lębork
województwo pomorskie
dzień i godzina składania ofert: 2011-11-07 09:00
dzień i godzina otwarcia ofert: 2011-11-07 09:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami
- Mariusz Grzenkowicz ( w zakresie parametrów technicznych)
- Józef Cyra, Adam Boguń (w zakresie procedury zamówień publicznych)
Ogłoszenie zostało przekazane
  • Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 2011-10-20
Status
unieważnione
Pliki do pobrania
Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookCTIF2015RSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 8976069 |