do góry

Lista aktualności

19 CZE 2020

Robocze spotkanie Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego

Na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka,  JM Rektor prof. Adam Jezierski decyzją z dnia 30 marca oraz 14 maja 2020 roku, powołał Interdyscyplinarny Zespół Badawczy, którego zadaniem jest przygotowanie projektu spójnego sytemu bezpieczeństwa, opartego o strukturę administracji  publicznej wraz z określeniem zadań dla poszczególnych poziomów administracji i zasobów ratowniczych (służby, inspekcje, straże, pogotowia, wolontariat). Równie ważnym aktualnie zagadnieniem jest problematyka ochrony ludności i zabezpieczenia medycznego.

15 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie w Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego usytuowanym przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Robocze spotkanie otworzył przewodniczący Zespołu prof. Tadeusz Kocowski, dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który przywitał zebranych oraz przedstawił założenia prac Zespołu. Następnie poprosił o zabranie głosu nadbryg. dr. inż. Adama Koniecznego zastępcę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, zastępcę szefa Obrony Cywilnej Kraju, byłego dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który jako inicjator powołania Zespołu, podziękował uczestnikom za chęć wzięcia udziału w jego pracach oraz przedstawił bieżące problemy do rozwiązania z jakimi mierzy się jego formacja.

Przewodniczący Zespołu prof. Tadeusz Kocowski po odbytej dyskusji przedstawił propozycję powołania w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu grup roboczych mających się zająć pracami nad rozpoznaniem problemów wpływających na bezpieczeństwo obywateli:

  1. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. obrony cywilnej i służb mundurowych (PSP, Policja, Straż Graniczna), której Kierownikiem została dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź prof. UWr.
  2. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. ochrony przeciwpożarowej, której Kierownikiem został mgr Andrzej Jaroszek.
  3. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. zagrożeń epidemicznych i organizacji pomocy medycznej, której kierownikiem został dr Robert Susło.
  4. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. ratownictwa medycznego, której kierownikiem został prof. dr hab. Jan Godzński.
  5. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. zarządzania kryzysowego i administracji terenowej, której kierownikiem został dr Andrzej Pakuła.
  6. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, której kierownikiem został mgr inż. Stanisław Ręcławowicz.

Powołano również sekretarzy Interdyscyplinarnego Zespołu, w osobach: dr Mateusza Paplickiego oraz mgr Michała Raduły.

Po wyznaczeniu zadań i osób odpowiedzialnych za ich realizację, przewodniczący  spotkania zakończył je wyznaczając kolejne na październik 2020 roku.

wszystkie aktualności