przesuń do początku strony
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Strona główna Aktualności System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001

System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001

System zarządzania jakością w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej zgodny z postanowieniami normy PN-EN ISO 9001 został wdrożony do stosowania i certyfikowany w 2004 r. Głównym celem wprowadzenia systemu było zapewnienie właściwej realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, innych ustawach kompetencyjnych oraz umowach i porozumieniach.

System zgodny z ww. normą realizowany jest w formie procesów zarządzanych przez komendanta głównego PSP i jego zastępców.

W systemie wyodrębniono 12 niżej wymienionych procesów:

 • Rozpoznawanie zagrożeń i innych miejscowych zagrożeń;
 • Koordynacja ratownictwa i ochrona ludności;
 • Zarządzanie infrastrukturą gaśniczą i ratowniczą;
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i dotyczących zapobiegania poważnym awariom przemysłowym;
 • Powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców;
 • Współpraca z krajowymi organizacjami pozarządowymi;
 • Współpraca międzynarodowa;
 • Sprawowanie kontroli instytucjonalnej organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzenie postępowań w zakresie skarg i wniosków;
 • Inicjowanie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ratownictwa;
 • Opracowywanie aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności;
 • Zarządzanie zasobami finansowymi;
 • Zarządzanie kadrami. 

Cele jakościowe funkcjonującego w KG PSP systemu są określone w polityce jakości i w „Kartach monitorowania” poszczególnych procesów. Cele są odniesione do kluczowych wartości prezentowanych w polityce i służą ciągłemu doskonaleniu funkcjonowania urzędu. 

Komendant główny PSP ustanowił politykę jakości, która jest znana wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Głównej PSP. Polityka uwzględnia wymagania prawne i oczekiwania klientów w zakresie usług publicznych w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności oraz określa wizję rozwoju Państwowej Straży Pożarnej i pozostałych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Polityka jest poddawana okresowej ocenie i weryfikacji.

Procesy są monitorowane za pomocą „Kart monitorowania procesów”, w których zawarto 77 zwymiarowanych mierników, dane liczbowe dla przyjętych mierników, częstotliwość monitorowania, oczekiwane poziomy satysfakcji. Mierniki umożliwiającą śledzenie postępów w realizacji celów i poszczególnych zadań. Monitorowane są wszystkie zadania komendanta głównego PSP wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz innych ustaw kompetencyjnych oraz umów i porozumień.

System jest stale doskonalony poprzez regularne oceny procesów w formie corocznie przeprowadzanych auditów zewnętrznych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) - jednostkę certyfikującą system i auditów wewnętrznych oraz przeglądów dokonywanych przez kierownictwo KG PSP. 

Niezgodności i spostrzeżenia krytyczne usuwane są w procesie działań korygujących i zapobiegawczych, przeciwdziałających negatywnym potencjalnym następstwom. Te z kolei doprowadzają niejednokrotnie do nowelizacji dokumentów systemu zarządzania jakością (w tym m.in. zmiany „Księgi Jakości”, procedur, „Kart monitorowania procesów”). 

System zarządzania jakością w KG PSP opisuje dokumentacja systemu w postaci „Księgi Jakości”, 34 Procedur, 12 „Kart monitorowania procesów” oraz inne regulacje wewnętrzne komendanta głównego PSP.

Aktualnie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej posiada certyfikat PCBC nr 1414/4/2013 w zakresie „Zarządzanie usługami publicznymi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności”. System zarządzania jakością w KG PSP został certyfikowany po raz pierwszy przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w październiku 2004 r. W kolejnych 3-letnich odstępach podlegał odnowieniu / recertyfikacji przez tę samą jednostkę certyfikującą (lata: 2007, 2010, 2013). Jesienią bieżącego roku zostanie poddany kolejnej – piątej recertyfikacji.