do góry

Lista aktualności

12 SIE 2016

Regulamin rozwinięć samochodów ratowniczo-gaśniczych

Zakończone zostały prace wynikające z Decyzji Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Regulaminu rozwinięć samochodów ratowniczo-gaśniczych, których efektem jest projekt Regulaminu. Nadrzędnym celem opracowania była poprawa organizacji prowadzenia działań ratowniczych w ramach zastępu, sekcji oraz plutonu, a także unifikacja standardów szkolenia oraz doskonalenia zawodowego ratowników krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W pracach wzorowano się na starszych opracowaniach tego typu. Efektem przyjętych założeń było stworzenie podstaw teoretycznych taktyki działań gaśniczych oraz określenie zadań poszczególnych funkcyjnych w zastępie, sekcji i plutonie. W części teoretycznej dokonano próby usystematyzowania podstawowych pojęć funkcjonujących w taktyce działań gaśniczych, szczegółowo omówiono sposoby sprawiania linii gaśniczych oraz techniki operowania prądami gaśniczymi w przestrzeniach zamkniętych. Omówiono także wykorzystanie piany gaśniczej, w tym co raz powszechniej stosowanej tzw. piany sprężonej. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu wentylacji taktycznej. Przypomniano również sposoby dostarczania wody do pożaru i zasady łączności podczas akcji. W opracowaniu nie zabrakło miejsca dla tak istotnego zagadnienia, jakim są środki ochrony indywidulanej.
Przygotowany dokument przeszedł drogę szerokich konsultacji i recenzji, w którą zaangażowały się komendy wojewódzkie, powiatowe/miejskie i szkoły Państwowej Straży Pożarnej, dzięki czemu udało się stworzyć uniwersalne narzędzie w postaci tabel opisujących zadania przypisane poszczególnym funkcyjnym, z wyszczególnieniem czynności podstawowych i doraźnych. Ma to bardzo istotne znaczenie w przypadku potencjalnej zmiany sytuacji na miejscu zdarzenia. Wprowadzenie zadań doraźnych, pozwala praktycznie w każdej sytuacji, która wymusza odejście od katalogu zadań podstawowych, realizować zadania zgodnie z Regulaminem. Wszystko to wydaje się być ważne w aspekcie operacyjnym i szkoleniowym. Dodatkowym walorem opracowania są filmy dydaktyczne, w których zwizualizowano większość zagadnień zamieszczonych w części teoretycznej opracowania.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu przygotowanego opracowania i zawartych w nim propozycji, dokument ten został przekazany do szkół w celu sprawdzenia jego walorów praktycznych w procesie szkolenia kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Po tym procesie regulamin zostanie wdrożony do stosowania.

wszystkie aktualności