szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Zamówienia publiczne
Dostawa Aparatów powietrznych 18 kpl.
cpv: 28211210-9
Zamawiający
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Plocku
Wyszogrodzka 1 a
09-402 Płock
województwo mazowieckie
Tryb zamówienia
typ zamówienia: Dostawy
tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Sposób uzyskania siwz
Bezpłatnie
Wielkość lub zakres zamówienia
poniżej 137000 EURO
Informacja o ofertach wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Termin wykonania zamówienia
2007-12-05 08:33:41
Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
  • 4.Wykonawcy którzy umożliwią bezpłatne zdobycie uprawnień dla 2 pracowników KM PSP w Płocku dotyczących :
    konserwacji i legalizacji aparatów powietrznych i masek.
    napraw aparatów i masek odbywających się na zasadzie wymiany poszczególnych podzespołów np. wymiana przewodów ciśnieniowych, reduktorów w aparacie powietrznym oraz wymianę mocowań i membran w masce powietrznej,
Wadium
brak
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w %
cena 100%
Termin związania ofertą
30 dni
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Plocku
Wyszogrodzka 1 a
09-402 Płock
województwo dolnośląskie
dzień i godzina składania ofert: 2007-10-16 10:00
dzień i godzina otwarcia ofert: 2007-10-16 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami
bryg. Piotr Rakowski
Ogłoszenie zostało przekazane
  • Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 2007-10-03
Status
zrealizowane
Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookRSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 8901115 |