przesuń do początku strony

Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych

Projekt „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

29 października 2015 r. projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego PO IiŚ pod nr 2.1-7.

Wartość projektu to 141 181 000 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 120 003 850 PLN.

Przedmiotem projektu są:

- zakupy sprzętu w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych (m. in.: pojazdy do ratownictwa wysokościowego z drabiną i podnośnikiem, pompy do substancji chemicznych, agregaty prądotwórcze);
- zakupy wyposażenia do realizacji procesu kształcenia w tym symulatorów i trenażerów odzwierciedlających środowisko pracy ratowników;
- wyposażenie szkół i ośrodków w sprzęt ratowniczo-gaśniczy do szkolenia w zakresie ratowania życia, zdrowia, mienia oraz usuwania skutków katastrof naturalnych, a także wywołanych działalnością człowieka;
- zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Polski. Ponadto, projekt przyczyni się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

Projekt przyczyni się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 5.2 oraz Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Beneficjentem projektu jest KG PSP. KW PSP są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, będą prowadziły postępowania przetargowe, występowały o środki, dokonywały płatności oraz odbierały zakupiony sprzęt.

18 grudnia 2015 r. została podpisana pre-umowa.

W lipcu 2016 r. Komendant Główny PSP zatwierdził rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 221 szt. jednostek sprzętowych), a 10 sierpnia 2016 r. powołał Zespół do przygotowania i realizacji projektu. W sierpniu 2016 r. KW PSP wytypowały osoby do prac w Zespole, wskazały użytkowników końcowych sprzętu, wystąpiły z wnioskami o zapewnienie finansowania, a także opracowały projekty dokumentacji przetargowych.

28 września 2016 r., zgodnie z zapisami pre-umowy, dokumentacja aplikacyjna projektu została złożona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

28 grudnia 2016 r. nadbyg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP podpisał umowę o dofinansowanie.

Czytaj też: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

W 2017 r. zaplanowano wszczęcie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, podpisanie umów z wykonawcami oraz pierwsze dostawy sprzętu.

W 2018 r. zaplanowano największe dostawy sprzętu i zakończenie rzeczowe realizacji projektu.

Na I kw. 2019 r. planowane jest rozliczenie finansowe projektu.

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

– wysłać wiadomość na adres e-mail: , lub – skorzystać z formularza.

Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.