do góry

Lista aktualności

16 MAJ 2018

Propozycja zmian w rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Propozycja zmian w rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej oraz w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej decyzją nr 33 z dnia 26 czerwca 2017 r. powołał Zespół do prac nad projektami nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Podjęcie równoległych prac nad dwoma wymienionymi projektami wynikało z faktu, że oba rozporządzenia są współzależne, tzn. zmiana w rozporządzeniu kwalifikacyjnym, np. wprowadzenie nowego stanowiska, pociąga za sobą konieczność aktualizacji rozporządzenia uposażeniowego.

Do Zespołu powołani zostali funkcjonariusze i pracownicy cywilni reprezentujący niemal wszystkie rodzaje jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej; znacząco reprezentowane były komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, stanowiące trzon funkcjonowania formacji. W przedmiotowej decyzji Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej określił termin przedłożenia propozycji do 30 listopada 2017 r.

Członkowie Zespołu, dokonując oceny funkcjonowania wyżej wymienionych aktów prawnych, zwracali uwagę na następujące negatywne zjawiska występujące w służbie, a związane z:

 • brakiem chętnych do pełnienia służby na stanowiskach służbowych w codziennym rozkładzie czasu służby;
 • brakiem możliwości obsadzenia stanowisk dowódczych (poziom interwencyjny i taktyczny) przez strażaków z wymaganymi kwalifikacjami, odpowiednio, aspiranckimi i oficerskimi (w szczególności w województwach na północy i zachodzie kraju);
 • pozyskaniem kadry instruktorskiej i wykładowczej dla szkół i ośrodków szkolenia;
 • mianowaniem absolwentów szkół pożarniczych do służby stałej na stanowiska służbowe poniżej ich kwalifikacji zawodowych.

Pochylając się nad przedstawionymi problemami, prace zostały ukierunkowane na znalezienie rozwiązań mających na celu zahamowanie występowania niepożądanych zjawisk i odwrócenie dotychczasowej tendencji. Wobec tak zdiagnozowanych problemów, prace Zespołu zostały skupione na:

 • dostosowaniu dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wymaganego stażu służby/pracy - do realnych możliwości kadrowych w Państwowej Straży Pożarnej;
 • hierarchicznym uporządkowaniu i uproszczeniu struktury stanowisk w poszczególnych rodzajach stanowisk służbowych wynikających z potrzeb służby, w szczególności uporządkowaniu rodzajów i liczby stanowisk w pionie szkoleniowym;
 • unifikacji niektórych stanowisk służbowych;
 • wprowadzeniu zapisu dotyczącego stażu służby bez uwzględnienia okresu służby kandydackiej;
 • wprowadzeniu odrębnego załącznika dla stanowisk służbowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
 • dostosowaniu wymogów kwalifikacyjnych na stanowiskach nauczycieli akademickich do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.);
 • uporządkowaniu treści tabeli w zakresie wykształcenia ogólnego do nazewnictwa powszechnie przyjętego w tzw. taryfikatorach kwalifikacyjnych.

W projekcie Zespół, w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia kwalifikacyjnego, dokonał także nieznacznych zmian w zakresie możliwości awansowania w stopniu w odniesieniu do niektórych stanowisk oraz zmiany stażu służby, od którego zależy możliwość objęcia stanowiska służbowego.

Wypracowane przez Zespół propozycje zostały przedłożone Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej w przewidzianym terminie, który po zapoznaniu się z nimi podjął decyzję o wprowadzeniu nieznacznych modyfikacji. Na dzień dzisiejszy przedmiotowe propozycje w zakresie nowelizacji rozporządzenia kwalifikacyjnego przedstawiają się następująco:

Tabele (Załączniki 1-7).

W załącznikach do projektowanego rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na zielono zaznaczono propozycje wstępujące (to co nowe), a ostatnia kolumna zatytułowana „Proponowana grupa w przepisie uposażeniowym” stanowi kolumnę poglądową, z uwagi na korelację z projektem rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Odnosząc się natomiast do projektu nowelizacji rozporządzenia uposażeniowego zauważono potrzebę aktualizacji katalogu okoliczności uzasadniających przyznanie dodatku służbowego i motywacyjnego oraz rozważano możliwości wprowadzenia nowego dodatku uzasadnionego szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby pod roboczą nazwą dodatku specjalnego. Niemniej jednak propozycje Zespołu w tym zakresie pozostały na etapie prac przygotowawczych (koncepcyjnych).

Po 30 listopada 2017 r. dalsze prace nad przedmiotowymi projektami uległy de facto zawieszeniu. Miało to związek z inicjatywą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą podwyższenia w 2018 r. uposażeń najmniej zarabiającym funkcjonariuszom wszystkich służb resortu spraw wewnętrznych. Stosowne rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2018 r. poz. 820. Weszło ono w życie z dniem 1 maja 2018 r. Kwoty w grupach uposażenia zasadniczego przedstawiają się następująco:
Strona nr 1/1

Ostatnia kolumna wskazuje różnicę stawki w grupach uposażenia zasadniczego. Warto przy tym dodać, że stawki w grupach uposażenia zasadniczego nie były zmieniane od 2009 r.

Po wejściu w życie powyższego rozporządzenia uposażeniowego, prace nad zawieszonymi projektami będą kontynuowane. Z chwilą wypracowania ostatecznych projektów ww. rozporządzeń zostaną one skierowane do MSWiA celem nadania biegu w ramach toku legislacyjnego. Na tym etapie, projekty te, zostaną skierowane do uzgodnień z centralami ogólnokrajowych związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej.

 

wszystkie aktualności