do góry

Lista aktualności

25 LUT 2008

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy strażakami ze Śląska i czeskiego regionu Morawsko-Śląskiego

22 lutego 2008r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia o współpracy i wzajemnej pomocy ratowniczej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń pomiędzy Wojewodą Śląskim i Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Krajem Morawsko-Śląskim reprezentowanym przez Hetmana Morawsko-Śląskiego Kraju i Korpusem Pożarniczo-Ratowniczym Morawsko-Śląskiego Kraju w Republice Czeskiej reprezentowanym przez Dyrektora Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Morawsko-Śląskiego Kraju.

 

 

Podpisane porozumienia to rezultat wieloletniej współpracy pomiędzy strażakami ze Śląska i czeskiego Morawsko-Śląskiego regionu. „Kilka lat temu podczas jednego z pierwszych spotkań z czeskimi strażakami wyraziłem opinię,że chciałbym aby dla ratownictwa realizowanego przez straże pożarne obu krajów nie istniały granice.Właśnie dzisiaj,dzięki podpisanemu porozumieniu mój zamysł się spełnił" -powiedział ,obecny na roczystości, Zastępca Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Janusz Skulich.

 

   

 

Porozumienie obejmuje swym zakresem terytorialnym obszar województwa śląskiego i obszar Kraju Morawsko-Śląskiego.Koordynatorami porozumienia są: Wojewoda Śląski i Hetman Kraju Morawsko-Śląskiego,

Organami, które będą składać wnioski o udzielenie pomocy ,przyjmować pomoc ratowniczą oraz dysponować wymagane siły i środki są: Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach oraz Dyrektor Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Kraju Morawsko-Śląskiego.

 

W ramach pomocy ratowniczej realizowane będą następujące działania:

  • dysponowanie na terytorium Strony wnioskującej o udzielenie pomocy grup ratowniczych, specjalistów indywidualnych lub pomocy rzeczowej,
  • informowanie o wystąpieniu katastrof,klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo objęcia skutkami takiego zdarzenia terytorium województwa sąsiedniego,
  • wymiana informacji o potencjalnych i rzeczywistych zagrożeniach występujących na obszarach przygranicznych,
  • przekazywanie niezbędnych informacji, w przypadku przyjęcia przez stanowisko kierowania jednej ze Stron porozumienia, zgłoszenia alarmowego z telefonu komórkowego dotyczącego zdarzenia mającego miejsce na terytorium drugiej Strony porozumienia,
  • przekazywanie bieżących prognoz, analiz i wyników pomiarów dokonywanych przez specjalistyczne instytucje i podmioty.

W ramach współpracy śląscy i czescy strażacy będą mogli także szkolić się i ćwiczyć grupy ratownicze, wymieniać w ramach staży i praktyk oraz organizować wspólnie zawody sportowo-pożarnicze.

 

Dotychczasowe formy współpracy:

w ramach działań mających na celu przybliżenie kwestii dotyczących zasad wzajemnej współpracy w dziedzinie ratownictwa, zorganizowany został przez stronę czeska cykl szkoleń dla kadry dowódczej oraz oficerów jednostek organizacyjnych straży pożarnej oraz pracowników stanowisk kierowania wytypowanych do pełnienia roli punktów kontaktowych. Szkolenia te przeprowadzone zostały w sierpniu 2006 roku.

w celu praktycznego sprawdzenia przyjętych w projekcie porozumienia, rozwiązań dotyczących udziału sił ratowniczych Stron porozumienia w działaniach interwencyjnych prowadzonych na terytorium województwa sąsiedniego, zorganizowane zostały w dniu 21 czerwca 2007 roku wspólne ćwiczenia służb ratowniczych pod kryptonimem „Odra 2007". Ćwiczenia te przeprowadzone zostały na terenie obu województw w formie trzech niezależnych epizodów. Epizod I ćwiczeń, realizowany w rejonie stanowiska obronnego na rzece Odrze (województwo śląskie, powiat wodzisławski, gmina Gorzyce), obejmował prowadzenie działań ratowniczych będących następstwem zanieczyszczenia rzeki Odry substancją ropopochodną. Pozostałe dwa epizody rozgrywane były w rejonie miasta Bohumin (Republika Czeska, województwo morawsko - śląskie) i ukierunkowane były na doskonalenie działań w przypadku zaistnienia w obrębie zakładu przemysłowego awarii przemysłowej oraz na prowadzenie akcji ratowniczej w wyniku powstania wypadku drogowego z udziałem cysterny przewożącej materiały niebezpieczne.

współpraca z Dyrekcją Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego realizowana była również w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Pilotażowego Komisji Europejskiej z zakresu ochrony ludności, dotyczącego współpracy transgranicznej w walce z naturalnymi zagrożeniami. W ramach tych przedsięwzięć w roku 2006 wdrożony został projekt pt. „Transgraniczny system ostrzegania i reagowania na zagrożenia powodziowe na przygranicznym obszarze województwa śląskiego." Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z czeską strażą pożarną, jest wzmocnienie współpracy służb ratunkowych w zakresie ostrzegania i reagowania na zagrożenia powodziowe na obszarze przygranicznym woj. śląskiego i Kraju Morawsko - Śląskiego. Projekt ten pozwolił na pozyskanie przez polską i czeską straż pożarną środków finansowych na zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby budowanego systemu reagowania w przypadku wystąpienia powodzi lub innych klęsk żywiołowych. Współudział w projekcie, umożliwił także stronie czeskiej zbudowanie multimedialnego połączenia stanowisk kierowania Dyrekcji Korpusu Pożarniczo - Ratowniczego w Ostrawie i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Zbudowany system łączności zapewnia szybką wymianę informacji, przyspiesza proces ustalenia wielkości wymaganych sił ratowniczych oraz wpływa na usprawnienie dysponowana sił ratowniczych. Działanie tego systemu sprawdzone zostało w ramach wspólnych ćwiczeń.

 

Opracowanie: Zespół Prasowy KW PSP Katowice

wszystkie aktualności