przesuń do początku strony

Lista aktualności

12 LUT 2016

Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego

Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego
Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego

12 lutego 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się roczna narada kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego połączona z uroczystością zdania i przyjęcia obowiązków małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji odwołany został dotychczasowy komendant nadbryg. Andrzej Mróz, który funkcję tę pełnił od 13 maja 2008 r. do 21 stycznia 2016 r. Na stanowisko małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego PSP, po uzgodnieniu z wojewodą małopolskim, powołany został dotychczasowy zastępca komendanta miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. Stanisław Nowak. Jednocześnie odbyło się pożegnanie ze służbą zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Adama Rzemińskiego.

W naradzie i uroczystości wzięli udział m.in. poseł na sejm RP Józef Brynkus, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, wojewoda małopolski Józef Pilch, wicewojewoda małopolski Józef Gawron, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Konar, komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie  st. bryg. Bogusław Kogut, dyrektor Oddziału Wykonawczego ZOW ZOSP RP Kazimierz Sady, przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa małopolskiego, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. małopolskiego oraz funkcjonariusze PSP.

Przybyłych gości przywitał małopolski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Stanisław Nowak. Pierwszym punktem uroczystości była ceremonia zdania i przyjęcia obowiązków małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Odczytano decyzję w sprawie odwołania nadbryg. Andrzeja Mroza i powołania mł. bryg. Stanisława Nowaka na stanowisko małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Zdający oraz przyjmujący obowiązki oddali honory sztandarowi Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie i złożyli stosowne meldunki zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Gustawowi Mikołajczykowi.
Następnie odczytano decyzje w sprawie odwołania ze stanowiska zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, po czym st. bryg. Adam Rzemiński złożył meldunek o zdaniu obowiązków zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Uroczystość stała się okazją, aby nagrodami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wyniki w służbie wyróżnić siedmiu strażaków. Minister skierował do nich specjalne powinszowania, dziękując za kompetencje, profesjonalizm i ofiarność w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych, a także za kreowanie pozytywnego wizerunku swojej formacji poza służbą.
Głos zabrał nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, który podziękował za lata niezawodnej służby nadbryg. Andrzejowi Mrozowi oraz złożył życzenia wszelkich sukcesów na nowym stanowisku mł. bryg. Stanisławowi Nowakowi. Nadbryg. Andrzej Mróz podziękował wszystkim za przychylność i współpracę, podkreślając, jak wiele udało się dokonać na przestrzeni ostatnich lat. Głos zabrał również małopolski komendant wojewódzki PSP, dziękując za zaufanie i powierzenie mu tego zaszczytnego stanowiska. W swoim przemówieniu mł. bryg. Stanisław Nowak jako jeden z najważniejszych priorytetów w działaniach w województwie małopolskim w roku 2016 wskazał przygotowanie zabezpieczenia prewencyjno-operacyjnego Światowych Dni Młodzieży.
Następnie odbyła się odprawa kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego, którą uroczyście rozpoczął mł. bryg. Stanisław Nowak. Potem st. bryg. Piotr Konar szczegółowo omówił zadania zrealizowane przez strażaków w woj. małopolskim oraz dokonał oceny działalności Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie w 2015 r.
W swoim przemówieniu wojewoda małopolski Józef Pilch omówił wyzwania, jakie stoją przed strażakami w bieżącym roku, kładąc szczególny nacisk na zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży, aby zapewnić zarówno mieszkańcom Małopolski, jak i pielgrzymom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Podkreślił również rolę i znaczenie prewencji społecznej w edukowaniu najmłodszych w zakresie zasad właściwego postępowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń.
W dalszej części narady małopolski komendant wojewódzki PSP przedstawił kierunki działań strażaków w roku 2016, w których zabezpieczanie ŚDM odgrywało priorytetową rolę. W trakcie swojego wystąpienia mł. bryg. Stanisław Nowak omówił szereg zadań zrealizowanych w ww. zakresie oraz wskazał obszary wymagające dalszych działań.
Na zakończenie narady głos zabrał zastępca komendanta głównego PSP, który, odnosząc się do sprzętu pozyskanego w 2015 r. zwrócił uwagę na to, jak istotne jest właściwe wyszkolenie strażaków, aby w pełni mogli korzystać z potencjału sprzętowego. Ponadto nadbryg. Gustaw Mikołajczyk podziękował za pracę i służbę wszystkim strażakom oraz kadrze kierowniczej jednostek organizacyjnych PSP.

Rok 2015 był okresem ożywionej aktywności KW PSP PSP w Krakowie w dziedzinie pozyskiwania środków z funduszy europejskich na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W tym czasie podejmowano działania związane z następującymi projektami: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”, „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III”. Efektem powyższego jest wzmocnienie potencjału technicznego jednostek organizacyjnych PSP woj. małopolskiego, co w sposób bezpośredni wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, turystów oraz środowiska naturalnego w Małopolsce. Do najważniejszych zakupów można zaliczyć m.in. zakupy samochodów ratownictwa chemicznego, wysokościowego, wodnego, technicznego, dowodzenia i łączności - batalionowego stanowiska kierowania, autocysterny ze zbiornikiem na wodę, nośnika kontenerowego, ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4, kontenera wężowego oraz kontenera proszkowego.
W 2015 r. małopolscy strażacy interweniowali 45 130 razy, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2014 o 9%. O tym, jak wysoce wyspecjalizowaną formacją jest Państwowa Straż Pożarna może świadczyć fakt, że w ubiegłym roku zaledwie co trzecia interwencja związana była z gaszeniem pożaru. Statystycznie strażacy w 2015 r. wyjeżdżali do zdarzenia co 11 minut i 40 sekund, do miejscowego zagrożenia co 17 minut i 26 sekund a do pożaru co 42  minuty i 40 sekund.

Sylwetka mł. bryg. Stanisława Nowaka
Mł. bryg. Stanisław Nowak pełni służbę w ochronie przeciwpożarowej od 1985 r. W 1989 r. ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Następnie w 2002 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w Akademii Krakowskiej im. A.F. Modrzewskiego. W 2009 r. ukończył w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.
Przez cały okres swojej kariery zawodowej przeszedł wiele szczebli służbowych. W latach 1986-1992 służył w Zawodowej Straży Pożarnej w Krakowie, następnie do 31 października 2001 r. pełnił służbę w KR PSP w Krakowie, awansując od strażaka ratownika po zastępcę dowódcy JRG. W latach 2001-2006 mł. bryg. Stanisław Nowak zawodowo związany był z KW PSP w Krakowie (starszy specjalista w wydziale operacyjnym oraz oficer operacyjny województwa), a 1 marca 2006 r. powołany został na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Krakowie.
W Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie nadzorował m.in. sprawy kontrolno-rozpoznawcze oraz kwatermistrzowsko-techniczne. Bezpośrednio uczestniczył w prowadzeniu postępowań dotyczących zamówień publicznych, planowania i realizacji inwestycji oraz remontów obiektów, szczególnie termomodernizacji budynków KM PSP i JRG w Krakowie.
Jest doświadczonym oficerem Państwowej Straży Pożarnej. Niezawodność, inicjatywa i fachowość odzwierciedlają wzorowy stosunek do służby. Zna zagadnienia ochrony przeciwpożarowej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Zdobyta wiedza fachowa i wieloletnie doświadczenie pozwalały na nadzorowanie podległych wydziałów na wysokim poziomie. Komendant w ciągu swojej długoletniej służby był wielokrotnie odznaczany, m.in. „Brązowym Krzyżem Zasługi”, Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP;
Zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Cegła, KW PSP Kraków.

12 LUT 2016

Narada roczna strażaków woj. małopolskiego

wszystkie aktualności