do góry

SA PSP Kraków

20 KWI 2018

Ćwiczenia ratownicze Kompanii Szkolnej „KRAKÓW” COO KSRG

Ćwiczenia ratownicze Kompanii Szkolnej „KRAKÓW” COO KSRG

Jak wynika z zapisów aktów prawnych dotyczących szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) - centralny odwód operacyjny (COO) jest to wydzielony zasób ratowniczy na poziomie wojewódzkim i krajowym, organizowany w celu prowadzenia działań ratowniczych, w sytuacji gdy ich prowadzenie przekracza możliwości podmiotów ratowniczych z terenu powiatu lub województwa. W praktyce oznacza to dla nas, że każdego dnia Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie zobligowana jest do utrzymywania w gotowości do wyjazdu i podjęcia właściwych do zaistniałego zagrożenia działań ratowniczych 50 uczniów (40 w okresie wakacyjnym) oraz niezbędnej do realizacji założonych celów kadrę, w skład której wchodzą: dowódcy, logistycy oraz kierowcy.

W celu ustalenia stopnia przygotowania sił i środków Kompanii Szkolnej „KRAKÓW” COO KSRG do działań ratowniczych podczas różnego typu zdarzeń, w tym zabezpieczenia logistycznego, w dniach 16-18 kwietnia 2018 roku na terenie miejscowości Czernichów (woj. małopolskie), przeprowadzone zostały wyjątkowe ze względu na czas trwania, zaangażowanie sił i środków oraz rozległą tematykę, ćwiczenia ratownicze. Wśród wiodących tematów zrealizowanych w ramach zajęć z przedmiotów: taktyka działań ratowniczych, taktyka zwalczania pożarów i sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych znalazły się zagadnienia dotyczące prowadzenia działań ratowniczych (w tym gaśniczych) podczas zdarzeń związanych z: pożarami lasów, dostarczaniem wody na duże odległości, budową/wzmacnianiem wałów przeciwpowodziowych, ewakuacją poszkodowanych z akwenów wodnych oraz działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi prowadzonymi na terenie leśnym.

Organizatorzy trzydniowych ćwiczeń ratowniczych postawili przed sobą do osiągnięcia szereg celów szczegółowych, wśród najważniejszych wymienić należy: doskonalenie działań w ramach COO KSRG w dziedzinach ratownictwa wyszczególnionych w poszczególnych epizodach, sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych sprzętu stanowiącego wyposażenie Kompanii Szkolnej, sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego ćwiczących podmiotów, doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę SA PSP w Krakowie, doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania dużej liczby sił i środków Szkoły, sprawdzenie przygotowania oraz wyposażenia osobistego strażaków, doskonalenie organizacji oraz wykorzystania łączności na miejscu działań.

Ćwiczenia, dzięki przychylności i gościnności lokalnych władz oraz funkcjonujących na ternie gminy Czernichów ochotniczych straży pożarnych, stały się także okazją do pogłębienia współpracy i współdziałania z organami administracji samorządowej i jednostkami ochrony przeciwpożarowej tworzącymi i wspierającymi potencjał KSRG.

Dziękując za okazaną nam pomoc i chcąc okazać naszą wdzięczność, w miejscu koncentracji sił i środków gościliśmy najmłodszych sympatyków pożarnictwa: tzw. „Ogniki” oraz Młodzieżową Drużynę Dziewczęcą OSP Czernichów, a dla druhen i druhów biorących udział w działaniach ratowniczych na ternie gminy, przygotowaliśmy dodatkowe epizody związane z gaszeniem pożaru lasu.

W ćwiczeniach, w związku z koniecznością zapewniania nieprzerwanego funkcjonowania Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, zorganizowanych w systemie rotacyjnym, uczestniczyły wszystkie plutony kształcenia dziennego, słuchacze szkolenia podstawowego w zawodzie strażak oraz znaczna część kadry Szkoły.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, których dobra wola i zaangażowanie pozwoliły mam na przeprowadzenie ćwiczeń. Mamy nadzieję, że zdobyte w czasie ich trwania: wiedza, umiejętności i doświadczenie nigdy nie będą musiały zostać wykorzystane dla ratowania życia, zdrowia mienia lub środowiska, a jeżeli zajdzie już taka potrzeba, to, że dzięki nim, nasze działania będą jeszcze bardziej sprawne i profesjonalne.

20 KWI 2018

16-18.04.2018 Ćwiczenia COO Czernichów

16-18.04.2018 Ćwiczenia COO Czernichów (2)

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
Zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

wszystkie aktualności