przesuń do początku strony

małopolskie

14 CZE 2018

Narada szkoleniowa pionu kontrolno-rozpoznawczego strażaków z komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. małopolskiego

Narada KW PSP Kraków

13 czerwca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się narada szkoleniowa pionu kontrolno-rozpoznawczego strażaków z komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. małopolskiego. W naradzie udział brali m.in. strażacy realizujący czynności kontrolno-rozpoznawcze wraz z nadzorującymi ich komendantami powiatowymi/miejskimi PSP.

Naradę otworzył zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Paweł Sejmej, który przedstawił program narady. Mł. bryg. Paweł Sejmej szczególną uwagę zwrócił na konieczność właściwej realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wypoczynku osobom korzystającym z form szczególnie narażonych na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, organizowanych na otwartej przestrzeni w postaci kempingów, biwaków oraz na polach namiotowych. Jako kluczową kwestię zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP wskazał konieczność dokładnego rozpoznania lokalizacji obozu, możliwości dojazdu do niego jak również prowadzenia działań ratowniczych, występowania potencjalnych zagrożeń, weryfikację procedur alarmowania oraz organizacji łączności. Odnosząc się do powyższego mł. bryg. Paweł Sejmej poinformował, że przydzielony został simpleksowy kanał radiowy przeznaczony do zapewnienia łączności pomiędzy jednostkami PSP a komendanturami obozów harcerskich i innych miejsc wypoczynku.

Następnie naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego – st. bryg. Andrzej Siekanka przedstawił aktualny stan realizacji zadań pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP na terenie województwa małopolskiego. St. bryg. Andrzej Siekanka przedstawił również główne cele i kierunki działań pionu kontrolno-rozpoznawczego, zwracając szczególną uwagę na konieczność realizacji zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w trakcie globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej pn.: „24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14)”.

Podczas narady poruszone zostały również inne ważne kwestie takie jak np. ocena zagrożeń związanych z narastającą na terenie całego kraju falą pożarów wysypisk i składowisk śmieci oraz odpadów, realizacja monitoringu pożarowego na terenie województwa małopolskiego, realizacja zadań PSP w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz wprowadzenie metodyki postępowania w sprawie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

W dalszej części narady funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego komend powiatowych/miejskich PSP woj. małopolskiego podzielili się cennymi doświadczeniami w zakresie realizacji nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży.         

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

14 CZE 2018

Narada szkoleniowa pionu kontrolno-rozpoznawczego strażaków z komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. małopolskiego

13 czerwca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się narada szkoleniowa pionu kontrolno-rozpoznawczego strażaków z komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. małopolskiego. W naradzie udział brali m.in. strażacy realizujący czynności kontrolno-rozpoznawcze wraz z nadzorującymi ich komendantami powiatowymi/miejskimi PSP.

wszystkie aktualności