do góry

Lista aktualności

10 KWI 2019

Spotkanie ze związkami zawodowymi

Spotkanie ze związkami zawodowymi
Spotkanie ze związkami zawodowymi

4 kwietnia 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie projektu zmian rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 listopada 2005 r. oraz Zarządzenia Nr 9 Komendanta Głównego PSP w sprawie wzorców oraz szczególnych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy komendanta głównego PSP.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej, które reprezentowali:

  1. Pan Krzysztof OLEKSAK – przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.
  2. Pan Krzysztof HETMAN – przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa.
  3. Pan Paweł DELA – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa
    NSZZ „Solidarność”.

Stronę służbową reprezentowali:

  1. nadbryg. Marek JASIŃSKI – zastępca komendanta głównego PSP.
  2. st. bryg. Arkadiusz BISKUP – zastępca komendanta głównego PSP.
  3. bryg. Rafał ADAMIEC – p.o. dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej – przedstawiciel komendanta głównego PSP ds. kontaktów ze związkami zawodowymi.
  4. st. bryg. Robert CZARNECKI.

W trakcie spotkania nadbryg. Marek JASIŃSKI – zastępca komendanta głównego PSP poinformował, że proponowane zmiany w wyposażeniu odzieżowym strażaków są uwarunkowane ograniczonymi środkami finansowymi jakie są w posiadaniu Państwowej Straży Pożarnej. Następnie podziękował przedstawicielom Zarządu Krajowego ZZS „Florian” i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” za akceptację proponowanych zmian oraz omówił uwagi jakie zgłosił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa do propozycji zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego PSP w sprawie wzorców oraz szczególnych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w PSP.

Ze względu na fakt, że wiele uwag wiązało się z dodatkowymi kosztami nadbryg. Marek JASIŃSKI zaproponował, aby w protokole umieścić zapis, że dodatkowe postulaty strony społecznej będą przedmiotem dalszych prac, a ich realizacja będzie uzależniona od  środków finansowych będących w dyspozycji PSP. Podczas dyskusji zgłoszono uwagi do treści nowych Kart Technicznych proponowanych nowych elementów odzieżowych. W związku z doprecyzowaniem zapisów w kartach technicznych ustalono, że do 5.04.2019 r. zostaną wysłane do związków zawodowych elektroniczne wersje tych dokumentów, aby zebrać propozycje zmian i uszczegółowić zapisy w kartach technicznych, tak aby wprowadzane wyroby mogły być zaakceptowane przez ogół funkcjonariuszy. Ustalono, że propozycje zmian wpłyną do KG PSP do 19 kwietnia 2019 r.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski

10 KWI 2019

Spotkanie ze związkami zawodowymi

wszystkie aktualności