przesuń do początku strony

Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

10 lutego 2016 r. projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego PO IiŚ pod nr 5.2-8.

Wartość projektu to 202 750 000 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 172 337 500 PLN.

Przedmiotem projektu jest:
- doposażenie jednostek służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) w pojazdy i/lub specjalistyczny sprzęt techniczny (np. samochody ratownictwa technicznego, samochody specjalne z żurawiem, samochody ratownicze do działań na szlakach kolejowych, trenażery do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych);
- zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dzięki usprawnieniu możliwości likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa w transporcie kolejowym realizowanego przez jednostki PSP.

Projekt przyczyni się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7.3, Osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, w związku z realizacją działań wspomagających prace służb ratowniczych.

Beneficjentem projektu jest KG PSP. KW PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, prowadzą postępowania przetargowe, występują o środki, dokonują płatności oraz odbierają zakupiony sprzęt.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016-2019.

7 kwietnia 2016 r. podpisano pre-umowę.

W lipcu 2016 r. zostały zatwierdzone rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 224 szt. jednostek sprzętowych), a 10 sierpnia 2016 r. został powołany Zespół do przygotowania i realizacji projektu.

W sierpniu 2016 r. KW PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu wytypowały osoby do prac w Zespole, wskazały użytkowników końcowych sprzętu, wystąpiły z wnioskami o zapewnienie finansowania, a także opracowały projekty dokumentacji przetargowych.

28 września 2016 r., zgodnie z zapisami pre-umowy, dokumentacja aplikacyjna projektu została złożona w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

20 grudnia 2016 r. nadbyg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP podpisał umowę o dofinansowanie.

Czytaj też: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”

W I kw. 2017 r. przygotowano, konsultowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowania przetargowe.

W dniach 6-8 czerwca 2017 r. zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji projektu w postaci gry w zakresie: zapoznania uczestników/uczestniczek z umiejętnościami społecznymi niezbędnymi do pracy w Zespole, takimi jak: wyznaczanie celów i planowanie zadań, elementy zarządzania czasem pracy (graficzne techniki ułatwiające planowanie i realizację zadań), precyzyjne porozumiewanie się w Zespole (wyrażanie potrzeb i oczekiwań), motywowanie, elementy perswazji i wywieranie wpływu na współpracowników, rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom w Zespole, przygotowanie struktur realizacji projektu, zapoznanie się w procedurami wdrażania projektu, wymogami informacyjno-promocyjnymi projektu.

Pierwsze dostawy sprzętu rozpoczęły się we wrześniu 2017 r.

Wszystkie umowy z wykonawcami zawarto do 14 listopada 2017 r.

W 2018 r. zaplanowano największe dostawy sprzętu i zakończenie rzeczowe realizacji projektu.

Na I kw. 2019 r. planowane jest rozliczenie finansowe projektu.

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
– wysłać wiadomość na adres e-mail: lub skorzystaj z formularza.

Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.