do góry

Lista aktualności

02 GRU 2019

Innowacyjne rozwiązania DRIVER+

Innowacyjne rozwiązania DRIVER+
Innowacyjne rozwiązania DRIVER+

28 listopada 2019 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się wydarzenie specjalne w ramach finałowej demonstracji projektu „Innowacje w zakresie zarządzania kryzysowego na rzecz zwiększenia europejskiej zdolności na zagrożenia: DRIVER+”.

Przedsięwzięcie skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli polskich i zagranicznych podmiotów ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Udział w nim wzięła również delegacja komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa w swojej działalności korzystają  z nowatorskich rozwiązań technicznych. Projekt DRIVER+ wychodzi naprzeciw potrzebie przetestowania takich rozwiązań, by ocenić, czy tworzone technologie faktycznie spełniają potrzeby ratowników i administracji zarządzania kryzysowego, a także – czy poszczególne rozwiązania (np. drony, oprogramowanie do tworzenia map czy wymiany informacji) potrafią ze sobą „współpracować” i stworzyć np. spójną i użyteczną analizę sytuacji na miejscu zdarzenia. Inicjatywa DRIVER+ wspiera również dokonywanie obserwacji, w jaki sposób nowe technologie wpływają m. in. na dotychczasowe mechanizmy i procedury operacyjne.

W ramach projektu DRIVER+ opracowano metodologię oceny innowacyjnych rozwiązań i zrealizowano serię prób opartych na złożonych scenariuszach różnych katastrof. Jedną z takich prób obserwowali goście wydarzenia w SGSP.

Test nowych technologii przeprowadzono podczas symulowanego wielkoobszarowego pożaru lasu, a założenia ćwiczenia, poza elementami ratowniczymi, uwzględniły również aspekty pomocy humanitarnej czy ewakuacji medycznej. W próbie wzięli udział m.in. członkowie grup ratowniczych z kilku państw europejskich, eksperci unijnego zespołu ochrony ludności (EUCPT) oraz przedstawiciele Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC).

Katalog rezultatów projektu, które przybliżone zostały uczestnikom wydarzenia w SGSP, jest znacznie szerszy.

W ramach inicjatywy stworzono m.in. Portfolio Rozwiązań – internetową bazę innowacyjnych rozwiązań technicznych, koncepcji i procedur operacyjnych.

Ściślej powiązano ze sobą również laboratoria z różnych krajów, tworząc Paneuropejskie Środowisko Testowe – sieć współpracy w zakresie sprawdzania i oceny nowych rozwiązań.

Wspieraniu innowacji i lepszemu połączeniu istniejących sieci, działań i projektów służy z kolei Europejska Sieć Innowacji Zarządzania Kryzysowego (CMINE), obejmująca platformę on-line oraz spotkania i warsztaty.

Wyniki projektu wykorzystywać będą m.in. Centra Ekspertyzy (CoE), które swoimi działaniami wspierają praktyków zarządzania kryzysowego i ograniczania ryzyka katastrof na różnych szczeblach. Jednym z takich ośrodków zostało Centrum Badań Kosmicznych PAN, a porozumienie w tej materii, podczas finałowej demonstracji, podpisali prof. dr hab. Iwona Stanisławska – prezes CBK PAN oraz dr Marcel van Berlo – koordynator DRIVER+, reprezentujący holenderską organizację TNO.

Projekt DRIVER+ sfinansowany został ze środków 7. Programu Ramowego UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Realizuje go konsorcjum podmiotów z kilkunastu krajów Europy i Izraela, reprezentujących m.in. agencje państwowe i międzynarodowe, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, uczelnie i dostawców technologii.

Szczegółowe informacje na temat projektu znaleźć można na stronie: https://www.driver-project.eu/.

Opracowanie: Adrian Bucałowski, Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP
Zdjęcia: © DRIVER+

02 GRU 2019

Innowacyjne rozwiązania DRIVER+

wszystkie aktualności