przesuń do początku strony

Lista aktualności

25 CZE 2018

Mysłowice – II spotkanie Zespołu roboczego

Mysłowice – II spotkanie Zespołu roboczego
Mysłowice – II spotkanie Zespołu roboczego

W dniach 12-14 czerwca 2018 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyło się II spotkanie Zespołu roboczego do spraw opracowania projektu „Metodyki postępowania egzekucyjnego w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych”.

W spotkaniu wzięli udział:

bryg. Paweł ROCHALA, pełniący obowiązki Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
st. bryg. Marek DZIEDZIC, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
st. bryg. Ryszard PSZONKA – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
mł. bryg. Ariadna KONIUCH – naczelnik Wydziału Nadzoru Prewencyjnego w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 
mł. bryg. Paweł ADAMCZYK – kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,
mł. bryg. Andrzej TOMCZYK – starszy specjalista na samodzielnym stanowisku ds. kontrolno-rozpoznawczym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach,
mł. bryg. Paweł WALASZEK – kierownik Sekcji Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
st. kpt. Wojciech WIŚNIEWSKI – kierownik Sekcji do spraw Rozpoznawania Zagrożeń w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
kpt. Agnieszka POTOCKA-JURCZYK, radca prawny, starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. obsługi prawnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
mgr Magdalena SZUSTER, radca prawny, zajmujący samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Spotkanie poświęcono opracowaniu algorytmów i zasad postępowania egzekucyjnego oraz wzorów dokumentów z wykorzystaniem jako środka egzekucyjnego:

1. grzywny celem przymuszenia,
2. przymusu bezpośredniego.

W ramach stosowania jako środka egzekucyjnego grzywny celem przymuszenia opracowano:

1. docelowy algorytm postępowania, obejmujący następujące kroki prawne:
– kontrolę sprawdzającą i jej udokumentowanie,
– wydanie upomnienia,
– wydanie tytułu wykonawczego z uwzględnieniem złożenia zarzutu,
– wydanie grzywny celem przymuszenia z uwzględnieniem złożenia zażalenia,
– wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania,
– wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania.

2. wzory wszystkich dokumentów, o których mowa w ww. algorytmie, łącznie z wzorami dokumentów na wypadek złożenia zarzutu odnośnie tytułu wykonawczego oraz z wzorami dokumentów na wypadek złożenia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny celem przymuszenia.

3. wstępną instrukcję postępowania.

Stosowanie przymusu bezpośredniego jako środka egzekucyjnego opracowano wstępnie na przykładzie dyskoteki z zagrożeniem życia ludzi (konieczne będą również inne przykłady). W tym zakresie określono stan prawny i zakres nietypowego, choć bardzo sformalizowanego działania organu egzekucyjnego, które wymaga pomocy Policji.

Następnie określono algorytm postępowania, obejmujący następujące kroki prawne:

1. kontrolę i jej wynik w postaci decyzji zakazującej użytkowania obiektu,

2. kontrolę sprawdzającą (lub czynności egzekucyjne) w asyście Policji z jednoczesnym:
– wydaniem tytułu wykonawczego,
– wydaniem postanowienia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w celu wykonania obowiązku, zawartego w decyzji administracyjnej,

3. wzory dokumentów, o których mowa w ww. algorytmie, łącznie z wzorem wystąpienia o pomoc Policji.

Spotkanie ocenia się jako bardzo owocne i twórcze. Należy przypomnieć, ze to już trzecia metodyka dotycząca nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, opracowywana przez en zespół. Poprzednie dotyczyły czynności kontrolno-rozpoznawczych (I metodyka) oraz postępowania pokontrolnego (II metodyka).
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

wszystkie aktualności