do góry

Lista aktualności

21 STY 2008

Narada Zastępcy Komendanta Głównego z naczelnikami wydziałów operacyjnych oraz kadrowych Komend Wojewódzkich PSP

 

W dniu 21 stycznia br. w siedzibie komendy głównej odbyła się narada naczelników wydziałów operacyjnych oraz kadrowych Komend Wojewódzkich PSP.
W naradzie uczestniczyli:
- nadbryg. Janusz Skulich - z-ca Komendanta Głównego PSP,
- st. bryg. Tomasz Gartowski - dyrektor KCKRiOL w KG PSP,
- bryg. Tomasz Zając - dyrektor Biura Kadr KG PSP,
- naczelnicy wydziałów operacyjnych i kadrowych Komend Wojewódzkich PSP,
- przedstawiciele związków zawodowych.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest jednym z podstawowych zadań Komendanta Głównego PSP.
Mając to na uwadze, Komendant Główny będzie dążył do znalezienia optymalnego rozwiązania zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie systemu ratowniczego przy uwzględnieniu potrzeb strażaków służących w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas narady ustalono, że w trybie pilnym należy zweryfikować analizę stanów osobowych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w celu zdiagnozowania potencjału w tych jednostkach w kontekście minimalnych stanów osobowych na zmianach służbowych.
Ustalono również, że wydziały kadr KW PSP przekażą do 28 stycznia br. dane dotyczące limitów etatowych, średniego zatrudnienia oraz ilości nieobecności strażaków w służbie, w tym liczbę godzin zwolnień lekarskich, liczbę godzin delegacji (w tym również do szkół pożarniczych), liczbę godzin urlopów wypoczynkowych i szkolnych, liczbę godzin innych usprawiedliwionych nieobecności, a także ilość godzin nieobecności nieusprawiedliwionych. Powyższy materiał pozwoli ocenić ilość nadgodzin wypracowanych przez strażaków w roku 2007.
Wydziały operacyjne KW PSP w tym samym terminie przekażą informacje o rzeczywistych wielkościach stanów obsad poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP. Informacja ta w dalszej kolejności posłuży jako materiał wyjściowy do ustalenia minimalnych stanów osobowych w jednostkach w uzgodnieniu z właściwymi komendantami powiatowymi/miejskimi i wojewódzkimi PSP.

 

 

wszystkie aktualności