do góry

Lista aktualności

26 CZE 2019

Narada pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP szczebla centralnego i wojewódzkiego

Narada pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP szczebla centralnego i wojewódzkiego
Narada pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP szczebla centralnego i wojewódzkiego

W dniach 18-19 czerwca 2019 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie odbyła się narada szkoleniowa pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej poziomu centralnego i wojewódzkiego.

            W naradzie uczestniczyli dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP wraz zastępcą i naczelnikami wydziałów oraz naczelnicy i zastępcy naczelników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych komend wojewódzkich PSP.

            W trakcie narady omówiono m.in.:

  • działania Państwowej Straży Pożarnej dotyczące bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organizacjami harcerskimi),
  • problematykę ochrony przeciwpożarowej miejsc zbierania i przetwarzania odpadów,
  • dobre i złe praktyki w prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z opiniowaniem rozwiązań zamiennych,
  • przebieg pięciu postępowań administracyjnych związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, zakończonych wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanymi w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnej lub negatywnej oceny konkretnych elementów prowadzonych spraw,
  • „Analizę wydanych w 2018 r. wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, nakładanych w decyzjach organów Państwowej Straży Pożarnej”,
  • problematykę zarządzania danymi o wynikach czynności kontrolno – rozpoznawczych oraz obiektach kontrolowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wad i zalet digitalizacji procesu ich zbierania z wykorzystaniem systemu informatycznego,
  • przebieg postępowań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym dotyczących dwóch zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
  • przebieg postępowań w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym dotyczących nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, projekt „Metodyki postępowania egzekucyjnego w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych”.

Opracowanie: mł. bryg. Ariadna Koniuch, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP
Zdjęcia: Artur Kądziela, Biuro Rozpoznawania zagrożeń KG PSP, Ilona Masna CNBOP-PIB

26 CZE 2019

Narada pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP szczebla centralnego i wojewódzkiego

 

wszystkie aktualności