do góry

Lista aktualności

07 KWI 2008

Podkarpacie - Urząd Marszałkowski szkoli strażaków

4 kwietnia br, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie  odbyła się „Konferencja dla potencjalnych beneficjentów IV Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013".

Konferencję zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na zaproszenie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. Konferencję prowadzili: Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego pani Teresa Pasterz, pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Urzędu Marszałkowskiego. Prelegenci przedstawili możliwości aplikowania o współfinansowanie projektów przez Państwową Straż Pożarna i Ochotniczą Straż Pożarną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

   


W  konferencji udział wzięli komendanci powiatowi  i miejscy PSP woj. podkarpackiego, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownicy jednostek organizacyjnych PSP szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Uczestniczy konferencji (łącznie 48 osób) poznali możliwości uzyskania dofinansowania zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz innych przedsięwzięć z zakresu zwalczania i zapobiegania zagrożeniom w ramach Programu. W trakcie konferencji zostały przedstawione zasady ubiegania się o dofinansowanie projektów, harmonogram naboru wniosków,  mechanizm wyboru projektów w trybie konkursowym oraz wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w IV Osi Priorytetowej: Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działaniu 4.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom umożliwiają wspieranie przedsięwzięć dotyczących jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych. Wspierane przedsięwzięcia dotyczyć będą m. in. doposażenia ww. jednostek w niezbędny sprzęt oraz narzędzia podnoszące ich sprawność systemową i współpracę.

 

     

 

Przewiduje się również tworzenie i modernizacje systemów łączności tych jednostek, co przyczyni się do poprawy koordynacji współpracy podmiotów ratowniczych. W ramach tego działania możliwa jest również realizacja projektów z zakresu likwidacji osuwisk oraz minitoringu stanu środowiska naturalnego. Alokacja finansowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidziana dla tego działania wynosi 20 453 541 EURO.

Opracowanie: kpt. Adam Wiśniewsksi, KW PSP Rzeszów

wszystkie aktualności