do góry

Lista aktualności

23 STY 2008

Wnioski o nadanie wyższego stopnia służbowego oraz dyplomu Komendanta Głównego PSP

 

W dniu 23 stycznia br. Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław LEŚNIAKIEWICZ skierował do komendantów wojewódzkich i szkół PSP oraz Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej pismo w sprawie wniosków o nadanie wyższego stopnia służbowego w korpusie oficerów i aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz dyplomu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
W/w informuje o terminie ich składania, zmianach w formularzu wniosku i sposobie jego wypełniania, podając przykłady, a jednocześnie wyjaśnia, biorąc pod uwagę różnorodną interpretację przepisów, kryteria nadawania wyższych stopni służbowych.
W myśl pisma sporządzając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w poz. 3-6, 9 i 10-11 wniosku o nadanie stopnia:

- poz. 1 „Stopień, tytuł zawodowy-naukowy, imię i nazwisko”, gdzie należy (zachowując wyszczególnioną kolejność) wpisać oprócz posiadanego stopnia służbowego również tytuł zawodowy-naukowy, a nazwisko wpisać DUŻYMI LITERAMI,

- poz. 3 „Stanowisko zgodnie z mianowaniem (powołaniem)”, gdzie należy wpisać oprócz nazwy zajmowanego stanowiska, kategorię komendy wojewódzkiej, komendy miejskiej (powiatowej), kategorię JRG, miejsce pełnienia służby np. „dowódca sekcji, Komenda Powiatowa (Miejska) PSP w ....., kat. II i JRG w ..... (do 36 etatów) ”,

- poz. 4 „Etat stopnia wg stanowiska z pkt. 3.” – awansowanie strażaka na kolejny wyższy stopień następuje po spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1022 z późn. zm.),
- poz. 5 „Rodzaj i nazwa stanowiska służbowego zgodnie z regulaminem organizacyjnym”, gdzie należy wpisać nazwę korpusu w oparciu o regulamin organizacyjny, nazwę stanowiska, które zajmuje strażak oraz kategorię komendy lub ilość etatów JRG (do 36 lub od 37), np.:
     oficerskie, dowódca JRG, JRG do 36 etatów,
     oficerskie, naczelnik wydziału, KP kat. IV,
     aspiranckie, dowódca sekcji, KP kat. I.

- poz. 6 „Etat stopnia wg stanowiska z pkt. 5”, gdzie należy wpisać stopień określony dla stanowiska w regulaminie organizacyjnym. Np. dla dowódcy JRG od 37 etatów wpisujemy „brygadier”.
 
- poz. 9 „Wykształcenie ogólne”, w której należy podać wyłącznie najwyższy posiadany poziom wykształcenia oraz wymienić pełną nazwę uczelni cywilnej (szkoły), rok jej ukończenia oraz otrzymany tytuł zawodowy-naukowy, np.:
1) Technikum Mechaniczne w Toruniu – 1986 r. (technik),
2) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 2002 r. (inż.),
3) Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – 1996 r. (mgr),
4) Politechnika Warszawska w Warszawie – 1990 r. (mgr inż.).

- poz. 10 „Wykształcenie (wyszkolenie) pożarnicze”, w której należy wymienić wszystkie ukończone szkoły pożarnicze oraz podać pełną nazwę uczelni (szkoły) pożarniczej, rok jej ukończenia oraz otrzymany tytuł zawodowy-naukowy, np.:
1) Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu – 1986 r. (tech. poż.), Szkoła Główna Służby Pożarniczej  – 1992 r. (inż. poż.), 
2) Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 1998 r. (inż. poż.), Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 2003 r. (mgr inż. poż.),
3) Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 1997 r. (podyplomowe studia w zakresie oficerskiego przeszkolenia zawodowego),

UWAGA! Jeżeli strażak ukończył studia w SGSP na kierunku cywilnym i uzyskał tytuł inżyniera lub magistra inżyniera (bez pożarnictwa), uzyskany tytuł należy wpisać wyłącznie w poz. 9 (wykształcenie ogólne).

-  poz. 11 „Przebieg służby pożarniczej”, w której należy podać datę rozpoczęcia i zakończenie służby w jednostce organizacyjnej oraz zajmowane kolejno stanowiska z datą mianowania (powołania), np.:
 01.09.1993 – 30.06.1996 SGSP: słuchacz - podchorąży,
 01.08.1996 – 31.12.2000 KP PSP Chrzanów: dowódca sekcji (01.08.1996), dowódca zmiany (01.01.2000),
 01.01.2001 – 28.02.2005 KW PSP Białystok: specjalista (01.01.2001),
 01.03.2005 – 30.06.2007 KM PSP Suwałki: specjalista (01.03.2005), starszy specjalista (01.06.2007),
 01.07.2007 – nadal KW PSP Wrocław: zastępca naczelnika wydziału (01.07.2007).

Wnioski awansowe dla strażaków, którym okres wysługi w stopniu upływa po dniu 31 maja 2008 r. (z wyjątkiem absolwentów szkół aspirantów, którzy ukończyli naukę w czerwcu) należy traktować, jako wnioski o wyróżnienie przedterminowym nadaniem wyższego stopnia w trybie art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.).

Komendant Główny PSP w swoim piśmie przypomniał o obowiązku wynikającym z przepisu §3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 80, poz. 562, z późn. zm.).

Z uwagi na różnorodną interpretację przepisów dotyczących nadawania kolejnych wyższych stopni, Komendant wyjaśnił, a jednocześnie przypomniał kryteria ich nadawania:

1. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o PSP, kolejny wyższy stopień może być nadany:
- stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych,
- w zależności od zajmowanego stanowiska i opinii służbowej, nie wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu okresów ustalonych w ustawie, które mogą być skrócone jedynie w oparciu o art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

2. Kwalifikacje zawodowe określa art. 36 ustawy o PSP oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych.
Przepis art. 36 ust. 8 ustawy o PSP zezwala na zajmowanie stanowiska przez strażaka przy niespełnieniu wymagań kwalifikacyjnych jedynie w przypadku uzyskania zgody na odstępstwo od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do mianowania (powołania) na wyższe stanowisko przy niespełnianiu określonych wymagań kwalifikacyjnych (kwalifikacji ogólnych tj. minimum wykształcenie średnie, kwalifikacji zawodowych lub lat stażu służby) nie stanowi podstawy do nadania kolejnego wyższego stopnia.
Spełnienie przez strażaka wymogów kwalifikacyjnych, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w art. 54 i art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej stanowi podstawę do złożenia wniosku o nadanie kolejnego wyższego stopnia. Unormowania powyższe dotyczą nadawania kolejnych wyższych stopni we wszystkich korpusach.

4. Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, pierwszy stopień oficerski nadaje się strażakowi, który ukończył:
1) Szkołę Główną Służby Pożarniczej w ramach służby kandydackiej albo
2) szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej lub Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej, uzyskując tytuł zawodowy technika pożarnictwa, i będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa.

5. Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, pierwszy stopień oficerski może być nadany strażakowi, który:
1) uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa w szkole Państwowej Straży Pożarnej i nie będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa albo
2) posiada wykształcenie wyższe, a ponadto:
   a) odbył przeszkolenie zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
   lub
   b) posiada tytuł zawodowy technika pożarnictwa 
   albo
3) uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego inżyniera pożarnictwa.
Zgodnie z treścią pisma komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej mają obowiązek przesyłania do podległych komend powiatowych (miejskich) PSP, informacji o wnioskach, które zaopiniowali negatywnie i nie nadali im dalszego biegu. Wnioskom przesłanym do KG PSP po wyznaczonym terminie, zawierającym błędy merytoryczne lub niespełniającym podanych wyżej wymogów formalnych nie zostanie nadany dalszy bieg.


Wnioski o nadanie pierwszego stopnia oficerskiego i pierwszego stopnia aspiranckiego strażakom skierowanym, odpowiednio, do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i do pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej będą składane w terminie uzgodnionym z Biurem Kadr i Szkolenia KG PSP. Termin złożenia wniosków uzależniony będzie od daty obrony prac dyplomowych (składania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa) i przewidywanego terminu promocji.

Za szczególne osiągnięcia w służbie z okazji Dnia Strażaka 2008 Komendant Główny PSP przyznał dla poszczególnych województw niżej wymienione ilości dyplomów przyjmując jako kryterium ilość etatów:
- do 1000 etatów   -   5 dyplomów,
- od 1001 do 2000 etatów  - 10 dyplomów,
- od 2001 do 3000 etatów  - 15 dyplomów,
- ponad 3000 etatów  - 20 dyplomów.

Wraz z pismem Komendanta Głównego został przesłany wzór wniosku o nadanie stopnia służbowego

 

 

wszystkie aktualności