do góry

Pytania i odpowiedzi Komendanta Głównego PSP (FAQ)

Pytania do Komendanta

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Czy posiadając uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych wydane przez Komendanta Miejskiego PSP można kierować pojazdami OSP?pokaż/ukryj

Stosownie do postanowień art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.), przywoływana dalej jako „ustawa”, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje starosta w drodze decyzji administracyjnej.

Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje objęte dyspozycją art. 109 ust. 5 ustawy, w których kierującym jest funkcjonariusz lub pracownik służb mundurowych, żołnierz lub pracownik wojska. Organem właściwym do wydania decyzji jest wtedy odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnia służbę lub są zatrudnione. Należy w tym miejscu zauważyć, że ustawa zna jedną instytucję, uprawniającą wskazaną w decyzji-zezwoleniu konkretną osobę fizyczną do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, czyli przedmiotowe zezwolenie. Jest ona niepodzielna i dotyczy pojazdów uprzywilejowanych bez względu na ich przynależność do formacji.
Wypada tu jednakże wspomnieć, że stosownie do dyspozycji art. 108 ust. 1 ustawy, we wstępie do wyliczenia, zezwolenie uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy odpowiedniej kategorii. Jest to de facto jedyne ograniczenie przedmiotowe.

Podsumowując, należy stwierdzić, że osoba, która posiada zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, ma także prawo jazdy odpowiedniej kategorii, może prowadzić pojazd uprzywilejowany ochotniczej straży pożarnej.

Czy konieczna jest opłata przy składaniu wniosku o opinię dla przedszkola czy punktu przedszkolengo ?pokaż/ukryj

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej opłacie skarbowej podlega między innymi:

 • a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 • c) wydanie zezwolenia(pozwolenia, koncesji).

Jednocześnie w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g wspomnianej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie ww. czynności, w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. Zatem należy stwierdzić, że w tym przypadku nie istnieje obowiązek uiszczania opłaty skarbowej.

Czy na terenie prywatnej posesji można palić ognisko ?pokaż/ukryj

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

 • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),
 • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6)
 • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych powodów rolnych (§ 41 ust. 3),
 • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).

W związku z powyższym, jeżeli nie dojdzie do naruszenia m.in. nadmienionych powyżej przepisów oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ognisk na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych.
Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie art. 13 ust. 1 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wyłączenia od tej reguły stanowią ustępy 2, 2a, 2 b oraz 3 ww. artykułu.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Wyjaśnienie Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczące stosowania § 44 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowpokaż/ukryj

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącymi stosowania § 44 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wyjaśniam, że zawarte w tym przepisie sformułowanie „w stosunku do obiektów wzniesionych przed wejściem w życie rozporządzenia” należy rozumieć jako dotyczące obiektów, dla których przed dniem 30 czerwca 2010 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego lub zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, analogicznie jak to określa § 330 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Czy można palić grilla na balkonach i tarasach ?pokaż/ukryj

Aktualne przepisy przeciwpożarowe, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), nie zawierają jednoznacznych regulacji dotyczącej zakazu użytkowania grillów na balkonach i tarasach budynków.

Tym niemniej, jak potwierdzają znane Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przypadki, używanie na balkonach, tarasach i loggiach grillów z otwartym paleniskiem stwarza zagrożenie pożarowe zarówno w bezpośrednim miejscu ich stosowania, jak i w lokalach (balkonach) sąsiednich.
Wśród możliwych scenariuszy powstania zagrożenia pożarowego należy wymienić w szczególności:

 • objęcie zasięgiem płomienia palnych elementów znajdujących się na balkonie, tarasie lub loggi, w tym palnych okładzin zewnętrznych,
 • zapalenie się ww. elementów od rozgrzanych węgli, także w wyniku upadku na balkony (tarasy) zlokalizowane poniżej miejsca rozpalania omawianych urządzeń.

W związku z powyższym, eliminowanie ewentualnych zagrożeń pożarowych wynikających z użytkowania urządzeń do pieczenia (grill, rożen) powinno być realizowane na podstawie obowiązujących ogólnych przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów prawa miejscowego, określonych np. przez zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Do ogólnych przepisów przeciwpożarowych w rozpatrywanym zakresie należy zaliczyć w szczególności:

 • § 4 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., zgodnie z którym zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
 • § 4 ust. 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., zabraniający przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100oC).
 • § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., zgodnie z którym materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.
  Wyjaśnia się przy tym, że w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., materiałami niebezpiecznymi pożarowo są m. in. gazy palne oraz ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55oC), jak również materiały inne, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.
  Do materiałów takich zaliczają się również np.: powszechnie stosowane podczas grillowania wszelkiego rodzaju podpałki, a także gaz propan lub propan-butan, w butlach.

Zatem kwestia dotycząca prowadzenia grillowania na balkonach i tarasach, także grillem elektrycznym, jest uwarunkowana ww. ograniczeniami. Można więc przyjąć, że w świetle obowiązującego prawa dozwolone jest użytkowanie grilli elektrycznych na balkonach i tarasach, pod warunkiem zapewnienia wymaganych odległości tych urządzeń od materiałów palnych, a także elementów wystroju i wyposażenia wnętrz wykonanych z materiałów palnych oraz niedopuszczenia do powstania płomienia, umożliwiającego zapalenie się tych materiałów, jak również lokali (balkonów) sąsiednich.

Należy dodać, że eksploatacja w niewłaściwy sposób urządzeń energetycznych lub cieplnych (w tym grillów) albo pozostawienia ich w stanie mogącym spowodować pożar – może podlegać karze grzywny albo karze nagany, zgodnie z art. 82 § 1 pkt 4 kodeksu wykroczeń ( Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275). Przepis ten dopuszcza również w przypadku dalece nieodpowiedzialnego zachowania osoby stwarzającej zagrożenie pożarowe, nałożenie kary aresztu.

Ponadto, w przypadku spowodowania pożaru, sprawca ponosi odpowiedzialność na mocy art. 163 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Przy jakim stężeniu tlenku węgla w powietrzu należy ewakuować ludzi z pomieszczeń mieszkalnych ?pokaż/ukryj

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, w tym także dla tlenku węgla zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).

W przypadku tlenku węgla określone wartości to: 

 • NDS - 23 mg/m3,
 • NDSCh - 117 mg/m3.

Jako najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) określa się wartość średnią ważoną stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. Natomiast najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) jest to wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

Jednocześnie należy zaznaczyć iż, wspomniane w przedmiotowej wiadomości e-mail, Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P. 1996 nr 19 poz. 231), zgodnie z § 2 ww. zarządzenia, nie dotyczy najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Z uwagi na powyższe, w naszej ocenie, ewakuacja osób z pomieszczeń należy prowadzić bezwarunkowo jeśli, stężenie tlenku węgla w powietrzu przekracza poziom najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh).
Natomiast w przypadku stwierdzenia stężeń przekraczających poziom NDS ale mniejszych niż NDSCh, należy podjąć działania zmierzające do usunięcia zagrożenia (likwidacja źródła wydzielania, przewietrzenie pomieszczeń). W tej sytuacji decyzję o potrzebie przeprowadzenia ewentualnej ewakuacji powinien podjąć kierujący akcją z uwzględnieniem w szczególności stężenia występującego w danym przypadku (bliżej granicznej NDS, czy NDSCh) oraz czasu potrzebnego na usunięcie zagrożenia.

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać pierwszy stopień oficerski zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ?pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.)

pierwszy stopień oficerski nadaje się strażakowi, który ukończył:

 1. Szkołę Główną Służby Pożarniczej w ramach służby kandydackiej albo
 2. szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej lub Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej, uzyskując tytuł zawodowy technika pożarnictwa i będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa.

Pierwszy stopień oficerski może być nadany strażakowi, który:

 1. uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa w szkole Państwowej Straży Pożarnej i nie będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa albo
 2. posiada wykształcenie wyższe, a ponadto:
       a) odbył przeszkolenie zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub
       b) posiada tytuł zawodowy technika pożarnictwa albo
 3. uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego inżyniera pożarnictwa.

W związku z powyższym, optymalną drogą do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego będzie odbycie przeszkolenia zawodowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w formie niestacjonarnych studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Wymagania jakie muszą spełnić kandydaci na przedmiotowe przeszkolenie określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1626 z późn. zm.)

Jakiego rodzaju podręczny sprzęt gaśniczy sprzęt należy zastosować przy zabezpieczeniu stoiska sprzedaży materiałów pirotechniki widowiskowej 1.4 S i 1.4.G ?pokaż/ukryj

Obowiązujące uregulowania prawne, dotyczące wyrobów pirotechnicznych i gaśnic, a w szczególności: 

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563),
  nie wskazują wprost rodzaju gaśnic, jakie należy zastosować do zabezpieczenia omawianego stoiska sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych. W zakresie doboru sprzętu gaśniczego, w tym rodzaju gaśnic, powyższe przepisy zawierają zasadę ogólną, zgodnie z którą rodzaj zastosowanego sprzętu gaśniczego, z uwagi na swą skuteczność gaśniczą, powinien być dostosowany do zagrożenia pożarowego stwarzanego przez występujące w obiekcie materiały i wyroby.

W odniesieniu do powyższej zasady, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w rozpatrywanej sprawie zajęło stanowisko stwierdzające, że nie ma konieczności stosowania, do zabezpieczenia stoisk sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 1.4 G i 1.4 S, gaśnic przeznaczonych do gaszenia grupy pożarów „D”.
Użycie do gaszenia pożaru wyrobów pirotechnicznych widowiskowych specjalnej gaśnicy proszkowej, przeznaczonej do gaszenia grupy pożarów „D”, nie gwarantuje bowiem możliwości zatrzymania procesu spalania (wybuchowego) materiału pirotechnicznego zastosowanego wyrobie pirotechnicznym. Zastosowanie w tym przypadku powinny mieć w szczególności gaśnice płynowe, gdyż jedyną możliwością zatrzymania rozprzestrzeniania się pożaru tj. zapalenia się kolejnych wyrobów pirotechnicznych jest ich „izolacja” od źródeł zapłonu, polegająca na chłodzeniu i podnoszeniu wilgotności elementów zapalających tj. spłonek, lontów itp. Dodatkowo do zabezpieczenia stoiska można również zastosować koce gaśnicze. Próby gaszenia przy pomocy gaśnic wyrobów pirotechnicznych widowiskowych mają jedynie uzasadnienie w przypadku palenia się ich opakowań tj. tektury, papieru, drewna itp.

Wobec powyższego nie można uznać za zasadne nakazywanie przez organy Państwowej Straży Pożarnej wyposażania stoisk sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 1.4 G i 1.4S w gaśnice przeznaczone do gaszenia grupy pożarów „D” (metali).

Jaki przepis mówi, że strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych powinni mieć przeprowadzane badania okresowe bez względu na to czy pełnią służbę w zmianowym czy codziennym rozkładzie czasu służby?pokaż/ukryj

W obecnym stanie prawnym tematykę badań okresowych strażaków reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191). Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy strażak podlega okresowym profilaktycznym badaniom lekarskim. Zgodnie z ust. 2 powyższego art. strażak na badania może zostać skierowany z urzędu lub na własny wniosek. Zadaniem komisji lekarskiej jest dokonanie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby lub związku przyczynowego poszczególnych schorzeń ze służbą. Okresowe profilaktyczne badania lekarskie zapewniają ochronę zdrowia strażaka oraz decydują o jego zdolności do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych (§ 1 i 2 rozporządzenia). Ich brak skutkuje bowiem niedopuszczeniem strażaka do służby przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie podkreślić należy, iż zarówno przełożony ma prawo skierować z urzędu, jak i sam strażak może żądać skierowania na komisję lekarską w każdym czasie. Okresowe profilaktyczne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę, lub osobę przez niego upoważnioną. Skierowanie powinno być dostarczone strażakowi nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem badań profilaktycznych.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia skierowanie na badania profilaktyczne, wystawiane w dwóch egzemplarzach (pierwszy pozostaje w karcie badań, drugi - potwierdzony przez lekarza medycyny pracy, zwraca się z fakturą do kierującego na badania), powinno zawierać:

 1. dane identyfikacyjne strażaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania);
 2. dane identyfikacyjne miejsca pełnienia służby przez strażaka (nazwę jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, adres, numer identyfikacyjny REGON);
 3. stanowisko służbowe zajmowane lub przewidziane do objęcia przez strażaka;
 4. informację o warunkach pełnienia służby, w tym o występowaniu na stanowisku służbowym czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Należy przy tym zaznaczyć, iż aktualne okresowe profilaktyczne badania lekarskie powinien bezwzględnie posiadać każdy strażak niezależnie od pełnionych funkcji czy wykonywanych czynności. Ustawodawca nie zdecydował się na rozgraniczenie okresowych profilaktycznych badań lekarskich w powyższej materii, a wprowadził jedynie rozróżnienie w terminach ich przeprowadzania w zależności od wieku i rozkładu czasu służby strażaka. Badania okresowe wykonują wyłącznie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych, którzy posiadają określoną specjalizację oraz są wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (art. 2, 9 i 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,

Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 t.j.). Na podstawie § 3 rozporządzenia oraz załączników nr 1 i 2 badania profilaktyczne przeprowadza się:

 1. dla strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby - raz w roku, w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zróżnicowanym dla strażaków do 40 roku życia i powyżej 40 roku życia;
 2. dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby:
  a) co 3 lata - dla strażaków do 50 roku życia,
  b) co 2 lata - dla strażaków powyżej 50 roku życia - w zakresie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Jednakże niezależnie od terminów, o których mowa powyżej, badania profilaktyczne przeprowadza się w przypadku:
 3. przewidywanej zmiany stanowiska służbowego lub zakresu wykonywanych obowiązków służbowych;
 4. czasowej niezdolności do służby z powodu choroby trwającej dłużej niż 60 dni, w celu ustalenia zdolności do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na dotychczasowym stanowisku służbowym.

Badanie profilaktyczne kończy się wydaniem przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego wskazującego termin kolejnego badania profilaktycznego oraz zawierającego orzeczenie lekarskie stwierdzające:

 1. wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku służbowym;
 2. wobec przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku służbowym z ograniczeniem (treść przeciwwskazania lub rodzaj ograniczenia);
 3. wobec przeciwwskazań zdrowotnych - niezdolny do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na przewidywanym stanowisku służbowym;
 4. wobec przeciwwskazań zdrowotnych - utracił zdolność do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym.

Tym samym to lekarz medycyny pracy każdorazowo określa termin kolejnego badania niezależnie od terminów określonych w rozporządzeniu.

Czy można parkować samochody zasilane gazem płynnym (LPG) w garażach podziemnych ?pokaż/ukryj

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) obowiązek umieszczania, przy wjazdach do garaży zamkniętych z podłogą znajdującą się poniżej poziomu terenu, czytelnej informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan dotyczy wszystkich budynków, niezależnie od momentu ich wzniesienia.

Odnosząc się natomiast do kwestii samej dopuszczalności parkowania wspomnianych powyżej samochodów w omawianych garażach informuję, iż przedmiotowa kwestia powinna być ustalana w kontekście wymagań § 108 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że w garażach zamkniętych, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem płynnym, i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu, należy stosować wentylację mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan. Wymaganie to, zgodnie z zasadami określonymi we wspomnianych przepisach techniczno-budowlanych, dotyczy budynków nowoprojektowanych oraz istniejących, w przypadku ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Oznacza to, że garaż zamknięty wybudowany zgodnie z obowiązującymi w czasie projektowania i budowy przepisami, w którym parkowane są samochody zasilane gazem propan-butan, z formalnego punktu widzenia nie musi spełniać warunku, o którym mowa w § 108 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia MI. W związku z tym właściciel takiego garażu nie jest zobowiązany wprost przepisami prawa do wykonywania robót budowlanych polegających na jego przystosowaniu do parkowania w nim samochodów zasilanych gazem propan-butan, chyba że zachodzi jeden ze wspomnianych powyżej warunków (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania istniejącego garażu). 

Wobec powyższego garażami, w których z mocy przepisów prawa niedopuszczalne jest parkowanie samochodów zasilanych gazem płynnym, są te garaże zamknięte z poziomem podłogi znajdującym się poniżej poziomu terenu, w których, pomimo obowiązku określonego według opisanych powyżej zasad, nie zastosowano wentylacji mechanicznej sterowanej czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan.

Natomiast w pozostałych przypadkach, tj. w garażach, których wspomniany obowiązek zastosowania wentylacji mechanicznej formalnie nie dotyczy, podmiot władający określonym garażem, mając na względzie bezpieczeństwo całego obiektu, powinien samodzielnie określić, czy, pomimo braku bezpośredniego odniesienia się nowych wymagań do garaży istniejących, mogą być w nim parkowane samochody zasilane tego typu paliwem i po podjęciu stosownej decyzji (np. przez wspólnotę mieszkaniową, samodzielnego właściciela, itp.) umieścić przy wjeździe do niego czytelnej informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w nim takich pojazdów. Oczywiście rozstrzygając w powyższym zakresie powinno się mieć na względzie, na zasadach wiedzy technicznej, wymagania aktualnie obowiązujących przepisów oraz cel nadrzędny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego użytkownikom obiektu, w którym zlokalizowane są omawiane garaże.

Nadmieniam ponadto, iż bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem zakazu parkowania samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan w garażach, o których mowa powyżej, leży w gestii właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku (albo też innego podmiotu faktycznie władającego budynkiem), ponieważ te właśnie podmioty, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania, w tym za przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w posiadanym, zarządzanym lub użytkowanym przez siebie obiekcie. Wspomniane podmioty posiadają z reguły narzędzia prawne umożliwiające im realizację przedmiotowego obowiązku, które wynikają z przepisów prawa dotyczących m. in. zarządzania nieruchomościami (w tym budynkami wielorodzinnymi), praw własności, z umów cywilno-prawnych itd., zależnie od funkcjonującej w określonym budynku formy władania nieruchomością.

Natomiast w przypadku garażu nie będącego we władaniu wspólnoty mieszkaniowej, a będącego własnością wielu niezależnych podmiotów, omawiany obowiązek nie będzie egzekwowany od wspólnoty, a od tych podmiotów, faktycznie władających garażem. Tym niemniej jeżeli podmioty te przekażą wspólnocie mieszkaniowej, na mocy umów cywilno-prawnych, władanie omawianym garażem w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, wówczas to wspólnota będzie zobowiązana do realizacji wspomnianego powyżej obowiązku.

Kto może podjąć służbę w Państwowej Straży Pożarnej ?pokaż/ukryj

W strukturach Państwowej Straży Pożarnej oprócz funkcjonariuszy pełniących służbę mogą być zatrudniani także pracownicy cywilni.

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, ze zmianami).

Zgodnie z art. 28 cytowanej ustawy służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby. Oceny tej zdolności do służby w PSP dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy). Zaznaczyć należy, iż przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP - w miarę posiadanych możliwości etatowych. Zgodnie z art. 34 cyt. ustawy, osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. Kolejną możliwością podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest przyjęcie do służby kandydackiej w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej. Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronach internetowych tych szkół (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie: www.sgsp.edu.pl, Centralna Szkoła PSP w Częstochowie: www.cspsp.pl, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie: www.sapsp.pl, Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu: www.sapsppoznan.pl).
Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udziela także komórka kadrowa najbliższej komendy wojewódzkiej, powiatowej (miejskiej) PSP.

Natomiast w celu podjęcia pracy w Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, ze zmianami) każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są upowszechniane w urzędach administracji rządowej przez dyrektora generalnego urzędu (kierownika urzędu) poprzez umieszczenie ogłoszenia dotyczącego wolnego stanowiska w danym urzędzie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu i opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/). Informacje o wolnych stanowiskach pracy można znaleźć również w internetowym Serwisie Służby Cywilnej KPRM (http://www.dsc.kprm.gov.pl) w zakładce „Kariera w służbie cywilnej". Ogłoszenia na wymienionych powyżej stronach internetowych można przeglądać m.in. wg nazwy urzędu ogłaszającego się, województwa i miasta, w którym dany urząd ma siedzibę, oferowanego stanowiska pracy czy wymaganego wykształcenia.

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie honorowania przez jednostki PSP szkolenia informuję, że ukończone szkolenie organizowane przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową w ośrodku szkolenia w Grupie będzie honorowane przez wszystkie jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, w tym Państwową Straż Pożarną, pod warunkiem, że szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Programem kształcenia w zawodzie strażaka. Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej" zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 20 stycznia 2006 roku, po ukończeniu którego otrzymał Pan świadectwo zgodne ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823).

Na stronie KG PSP znalazłem zakładkę ” Wnioski o dofinansowanie”. W związku z tym chciałbym spytać czy jednostki organizacyjne OSP mogą również korzystać z tego dofinansowania, czy są to pieniądze przeznaczone wyłącznie dla jednostek PSP ?pokaż/ukryj

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej /Dz.U.1999.53.564/ Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może przyznać środki finansowe – pochodzące z wpływów zakładów ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia – również jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, po rozpatrzeniu wniosków tych jednostek. Wniosek o udzielenie dofinansowania zainteresowana jednostka OSP składa do Komendanta Głównego PSP za pośrednictwem właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego PSP wraz z opinią właściwego terytorialnie komendanta miejskiego/powiatowego PSP. Niniejsze środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

Czy istnieją szczegółowe przepisy dotyczące przygotowania tras ewakuacyjnych dla osób niewidomych?pokaż/ukryj

Uregulowania prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej nie wyróżniają specjalnych wymagań dotyczących warunków bezpieczeństwa pożarowego w tym dróg ewakuacyjnych dla osób niewidomych lub niedowidzących, kwalifikując tę grupę osób o ograniczonej możliwości poruszania się, przy ustalaniu warunków bezpieczeństwa w budynkach lub ich częściach dla tych osób przeznaczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, zgodnie z ustaleniami § 209 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Zgodnie z tymi wymaganiami, przewidzianymi także dla szpitali, określa się wymaganą klasę odporności pożarowej budynków, klasy odporności ogniowej elementów budowlanych, dopuszczalne długości dojść i przejść ewakuacyjnych, liczbę wyjść, kierunek otwierania się drzwi z pomieszczeń, zabezpieczenie klatek schodowych, a także wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe takie jak: instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Praktycznie nie znane są PSP specjalne ułatwienia ewakuacyjne dla osób niewidomych i niedowidzących poza sygnalizatorami akustycznymi systemów sygnalizacji pożarowej lub urządzeniami stosowanymi wg indywidualnych rozwiązań, a także radiowęzłami, które w razie zagrożenia powiadamiają o konieczności ewakuacji. Doświadczenie przy prowadzeniu ewakuacji osób niewidomych i niedowidzących strażacy PSP zdobywają podczas ćwiczeń w tym zakresie prowadzonych okresowo w obiektach spełniających różne funkcje, w których osoby te mogą się znajdować. Jednocześnie informuję, że w dniach 1 i 2 października 2009 r. Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi organizuje w Spale konferencję szkoleniową „Ewakuacja ludzi z obiektów budowlanych, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”. Informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi: www.straz.lodz.pl

Czy sygnalizatory akustyczne w systemach sygnalizacji pożaru mogą być instalowane na jednej pętli dozorowej wraz z czujkami i ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, czy powinny mieć odrębną linię dozorową ?pokaż/ukryj

Kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach sygnalizacji pożarowej do zasilania bądź sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, w tym pożarowych sygnalizatorów akustycznych, powinny, zgodnie z § 187 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm., w tym Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461), zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej przez czas wymagany do działania tego urządzenia. Dla rozpatrywanych pożarowych sygnalizatorów akustycznych czas ten, na podstawie wymagań Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” powinien wynosić, zgodnie z punktem A.6.8.3, co najmniej 30 minut. Wobec powyższego, kable zasilające pożarowe sygnalizatory akustyczne powinny posiadać, zgodnie z § 187 ust. 5 ww. rozporządzenia MI, klasę tzw. odporności ogniowej, co najmniej PH 30. Pożarowe sygnalizatory akustyczne mogą być zainstalowane jako element pętli linii dozorowej wykonanej z przewodu uniepalnionego (YnTKSY) pod warunkiem zapewniania odrębnego sposobu ich zasilania ze źródeł energii systemu sygnalizacji pożarowej (centrali SSP lub zasilaczy urządzeń przeciwpożarowych spełniających wymagania normy PN-EN 54-4:2001/A2:2007 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze”), kablem spełniającym wymagania omówione w punkcie pierwszym. Wykonanie pętli linii dozorowej, kablem HTKSH PH 90, daje możliwość bezpośredniego zastosowania pożarowych sygnalizatorów akustycznych na tej linii dozorowej.

Jakie są możliwości ubiegania się osoby posiadającej kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej o uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ?pokaż/ukryj

Możliwości ubiegania się osoby zatrudnionej przez okres 5 lat w charakterze inspektora ochrony przeciwpożarowej, o uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych informuję, że powyższe kwestie reguluje przepis §8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), zgodnie z którym funkcję rzeczoznawcy może sprawować osoba, która ukończyła studia wyższe, a ponadto po ukończeniu studiów wyższych odbyła co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub wykonując czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

Natomiast, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Kolejne przepisy ww. artykułu, tj. ust. 2a i 2b określają wymogi w zakresie wspomnianych kwalifikacji, w stosunku do osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, między innymi inspektora ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym informuję, że osoba, która ukończyła studia wyższe, a następnie była zatrudniona przez okres 5 lat w charakterze inspektora ochrony przeciwpożarowej spełnia warunki umożliwiające jej wystąpienie z wnioskiem o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy oraz przystąpienie do egzaminu.

Na kim spoczywa obowiązek badań szczelności rurociągów na stacjach paliw ?pokaż/ukryj

Obowiązek wykonywania badań technicznych i prób szczelności dla zbiorników i technologicznych rurociągów paliwowych na stacjach paliw wynika z przepisów o dozorze technicznym oraz z § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243 poz. 2063 z poźn. zm.). Wyjaśniam również, że przepisem upoważniającym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzających czynności kontrolno – rozpoznawcze, do żądania przedstawienia protokołów badań potwierdzających sprawność techniczną urządzeń i instalacji, w tym rurociągów technologicznych na stacjach paliw, jest w szczególności § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), który stanowi, że w obiektach zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, w tym użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić się to do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia. Jednocześnie informuję, że przepisy przeciwpożarowe nie zawierają szczegółowych wymagań dotyczących dokumentowania realizacji powyższych obowiązków, w związku z czym należy rozumieć, że w tym zakresie za wystarczające uznaje się przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonanie określonych czynności oraz ich wyników, wymaganych przepisami odrębnymi. Wobec powyższego w naszej ocenie, protokoły z prób szczelności, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dozorze technicznym, są wystarczającym dokumentem służącym potwierdzeniu sprawności technicznej instalacji technologicznej na stacji paliw. Ponadto informuję, że w sprawach dotyczących wyjaśnień i informacji z zakresu dozoru technicznego organem właściwym jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Czy przychodnia zdrowia zajmująca się rehabilitacją kwalifikuje się do ZL II czy ZL III?pokaż/ukryj

Zgodnie z § 209 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) budynki oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, jeżeli przeznaczone są przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Wobec powyższego, zdaniem tutejszego biura, przypadek konkretnej rehabilitacyjnej przychodni zdrowia powinien być rozpatrywany indywidualnie w zależności od charakteru świadczonych w niej usług i od stanu zdrowia uczęszczających do niej osób w zakresie możliwości samodzielnego, nieograniczonego poruszania się. Gdy więc rehabilitacja prowadzona jest przede wszystkim dla osób ze schorzeniami ruchu np. po wypadkach, na wózkach inwalidzkich, z ciężkimi przypadkami dysfunkcji psychicznych, możliwe jest zakwalifikowanie takiej przychodni do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, natomiast gdy rehabilitacji poddawane są przede wszystkim osoby pełnosprawne możliwe jest zakwalifikowanie takiej przychodni do kategorii zagrożenia ludzi ZL III zgodnie z § 209 ust. 2 pkt 3 wspomnianego rozporządzenia MI z 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Uprzejmie proszę o informację na temat okresu, jaki powinien być brany pod uwagę przy naliczaniu godzin wpisywanych do „ Dziennika Prac Podwodnych ” Czy czasookres ten należy liczyć od daty przyjęcia do służby? Od daty uzyskania kwalifikacji młodszego nurpokaż/ukryj

Czasookres naliczana godzin proc podwodnych potwierdzonych wpisem do „Dziennika Prac Podwodnych” należy liczyć od daty przyjęcia do służby, podobnie jak w przypadku naliczania 0,5 % do uposażenia emerytalnego za odpowiednią ilość wyjazdów do działań ratowniczych.

Czy jest obowiązek konserwacji oraz możliwość demontażu systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w banku, który według przepisów przeciwpożarowych nie wymaga systemu SSP ?pokaż/ukryj

Obowiązek wykonywania konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, w tym systemu SSP nie jest uzależniony od obligatoryjności zastosowania danego urządzenia w obiekcie. Wynika on z zapisów art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) oraz § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), które zobowiązują właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku do utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych w stanie gwarantującym ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie (w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej). Mając na uwadze powyższe, w rozpatrywanym przypadku banku, który w związku z wymaganiami § 24 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia MSWiA nie wymaga wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej, należy również wykonywać przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne na zasadach określonych w § 3 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia. Potencjalny demontaż systemu sygnalizacji pożarowej jest możliwy wyłącznie dla instalacji, której obowiązek zastosowania w obiekcie nie wynika z przepisów przeciwpożarowych lub projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę oraz rozwiązań zastępczych lub zamiennych uzgodnionych przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkich PSP. Zdaniem tut. Komendy powyższe powinno mieć jednak miejsce tylko w przypadkach braku możliwości zapewnienia systemowi sprawności technicznej i funkcjonalnej (np.: w wyniku braku produkcji części zamiennych) .

Czy strażak PSP może składać meldunek Członkowi OSP np. Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, w przypadku obchodów dnia strażaka lub zawodów sportowo-pożarniczych, wtedy, gdy dowódcą uroczystości jest wspomniany funkcjonariusz PSP ?pokaż/ukryj

W przypadku obchodów dnia strażaka lub zawodów sportowo-pożarniczych, wtedy, gdy dowódcą uroczystości jest wspomniany funkcjonariusz PSP , uprzejmie informuję co następuje. Jeżeli organizatorem wspomnianych przez Pana uroczystości jest Państwowa Straż Pożarna, „przyjmującym meldunek” winien być „przełożony” w myśl struktury organizacyjnej. Wątpliwości mogące wystąpić to „przyjmujący meldunek”, który jednocześnie jest druhem i pełni określoną funkcję w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. „Przyjmujący meldunek” powinien na uroczystości reprezentować Państwową Straż Pożarną a nie Ochotniczą Straż Pożarną – w mundurze funkcjonariusz, garniturze osoba cywilna. Jeżeli organizatorem uroczystości nie jest Państwowa Straż Pożarna, dowódca uroczystości powinien reprezentować daną formację lub stowarzyszenie.

Uprzejmie proszę o informacje dotyczące wielkości stref zagrożenia i ewakuacji w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych przewożonych transportem kołowym w zależności od rodzaju substancji.pokaż/ukryj

W celu wyznaczenia wielkości stref zagrożenia związanych z uwolnieniem substancji niebezpiecznych do atmosfery należy dokonać odpowiednich obliczeń przy użyciu powszechnie stosowanych modeli matematycznych i/lub programów komputerowych uwzględniających te modele. Proces modelowania rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznej należy rozpocząć przede wszystkim od dokonania wstępnych założeń dotyczących rodzaju i ilości uwolnionej substancji oraz charakterystyki źródła jej uwolnienia. Następnie transport i dyspersja w atmosferze tej substancji w istotny sposób zależeć będzie od warunków emisji, czynników atmosferycznych oraz czynników topograficznych.

Charakterystykę źródła emisji określa:

 • geometrię źródła,
 • sposób rozszczelnienia zbiornika,
 • położenie i wysokość źródła emisji.

Do głównych czynników atmosferycznych należą:

 • wiatr
 • turbulencja i dyfuzja atmosfery,
 • stabilność atmosfery,
 • prądy powietrzne,
 • wymywanie zanieczyszczeń przez opady atmosferyczne.

W grupie czynników topograficznych wymienić należy:

 • rzeźbę terenu, rodzaj zabudowy i inne zawady przestrzenne,
 • stopień szorstkości podłoża,
 • pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże.

Modelowanie rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznych w atmosferze wymaga rzetelnej analizy wymienionych wyżej czynników. Precyzyjne określenie warunków emisji, czynników atmosferycznych i topograficznych decyduje o dokładności i wiarygodności zastosowanego modelu dyspersji.

W celu obliczenia rozkładu stężeń gazu w środowisku stosuje się różne modele dyspersji, a w szczególności:

1. Modele wynikające z zachowania się fazy gazowej substancji:

 • dyspersję gazu neutralnego,
 • dyspersję gazu ciężkiego,
 • dyyspersję gazu unoszącego się.

2. Modele oparte o czas wypływu:

 • modele dyspersji ciągłej,
 • modele dyspersji chwilowej.

3. Modele oparte o numeryczne metody rozwiązywania równań z zakresu dynamiki płynów, głównie równania Eulera oraz Naviera-Stokesa, tj. tzw. CFD – Computational Fluid Dynamics. Ponadto, istnieje wiele programów komputerowych modelujących rozprzestrzenianie się substancji niebezpiecznych w atmosferze.

Wśród programów możliwych do wykorzystania w omawianym zakresie wymienić należy darmowy program ALOHA, będący częścią programu CAMEO, który można pobrać z witryny internetowej www.epa.gov

Czy w Komendzie Powiatowej PSP, w której jest 1 osobowe stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych - etat oficerski może być mianowany na to stanowisko podoficer (jeszcze stażysta), pomimo, że chętni do pracy w tym pionie są oficerowie i aspiranci?pokaż/ukryj

Odpowiedz:

 1. do zajmowania określonego stanowiska służbowego w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, strażak PSP powinien spełniać warunki (dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie stażu służby oraz wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego) określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 54, poz. 448).
 2. zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934), aby być upoważnionym do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, strażak PSP musi spełniać następujące warunki - co najmniej sześciomiesięczny okres służby stałej, niezbędną wiedzę do przeprowadzania czynności oraz: a) wyższe wykształcenie lub, b) stopień aspirancki bez wyższego wykształcenia. Mając na względzie zapis § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia, wskazanym jest, aby do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych upoważnić strażaków posiadających wyższe wykształcenie, o profilu przydatnym w tym zakresie służby.
Czy służba wojskowa (nadterminowa) wliczana jest do służby w PSP ?pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zmianami) jako równorzędną ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej traktuje się służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej.

Służbą tą w myśl przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, ze zmianami) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, ze zmianami) są następujące okresy:

 • zawodowa służba wojskowa (stała, kontraktowa),
  kandydacka służba wojskowa,
  zasadnicza służba wojskowa,
  nadterminowa zasadnicza służba wojskowa,
  przeszkolenie wojskowe,
  ćwiczenia wojskowe,
  okresowa służba wojskowa,
  służba wojskowa pełniona w razie ogłoszenie mobilizacji i w czasie wojny.
Podczas pełnienia Zasadniczej Służby Wojskowej posiadałem stopień starszego kaprala, obecnie pełnię służbę w PSP, ukończony kurs podoficerów w SPPSP Bydgoszcz oraz stopień sekcyjnego. Czy mogę mieć podniesiony stopień do równorzędnego ze stopniem wojskowypokaż/ukryj

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zmianami) nie przewiduje możliwości zachowania stopnia wojskowego przez strażaka PSP, ani uwzględnienia jego równorzędności. Zgodnie z art. 54 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy kolejny wyższy stopień może być nadany stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w zależności od zajmowanego stanowiska i opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w danym stopniu określonej liczby lat. W przypadku sekcyjnego oraz starszego sekcyjnego okres ten wynosi 2 lata. Zauważyć jednak należy, iż strażakowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, mogą być przyznane liczne wyróżnienia, w tym przedterminowe nadanie wyższego stopnia (art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy o PSP). Sposób, tryb i formę przyznawania tych wyróżnień określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 123).

Jestem absolwentem SGSP po studiach cywilnych posiadam tytuł inżyniera w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego pracuje na stanowisku ratownika w JRG jestem po kursie podoficerskim. Chciałbym zapytać jak mam się jeszcze kształcić, żeby otrzymać piepokaż/ukryj

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zmianami) pierwszy stopień oficerski nadaje się strażakowi, który ukończył: 1) Szkołę Główną Służby Pożarniczej w ramach służby kandydackiej albo 2) szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej lub Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej, uzyskując tytuł zawodowy technika pożarnictwa, i będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa. Ponadto, pierwszy stopień oficerski może być nadany strażakowi, który: 1) uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa w szkole Państwowej Straży Pożarnej i nie będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa albo 2) posiada wykształcenie wyższe, a ponadto: a) odbył przeszkolenie zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub b) posiada tytuł zawodowy technika pożarnictwa albo 3) uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego inżyniera pożarnictwa.

Czy istnieje możliwość wcześniejszego awansu na stopień (w moim wypadku ogniomistrza) . Teoretycznie czasookres mija mi w 2010 roku.pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 52 i 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zmianami) pierwszy stopień podoficerski nadaje się strażakowi, który uzyskał w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kwalifikacje pożarnicze wymagane dla stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej. Kolejny wyższy stopień podoficerski może być nadany stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w zależności od zajmowanego stanowiska i opinii służbowej. Nadanie tego stopnia przez przełożonego uprawnionego do mianowania nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu: strażaka - 1 roku, sekcyjnego - 2 lat, starszego sekcyjnego - 2 lat, młodszego ogniomistrza - 3 lat. Zauważyć jednak należy, iż strażakowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, mogą być przyznane liczne wyróżnienia, w tym przedterminowe nadanie wyższego stopnia (art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy o PSP). Sposób, tryb i formę przyznawania tych wyróżnień określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 123).

Kto odpowiada za zagubione dokumenty (angaże) z akt osobowych ?pokaż/ukryj
Zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 2, ze zmianami) dokumentację związaną ze stosunkiem służbowym strażaka gromadzi się w jego aktach osobowych. Akta osobowe strażaka prowadzi komórka kadrowa (personalna) jednostki organizacyjnej PSP, właściwa ze względu na miejsce pełnienia przez niego służby. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Dodatkowo, każda część akt osobowych musi zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów. Na okoliczność wyłączenia jakiegokolwiek dokumentu z akt personalnych komórka kadrowa jednostki organizacyjnej PSP sporządza notatkę służbową, określającą nazwy dokumentów i przyczyny ich wyłączenia z akt oraz miejsce przechowywania. Ponieważ akta osobowe strażaków prowadzi się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) zauważyć należy, iż jednostka organizacyjna PSP, jako administrator danych osobowych, jest zobowiązana podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, a także zapewnić kontrolę nad ich przekazywaniem. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne administrator danych, bez zbędnej zwłoki jest obowiązany do ich uzupełnienia. Jeżeli jednostka PSP zagubiła pewne dokumenty z akt osobowych strażaka i nie zostało to przez nią udokumentowane, oznacza, iż nie przestrzega ona zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Niemniej jednak podkreślić należy, iż komórka kadrowa jednostki organizacyjnej PSP nie musi posiadać w aktach osobowych strażaka oryginałów danych dokumentów. Zgodnie bowiem z wymienionym powyżej zarządzeniem Komendanta Głównego PSP dokumenty gromadzone w aktach osobowych mogą być składane zarówno w oryginale, jak też w formie odpisów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
Czy Państwowa Straż Pożarna powinna zajmować się usuwaniem gniazd owadów ?pokaż/ukryj

Państwowa Straż Pożarna, zgodnie z nałożonym na nią obowiązkiem ustawowym powinna realizować tego typu zadanie ratownicze tylko w przypadku, w którym występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia osób, bądź wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu, będącego na wyposażeniu jednostek PSP.

Jednocześnie należy przyznać, że nie każde zdarzenie z udziałem pszczół, os lub szerszeni (tzw. owadów błonkoskrzydłych) można zaliczyć do grupy zdarzeń stanowiących „inne miejscowe zagrożenia” w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 ze zm.). Warunkiem koniecznym do zaliczenia tego rodzaju zdarzeń do kategorii „innego miejscowego zagrożenia” jest powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, czego realistyczna ocena jest najtrudniejszym elementem w tej sprawie. Powyższe wyjaśnienia nie stoją w sprzeczności z przepisami, na mocy których właściciel budynku ma zapewnić w nim bezpieczeństwo. Nie można również stwierdzić, że usuwanie gniazd owadów (przy realnym zagrożeniu zdrowia lub życia użytkowników budynku) stawia jednostki ochrony przeciwpożarowej w charakterze „bezpłatnej firmy usługowej”.

Chciałbym zapytać o możliwość odbycia studiów podyplomowych, po których uzyskałbym np. tytuł technika pożarnictwa aktualnie chciałbym pracować w PSP mam 24 lata i jestem absolwentem prawa. Proszę mi powiedzieć co w takiej sytuacji powinienem zrobić?pokaż/ukryj
Tytuł zawodowy technika pożarnictwa może uzyskać osoba, która ukończy szkołę kształcącą w zawodzie technik pożarnictwa (Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, w Krakowie lub Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie). Na kształcenie w formie stacjonarnej w tych szkołach przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę średnią, nie przekroczyły 23 roku życia, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 101 poz. 638) oraz spełniają wymagania dotyczące przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 i Nr 18 poz. 97). W tym przypadku, zdobycie tytułu zawodowego technik pożarnictwa możliwe jest po wcześniejszym przyjęciu do służby w Państwowej Straży Pożarnej, odbyciu szkolenia podstawowego i uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz zdaniu egzaminu wstępnego na kształcenie zaoczne w szkołach aspirantów kształcącym w zawodzie technik pożarnictwa.
Czym różnią się uprawnienia inspektora PPOŻ, od uprawnień specjalisty PPOŻ. Co więcej może wykonywać specjalista od inspektora?.pokaż/ukryj
Druga część pytania, kto może wykonywać następujące czynności (inspektor /technik poż. czy specjalista bądź inżynier pożarnictwa /bezpieczeństwa pożarowego) -Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego? -Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego? -Pomiary ciśnienia i wydajności wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej, oraz zewnętrznej -Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zewnętrzne dla innych firm) -Przeglądy pod kątem przestrzegania przepisów ppoż. w budynkach/ obiektach zewnętrznych -Ocenę zagrożenia wybuchem -Audyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej -Wyznaczanie dróg ewakuacyjnych, -Rysowanie planów ewakuacyjnych -Badanie ciśnienia węży pożarniczych -Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego -Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla zewnętrznych obiektów -Przeprowadzanie próbnych ewakuacji
Osoba posiadająca kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej uprawniona jest wyłącznie do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229, z późn. zm.), które odnoszą się do obowiązków władającego budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Specjalista ochrony przeciwpożarowej posiada natomiast kwalifikacje rozszerzone o możliwość wykonywania czynności obejmujących również inne obszary organizacji ochrony przeciwpożarowej np. organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, powiatu czy województwa. Odnosząc się z kolei do kwestii kwalifikacji osób wykonujących konkretne, wymienione w e-mail’u, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, informuję, iż zapytanie dotyczące przedmiotowej kwestii jest zbyt szerokie i w dużej mierze nie doprecyzowane. Dlatego też proponuje się, aby osoba zainteresowana skontaktowała się telefonicznie z kpt. Ernestem Ziębaczewskim, tel. 022 5233913 z Biurem Rozpoznawania Zagrożeń w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień.
Jestem oficerem pożarnictwa w stopniu młodszego kapitana i jednoczesnie pełniac funkcję w Ochotniczej Straży Pożarnej korzystam z zaproszeń na różnego rodzaju uroczystości w OSP. Czy korzystając z zaproszenia innej OSP jako społecznik mogę uczestniczyć w pokaż/ukryj
Kwestię umundurowania strażaków PSP reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2006 r.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia strażak występuje w mundurze wyjściowym m.in. w czasie uroczystości strażackich (§ 10 ust. 1 pkt 1 lit b), podczas uroczystości oraz w innych okolicznościach, w których w środowiskach cywilnych przyjęty jest strój wizytowy (§ 10 ust. 1 pkt 2 lit a). Ponadto strażak może występować w mundurze wyjściowym w czasie wolnym od służby (§ 10 ust. 2 pkt 3). Jak z powyższego wynika występowanie w mundurze wyjściowym w sytuacji określonej w pytaniu jest dopuszczalne. Należy zwrócić uwagę, iż przywołany § 10 różnicuje sposób noszenia umundurowania wyjściowego w zależności od rodzaju uroczystości.
Chcę założyć działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży oraz montażu domowych systemów zabezpieczeń przed pożarem a dokładniej czujniki CO, czujniki dymu oraz czujniki gazu, czy muszę mieć ukończone jakieś szkolenia aby taką działalność rozpocząć?pokaż/ukryj

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie nakładają na osoby wykonujące tego typu czynności obowiązki posiadania szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych. Niemniej jednak należy mieć świadomość, że zarówno czynności dotyczące autonomicznych czujek dymu, jak i zapewniające prawidłowości ich działania czynności konserwacyjne, powinny być wykonane ściśle według wskazań producenta, który może narzucić instalatorom i konserwantom przedmiotowych urządzeń określone wymagania w zakresie kwalifikacji. Dodatkowo nadmieniam, iż wiele informacji w rozpatrywanej sprawie zawiera PN-EN 14604 – Autonomiczne czujki dymu.

Jakie wymagania musi spełnić osoba przeprowadzająca szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, co takie szkolenie powinno obejmować, ile godzin powinno trwać i jakie zaświadczenie powinno zostać wystawione ?pokaż/ukryj

Zgodnie z przepisem art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany między innymi do „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi”, która to czynność może odbywać się w formie szkolenia, przy czym zgodnie z art. 4 ust. 2b ustawy jw., czynności związane z „zapoznaniem pracowników z przepisami przeciwpożarowymi” mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa. Ponadto informuję, że ustawodawca nie określił szczegółowych wytycznych dotyczących organizacji, jak i zakresu takiego szkolenia. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 Nr 80 poz. 563), dla większości obiektów szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej powinny zostać określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Tym samym przedmiotowa instrukcja, zawierająca m.in. charakterystykę zagrożeń oraz organizację systemu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, powinna stanowić główny punkt odniesienia w kontekście zakresu szkolenia przeciwpożarowego. Wspomniana charakterystyka zagrożeń oraz organizacja systemu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, powinna stanowić punkt odniesienia także w pozostałych przypadkach. Z kolei co do wymaganej częstotliwości szkoleń, powinny one zapewnić zaznajomienie się pracownika z przepisami przed podjęciem przez niego pracy oraz być powtarzane okresowo, z częstotliwością przyjętą w ramach funkcjonującego w danej instytucji systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującą ciągłe utrzymywanie odpowiedniego poziomu przygotowania personelu w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz właściwego zachowywania się na wypadek ich wystąpienia. Wskazane jest, aby czasookres szkoleń przeciwpożarowych był wyraźnie określony w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Punktem odniesienia w tym zakresie mogą być również wymagania dotyczące szkoleń określone w przepisach bhp.

Czy przedsiębiorstwo prywatne może świadczyć usługi realizacji wszelkich niezbędnych działań wymaganych kodeksem pracy w oparciu o zatrudnienie wykwalifikowanej osoby inspektora ochrony przeciwpożarowej?pokaż/ukryj

Firmy świadczące usługi w zakresie organizacji działań wynikających z postanowień art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) informuję, że organem właściwym do interpretacji przepisów przedmiotowej ustawy oraz udzielania wykładni co do sposobu wykonania zawartych w tych przepisach obowiązków jest Minister Pracy i Polityki Społecznej i ewentualne zapytania osób zainteresowanych przedmiotową problematyką powinny być kierowane do tego organu. Jednocześnie informuję, iż aktualnie w Sejmie RP trwają prace legislacyjne, których celem jest zmiana treści cyt. powyżej art. 2091 § 1 pkt 2 lit b. Przyjęcie proponowanej nowelizacji, zaakceptowanej w dniu 22.01.2009 r. przez właściwą Komisję Sejmową („Przyjazne Państwo”), spowoduje, że realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej będzie odbywała się w oparciu o dotychczasowe zasady obowiązujące przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Pracy z dnia 21 listopada 2008 r.

Czy strażak z 19-letnim stażem w stopniu aspiranta, bez wyższego wykształcenia, pracujący w sekcji kontrolno-rozpoznawczej KP PSP może samodzielnie wykonywać czynności kontrolno-rozpoznawcze ?pokaż/ukryj

Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez PSP (Dz.U. Nr 225, poz. 1934) w/w strażak może być upoważniony do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych wyłącznie pod kierownictwem strażaka PSP, który ma co najmniej sześciomiesięczny okres służby stałej, niezbędną wiedzę do przeprowadzenia czynności oraz wyższe wykształcenie.

Gdzie mogę się zwrócić o opinię, czy w piwnicy wielorodzinnego budynku mogę przechowywać znicze?pokaż/ukryj

W sprawie oceny zagrożenia pożarowego wynikającego z takiego sposobu składowania zniczy można zwrócić się do wydziału kontrolno-rozpoznawczego właściwej terenowo komendy miejskiej/powiatowej PSP lub do rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, działających na terenie określonego województwa. Wykaz rzeczoznawców zamieszczony jest m.in. na stronach internetowych tych komend.

Czy pomieszczenie kotłowni gazowej o wydajności 160 kW, zlokalizowanej w bu-dynku mieszkalnym jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem?pokaż/ukryj

Przy spełnieniu wymagań techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, pomiesz-czeń kotłowni nie traktuje się jako pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Powyższe nie jest jednak tożsame z całkowitym brakiem zagrożenia wybuchowego, np. w sytuacjach awaryjnych, szczególnie spowodowanych niespełnieniem standardów bez-pieczeństwa lub działaniem umyślnym człowieka. W związku z tym w przepisach i normach technicznych znajdują się wymagania, które stanowią elementy zabezpieczenia na wypadek wybuchu. Tak jest m.in. w przypadku przywołanej w § 176 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999 „Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.”, zawierającej wymagania dla kotłowni gazowych. W myśl jednego z jej postanowień, w budynku o liczbie kondygnacji większej niż cztery, kotłownie o mocy cieplnej powyżej 60 kW należy lokalizować na najwyższej kondygnacji budynku, a nad tą kotłownią zapewnić leki strop, swobodnie ułożony na konstrukcji nośnej, wykonany z materiałów niepalnych. Istnienie powyższych przepisów jest właśnie odzwier-ciedleniem realnej możliwości wystąpienia wspomnianego zagrożenia wybuchowego w ko-tłowniach. Z tego względu, w celu niedopuszczenia do wystąpienia zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach kotłowni gazowych konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na obo-wiązek zgodnego z przepisami zaprojektowania, wykonania i eksploatacji omawianych obiek-tów.

W roku 1977 ukończyłem policealne Studium Ekonomiczne i uzyskałem kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy na tej podstawie mogę wykonywać czynności w zakresie ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników (art. 209,pokaż/ukryj
Informuję, że organem właściwym do interpretacji przepisów przedmiotowej ustawy oraz udzielania wykładni co do sposobu wykonania zawartych w tych przepisach obowiązków jest Minister Pracy i Polityki Społecznej i ewentualne zapytania osób zainteresowanych przedmiotową problematyką powinny być kierowane do tego organu. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Kolejne przepisy ww. artykułu, tj. ust. 2a i 2b określają wymogi w zakresie wspomnianych kwalifikacji, w stosunku do osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Natomiast w stosunku do osób (pracowników) nie zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wykonujących inne czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegające na przykład na zwalczaniu pożarów (prowadzeniu działań ratowniczych), nie stawia się szczególnych wymagań kwalifikacyjnych i za wystarczającą uznaje się wiedzę oraz doświadczenie zdobyte na szkoleniach (np. z zakresu BHP w przypadku pracowników), kursach itd., obejmujących omawianą problematykę.
Czy na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej istnieje obowiązek opracowania w budynkach zamieszkania zbiorowego ZL V, pełniących funkcje ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, planów ewakuacyjnych z poszczególnych kondygnacjpokaż/ukryj

W aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych nie ma wymagań regulujących przedmiotowe kwestie. Tym niemniej przedmiotowe plany mogą stanowić istotny element instrukcji postępowania na wypadek pożaru, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Kilkanaście lat temu ukończyłem dwa kursy pierwszy kurs miał na celu przygotowanie do pełnienia funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej, a drugi przygotowanie do wykonywania funkcji konserwatora gaśnic i agregatów gaśniczych. Kursy te organizował ZDZ pokaż/ukryj

Aktualnie, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Kolejne przepisy ww. artykułu, tj. ust. 2a i 2b określają wymogi w zakresie wspomnianych kwalifikacji, w stosunku do osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Osoby takie, w zależności od zakresu zadań wykonywanych w omawianym obszarze powinny posiadać: - wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inżyniera pożarnictwa, albo - co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa. Kwalifikacje specjalisty i inspektora ochrony przeciwpożarowej, o których mowa powyżej, uzyskiwane są w trakcie specjalistycznych szkoleń przeprowadzanych, zgodnie z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823), przez określone jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej lub, w szczególnym przypadku, Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych). Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż przedstawione przez Pana Roberta Czajkowskiego zaświadczenie ukończenia kursu nieetatowych inspektorów wojskowej ochrony przeciwpożarowej wydane w 1972 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez niego wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegających na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru (inspektora lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej). Nadmieniam ponadto, iż obowiązujące obecnie wymagania w przedmiotowym zakresie wprowadzone zostały ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 100, poz. 835). Zawarte tam przepisy przejściowe, w szczególności art. 2 ust. 4, stanowią, iż osoby wykonujące wspomniane wyżej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w chwili wejścia w życie cytowanej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a niespełniające wymagań, o których mowa w ww. przepisach zachowują prawo do wykonywania przedmiotowych czynności do czasu uzupełnienia wykształcenia oraz odbycia odpowiedniego szkolenia, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do 23 czerwca 2010 roku. Dodatkowo do tego czasu, w myśl postanowień § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823), zachowują ważność dokumenty stwierdzające ukończenie szkolenia dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydane w latach wcześniejszych. Odnosząc się z kolei do kwestii wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do osób wykonujących czynności w obszarze ochrony przeciwpożarowej polegające na konserwacji gaśnic informuję, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie precyzują szczególnych wymagań w tym zakresie. Zatem w tym przypadku nie ma formalnych podstaw narzucających konieczność posiadania przez te osoby określonego wykształcenia lub specyficznych uprawnień. Oczywiście brak formalnych wymagań nie zwalnia osób realizujących daną usługę z obowiązku posiadania odpowiednich rzeczywistych kwalifikacji do jej wykonania, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz pod groźbą odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku jej nierzetelnego wykonania. W praktyce wymagania odnośnie wspomnianych kwalifikacji często określają producenci danego urządzenia lub instalacji, prowadząc odpowiednie szkolenia i wydając własne upoważnienia (certyfikaty) do wykonywania określonych prac.

Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są wymagane lub należy zastosować dla lądowiska helikoptera umieszczonego na dachu budynku, dot. budynku szpitalnego z łóżkami?pokaż/ukryj

Zagadnienia te regulują: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.07.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz.U. Nr 197, poz. 1633), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.09.2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotnisk służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. Nr 197, poz. 1634), - NEPA 418 Heliports.

Czy zamiast instrukcji opisowej można umieszczać w widocznych miejscach instrukcje graficzne, które zawierają numery alarmowe i obrazki ze sposobem postępowania na wypadek pożaru?pokaż/ukryj

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) instrukcji zawierającej jedynie wykaz telefonów alarmowych oraz piktogramy obrazujące czynności, które należy wykonać na wypadek pożaru zamiast ich opisu słownego informuję, że przepisy nie regulują formy, w jakiej ma być przedstawiona ww. instrukcja. Najbardziej rozpowszechniona w praktyce jest instrukcja z tzw. „czerwonym paskiem” zawierająca opis słowny postępowania na wypadek pożaru. Nie wyklucza to jednak stosowania innych form graficznych rozpatrywanego rodzaju instrukcji, jeżeli są one uznawane za powszechnie zrozumiałe.

Zasady przekazywania pytań do Komendanta Głównego PSPpokaż/ukryj

1. Osoby zatrudnione w jednostkach PSP mogą przesłać pytania do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące jedynie zakresu służby i pracy oraz funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP.

2. Na podstawie kierowanych pytań będą formowane grupy tematyczne z podziałem na poszczególne zagadnienia. Grupy tematyczne zawierać będą odpowiedzi na przesłane pytania i umieszczone będą na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Pożarnej www.kgpsp.gov.pl w zakładce < Pytania do Komendanta Głównego PSP>.

3. Każda z osób korzystająca z możliwości przekazywania swojego pytania nie może podawać fałszywych treści, używać sformułowań: obraźliwych, nieprzyzwoitych, poniżających, wyrażających nienawiść, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających cudzą prywatność oraz gróźb i treści z innych względów prawnie niedopuszczalnych wobec osób i urzędu. Pytania zawierające powyższe treści nie będą rozpatrywane.

4. Przekazywane pytania na stronę internetową Komendy Głównej Straży Pożarnej www.kgpsp.gov.pl nie są sposobem doręczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651).

5. Dostarczanie dokumentów, informacji lub zadanie pytania na adres pytania@kgpsp.gov.pl nie jest sposobem doręczania dokumentów elektronicznych do Komendanta Głównego PSP
w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651).

6. E - maile z pytaniami lub spostrzeżeniami adresowane do Komendanta Głównego PSP zawierające wirusy lub inne niebezpieczne załączniki będą automatycznie odrzucane i nie dotrą do adresata.

7. Adresat nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru poczty e-mail spowodowane przez osoby trzecie, a w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej itp.

8. Zamieszczenie informacji w ramach zadawanych pytań do Komendanta Głównego PSP
nie jest wykładnią prawa, nie rodzi skutków prawnych i nie może być wykorzystana przez adresata oraz osoby trzecie w postępowaniu administracyjnym lub sądowym.

Czy istnieje konieczność posiadania świadectw dopuszczenia dla takich elementów stałych urządzeń gaśniczych gazowych jak: centrala sterowania gaszeniem, przyciski start i stop, panele ostrzegawcze?pokaż/ukryj

Elementy składowe ww. urządzeń gaśniczych, jak centrale sterowania gaszeniem, przyciski start i stop, panele ostrzegawcze, jako wyroby budowlane podlegają uregulowaniom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) i wydanymi do niej przepisami wykonawczymi. Oprócz powyższego, podlegają one również w ustalonym zakresie wymaganiom rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Mam ukończone studia wyższe (Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Środowiska). Czy po ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonywaniu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez okres 5 lat w miejscu pracy, będę mógłpokaż/ukryj

W związku z e-mail'em z dnia 29 grudnia 2008r. dotyczącym możliwości ubiegania się o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trybie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), osoby posiadającej wykształcenie wyższe (Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Środowiska), mającej zamiar uzyskać uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej i wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej informuję, że osoba taka po 5 latach praktyki zawodowej w charakterze wspomnianego inspektora, zgodnie z wymaganiami § 8 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia MSWiA będzie spełniać warunki umożliwiające jej wystąpienie z wnioskiem o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy oraz przystąpienie do egzaminu.Jednocześnie informuję, że do okresu wymaganej 5-letniej praktyki w pełnieniu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie można zaliczyć działalności w tym zakresie wykonywanej przed ukończeniem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego ?pokaż/ukryj

Opracowywanie przedmiotowego dokumentu należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które to czynności, zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Ponieważ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie wykracza poza zakres obowiązków właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu wynikających z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), przedmiotowe instrukcje mogą opracowywać osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2b cyt. wyżej ustawy, a więc wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.

Jestem studentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, czy mogę świadczyć usługi z zakresu ochrony ppoż. będąc w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości?pokaż/ukryj

W świetle obowiązującego prawa świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie podlega ograniczeniom z punktu widzenia wymagań kwalifikacyjnych. Wymagania art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229) dotyczą bowiem wymagań kwalifikacyjnych stawianych wobec osób wykonujących zdefiniowane w tym artykule czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które nie są tożsame ze świadczeniem wspomnianych usług.

W związku z powyższym istnieje możliwość świadczenia usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach działalności prowadzonej przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pod warunkiem zapewnienia, że czynności mieszczące się w grupie czynności wymienionej w cytowanym art. 4 będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Czy Straż Pożarna na skutek złożonego zawiadomienia przez inwestora (spółdzielnia), który stara się o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, może złożyć sprzeciw zgodnie z art. 56 prawa budowlanego, wówczas gdynie ma drogi dojazdowej do bloku?pokaż/ukryj

Z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych zapewnienie dojazdu pożarowego określanego jako „droga pożarowa" wymagane jest w odniesieniu do budynków wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). Z treści cytowanego przepisu wynika, iż tego typu dojazd, charakteryzujący się określonymi parametrami technicznymi, wymagany jest dla budynków mieszkalnych o więcej niż 4 kondygnacje naziemne (budynki średniowysokie i wyższe). Zatem przed przekazaniem do użytkowania tego typu obiektów organy PSP, w przypadku niezapewnienia wspomnianego dojazdu w sposób określony w cytowanym powyżej rozporządzeniu MSWiA, zajmują z reguły stanowisko negatywne wnosząc w nim sprzeciw bądź uwagi, w zależności od charakteru stwierdzonych nieprawidłowości.

Czy na wytyczonej drodze pożarowej na osiedlu mieszkaniowym przed tzw. wieżowcami o nieprzepisowym, ograniczonym polu manewrowania oraz brakiem wyjazdu z tejże drogi, dozwolone jest parkowanie pojazdów mechanicznych całodobowo?pokaż/ukryj

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) właściciele i zarządcy terenów mają obowiązek utrzymywania znajdujących się w ich obrębie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych. Jeżeli parkowanie samochodów w miejscach wskazanych przez zarządcę powoduje, iż dojazd do budynków nie spełnia wymagań Rozdziału 5 „Drogi pożarowe" (§ 11 - § 13) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139), wówczas taka sytuacja stanowi rażące naruszenie cyt. powyżej przepisu § 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Aby spełnić wymóg zabezpieczenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektu budowlanego, np. konkretnego zakładu przemysłowego, należy uzyskać formalne zapewnienie od przedsiębiorstwa wodociągowego w żądanej ilości czy też wystarczy wskazać odpowiednipokaż/ukryj

W przypadku projektowania konkretnego obiektu konieczne jest wystąpienie do dostawcy wody i uzyskanie warunków zaopatrzenia w wodę tego obiektu, które powinno również uwzględniać ustaloną na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych. Dostawca wody określa zasady, na jakich wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych może być dla obiektu zapewniona (sieć wodociągowa, zbiorniki do celów przeciwpożarowych), niejednokrotnie wskazując na konieczność rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej. W powyższym przypadku nie wystarczy wskazanie odpowiedniej liczby sprawnych (potwierdzonych protokołami badań) hydrantów zainstalowanych na sieci miejskiej, gdyż to dostawca wody, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania techniczne, określa jej ilość, która może być pobrana z danego wodociągu na cele przeciwpożarowe. Badania hydrantów mogą jedynie potwierdzić, że wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych na warunkach określonych przez dostawcę wody jest rzeczywiście zapewniona.

Jestem strażakiem od 3 lat, kończę staż, posiadam stopień st. str. i stanowisko młodszy kierowca ratownik, na kurs podoficerski będę mógł pójść najwcześniej za 3-4 lata. Czy istnieje szkoła, kurs dzięki któremu mogę przeskoczyć ten etap.pokaż/ukryj

Jednym z warunków podjęcia nauki na Zaocznym Studium Aspirantów w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej jest posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej, czyli ukończenie szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast jednym z warunków podjęcia nauki na studiach inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej realizowanych w formie niestacjonarnej jest posiadanie tytułu zawodowego technika pożarnictwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa.

Szkolenia uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadzi szkoła Podoficerska w Bydgoszczy i także szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie z uwagi na bardzo duże potrzeby szkoleniowe w zakresie szkolenia podoficerskiego akredytację na szkolenie uzupełniające otrzymały także niektóre ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. Uwzględniając powyższe czasokres oczekiwania na szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej winien ulec skróceniu.

Czy certyfikat, ukończenia szkolenia przeciwpożarowego w ramach studiów podyplomowych jest toż same z uzyskaniem uprawnień po szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej?pokaż/ukryj

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać:

 • inżynierowie pożarnictwa,
 • inżynierowie w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
 • osoby posiadające wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
 • technicy pożarnictwa,
 • osoby posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając powyższe ukończenie szkolenia przeciwpożarowego w ramach studiów podyplomowych (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu) i uzyskanie certyfikatu wystawionego przez tenże Uniwersytet nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania czynności inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Mam pytanie, czy wystawy znajdujące się w muzeum, i podobnych tego typu obiektach powinny być impregnowane?pokaż/ukryj

Każdy taki przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem nie tylko wymagań § 258 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), ale również wymagań:

- § 260 ust. 1 odnoszących się do pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ponad 50 osób w zakresie zakazu stosowania łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych,

- § 262 ust. 1 odnoszących się do okładzin sufitów i sufitów podwieszonych, które powinny być wykonywane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Wymagania powyższe powinny być bezwzględnie spełnione w przypadku budynków muzealnych, w odniesieniu do dróg komunikacyjnych służących celom ewakuacji oraz dużych pomieszczeń, w tym także do stelaży, tablic i tym podobnych elementów, na których przedstawiane są eksponaty, objaśnienia i informacje. W przypadku muzeów będących zabytkami budowlanymi rozpatrywane zagadnienia wymagają szczególnie wnikliwego podejścia i uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Czy uprawnienia architekta do projektowania bez ograniczeń i conajmniej 5 letnia prakyka zawodowa są wystarczającym odpowiednim przygotowaniem zawodowym do ubiegania się o sprawowanie funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowychpokaż/ukryj

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) wśród osób mogących ubiegać się o funkcję rzeczoznawcy znajdują się osoby, które ukończyły studia wyższe i po ich ukończeniu odbyły co najmniej 5 letnią praktykę zawodową jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Powyższe oznacza, że architekt z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnią praktyką zawodową jako projektant, może ubiegać się o uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, tj. wystąpić z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, które następuje po pozytywnej ocenie przygotowania zawodowego do sprawowania tej funkcji na podstawie wyników z egzaminu przeprowadzonego przez Komisję ds. Rzeczoznawców Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie informuję, że nie organizuje się kursów przygotowawczych do egzaminu na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Czy jest obowiązek legalizacji gaśnic samochodowych ?pokaż/ukryj

Przeglądy techniczne gaśnic przenośnych stosowanych do zabezpieczenia pojazdów samochodowych, (1kg proszku BC lub ABC) powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta umieszczoną na etykiecie wyrobu. W myśl ustaleń Polskiej Normy PN-EN 3-7:2004(U) „Gaśnice przenośne. Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań", a wcześniej PN-EN 3-5+AC:1999 „Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe", znakowanie gaśnicy powinno zawierać m.in. (w polu opisowym 4) wskazówkę, że gaśnicę należy regularnie sprawdzać. Częstotliwość takiego sprawdzania określa producent wyrobu, w oparciu o dokumenty dopuszczające do stosowania dany wyrób. W związku z powyższym informacja w opisie gaśnicy dotycząca okresów przeglądów technicznych jest obowiązująca.

W przypadku pojazdu samochodowego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) ustala, że powinien on być wyposażony w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, bez określania wielkości tej gaśnicy, a także obowiązku poddawania jej okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Jeżeli producent gaśnicy podaje termin produkcji rok 2006 i zaleca przeglądy „co 2 lata" to przegląd taki powinien być przeprowadzony przed końcem 2008 roku.

Czy strażak mający 30 lat pracy, w tym 15 lat służby ma prawo po zwolnieniu ze służby do świadczenia z art. 101 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej?pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zmianami) strażaka można zwolnić ze służby w przypadku nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego
z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej.Na wysługę emerytalną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67,
ze zmianami) składają się:

 1. okresy służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
      Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
      Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony
      Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej (wynoszące
      minimum 15 lat), z wyjątkiem okresów zawieszenia w czynnościach
      służbowych,
 2. okresy im równorzędne (wymienione dokładnie w art. 13 wskazanej powyżej
      ustawy emerytalnej),
 3. a także okresy, o których mowa w art. 14 i 16 ustawy emerytalnej (m.in. okresy
      składkowe i nieskładkowe w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach
      z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Zgodnie natomiast z art. 101 ust. 1 ustawy o PSP strażakowi mianowanemu na stałe, zwolnionemu ze służby na podstawie m.in. art. 43 ust. 3 pkt 3, wypłaca się co miesiąc, przez okres roku po zwolnieniu ze służby, świadczenia pieniężne
w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami
o charakterze stałym, pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Zaznaczyć jednak należy, iż świadczenie to nie jest wypłacane z urzędu. Strażakowi uprawnionemu do świadczenia, o którym mowa w art. 101 ust. 1, który jednocześnie nabył prawo do zaopatrzenia emerytalnego, przysługuje prawo wyboru jednego z tych świadczeń.

Z powyższych zapisów jednoznacznie wynika, że strażak, który ma 30-letnią wysługę emerytalną, w tym posiada minimum 15 lat służby w PSP i ze służby tej został zwolniony na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 ma prawo do otrzymywania świadczenia pieniężnego określonego w art. 101 tej ustawy.

Czy pod koniec odbywania służby zastępczej, po zaliczonym teście sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w PSP Komenda Miejska może wystawić skierowanie na badania lekarskie?pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.), osobę podejmującą służbę w PSP mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej (należy przy tym rozumieć również służbę zastępczą) lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej.

Po zakończeniu odbywania służby zastępczej może Pan zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej na warunkach, które dotyczą w jednakowy sposób wszystkich kandydatów.

W celu podjęcia służby w PSP, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa o PSP.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP - w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Czy w przypadku służby zastępczej w PSP dostaje się wynagrodzenie oraz gdzie się znajduje zakwaterowanie odbywającego służbę?pokaż/ukryj

Zasady przeznaczania do służby zastępczej, kierowania do jej odbycia oraz odbywania tej służby reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 ze zm). Zgodnie z przepisem art. 26 cyt. ustawy, poborowemu odbywającemu służbę zastępczą z tytułu pełnienia tej służby przysługuje m.in. świadczenie pieniężne w kwocie 640,00 zł miesięcznie.

Ponadto, ma podstawie art. 9 ustawy o służbie zastępczej, podmiot jest obowiązany zapewnić poborowemu:

 • -bezpłatne zakwaterowanie, jeżeli czas dojazdu najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, przekracza w obie strony 2 godziny, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca odbywania służby zastępczej przez poborowego do stacji (przystanku) najbliższej miejsca pobytu; do czasu tego nie wlicza się dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której poborowy dojeżdża, oraz miejscowości, gdzie poborowy odbywa służbę zastępczą;
 • odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, dostarczane na zasadach określonych przepisami działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2));
 • możliwość korzystania z urządzeń socjalnych, na zasadach określonych dla pracowników zatrudnionych przez ten podmiot;
 • posiłki profilaktyczne i napoje, przyznawane na zasadach określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz inne posiłki, jeżeli poborowy odbywa służbę na stanowisku pracy, na którym pracownikom danego podmiotu przysługują takie posiłki;
 • bilety na codzienny dojazd z miejsca pobytu stałego albo czasowego do miejsca pełnienia służby i z powrotem, z wyjątkiem przypadków, gdy bezpłatny przejazd zapewnia podmiot we własnym zakresie;
 • przejazd najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego po zakończeniu odbywania służby zastępczej do miejsca jego pobytu stałego albo czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
Czy po zniesieniu obowiązkowej służby wojskowej od kandydatów dla PSP nadal będzie wymagany uregulowany stosunek do służby wojskowej ?pokaż/ukryj

Po zniesieniu obowiązkowej służby wojskowej podjęcie służby w Państwowej Straży Pożarnej może nastąpić na zasadach art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.). Zgodnie z ww. art. mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej.

Czy budynek wielorodzinny o 18 kondygnacjach nadziemnych i wysokości 58 m jest budynkiem wysokim czy wysokościowympokaż/ukryj

Zgodnie z § 8 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z póź. Zm.) budynek taki powinien być zakwalifikowany do grupy budynków wysokich.

W związku z uchwaloną już przez Sejm i przyjętą przez Senat ustawą nowelizującą kodeks pracy, każdy pracodawca będzie musiał wyznaczać pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową, ewakuację lub udzielenie pierwszej pomocy. Po wejściu w życie npokaż/ukryj

W nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 21 listopada 2008 r. regulacji odnoszących się do przedmiotowych zagadnień, wprowadzających do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy Rady 89/391/EWG informuję, iż organem właściwym do interpretacji przepisów wspomnianej powyżej ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz udzielania wykładni co do sposobu realizacji zawartych w tych przepisach obowiązków jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. Tym niemniej odnosząc się do kwestii kwalifikacji osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej informuję, iż w stosunku do osób (pracowników) nie zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (Wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej są szczegółowo określone w aktach prawnych, m. in. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823), wykonujących przedmiotowe czynności polegające na zwalczaniu pożarów (prowadzeniu działań ratowniczych), nie stawia się szczególnych wymagań kwalifikacyjnych i za wystarczającą uznaje się wiedzę oraz doświadczenie zdobyte na szkoleniach (np. z zakresu BHP w przypadku pracowników), kursach itd., obejmujących omawianą problematykę. Natomiast osoby wykonujące czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru powinny posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 4 ust. 2a i 2b 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), które można nabyć wyłącznie w trakcie studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (inżynier pożarnictwa lub inżynier w zakresie Bezpieczeństwa Pożarowego), nauki w szkołach pożarniczych – w Częstochowie, Poznaniu i Krakowie (technik pożarnictwa) oraz specjalistycznych szkoleń (specjalista i inspektor ochrony przeciwpożarowej). Nadmieniam ponadto, iż aktualnie w Sejmie RP trwają prace legislacyjne, których celem jest zmiana treści Kodeksu pracy w zakresie przepisów dotyczących obowiązków pracodawców (na ich korzyść) wynikających w rzeczywistości z dyrektywy Rady 89/391/EWG.

Czy wolno przechowywać na balkonie w bloku puste butle do gazu propan-butan?pokaż/ukryj

Informuję, że przepisy przeciwpożarowe nie zabraniają przechowywania pustych butli na propan-butan na balkonach. Ewentualne uregulowania tej kwestii powinny się znaleźć w wewnętrznych regulaminach wspólnoty lub spółdzielni.

Jaki powinien być system pracy w Powiatowym Stanowisku Kierowania?pokaż/ukryj

W związku z Pańskim pytaniem, uprzejmie informuję, że w myśl  2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP (Dz.U. z 2005 r. Nr 266 poz. 2247) kompetencje w zakresie określenia systemu pełnienia służby (12/24, 12/48, 24/48, 24/72) w Komendzie Wojewódzkiej PSP - należą do Komendanta Wojewódzkiego PSP, natomiast w Komendzie Powiatowej/Miejskiej - należą do Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

Z doświadczenia jednak wynika, iż system pełnienia służby nie ma negatywnego wpływu na działalność operacyjną. W związku z cytowanym powyżej aktem prawnym Komendant Główny PSP nie może odgórnie wprowadzić jednego konkretnego systemu służby w stanowiskach kierowania oraz podziale bojowym.

Natomiast § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP (Dz.U. z 2005 roku Nr 266 poz. 2247)dopuszcza wykonywanie zadań służbowych i pełnienie dyżuru w zmianowym rozkładzie czasu służby przez strażaka na stanowiskach kierowania Komend Państwowej Straży Pożarnej w systemie 12 godzinnym.

Jakie uprawnienia budowlane powinien posiadać projektant instalacji alarmu pożarowego?pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Jednakże przepis ten nie precyzuje szczegółowych wymagań w zakresie uprawnień dla projektantów instalacji sygnalizacji pożarowej. W związku z powyższym osoby projektujące przedmiotowe instalacje powinny posiadać rzeczywiste kwalifikacje do projektowania, umożliwiające wykonanie tej czynności zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Jak rozumieć zestawy urządzeń gazowych z butlami, czy palnik gazowy zasilany z butli jest urządzeniem promieniującym ciepło, co robić kiedy producent w instrukcji nie określa czy urządzenie jakim jest kuchenka elektryczna powinna stać na podłożu niepalnympokaż/ukryj

Za zestaw urządzeń gazowych z butlami uznaje się zestaw (komplet) składający się z wielu elementów przeznaczonych do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; do takich zestawów zalicza się na przykład zestawy kuchni gazowych albo też ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle, za urządzenia promieniujące ciepło uznaje się urządzenia takie jak piece, grzejniki itp. natomiast sam palnik może być elementem takiego urządzenia, w przypadku wątpliwości co do konieczności lokalizowania urządzenia na podłożu niepalnym, które wynikają z braku jednoznacznych zapisów w tym zakresie w instrukcji obsługi urządzenia (lub innym tego typu dokumencie), należy w przedmiotowej kwestii zwrócić się do producenta lub dostawcy przedmiotowego produktu.

Jeżeli jedna z dróg odjazdowych jest drogą pożarową, to czy taka droga może być zagrodzona?pokaż/ukryj

Przepisy przeciwpożarowe, tj. §11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2002 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) zawierają jedynie ogólny wymóg, aby droga pożarowa umożliwiała dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku. Nie formułują one przy tym zakazu wykonywania ogrodzeń. Oczywiście w takich przypadkach należy zapewnić odpowiednie wjazdy na teren ogrodzony. Wymagania w tym zakresie określa § 43 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, późn. zm.) oraz § 13 - 15 cytowanego na wstępie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Strażakowi, który ma rodzinę przysługuje się pełna stawka za brak lokalu mieszkalnego co jeżeli ów strażak jest po rozwodzie (prawomocnym) ma dziecko z byłą żoną i zasądzone alimenty na rzecz dziecka, ale nie zamieszkuje wspólnie z tym dzieckiem i z byłąpokaż/ukryj

Zgodnie z przepisami § 4 ust 1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U. Nr 241 poz.2033) stawka dzienna równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi:

 1. dla strażaka posiadającego członków rodziny, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006r. Nr 96 poz.667 j.t. z późn. zm.) - 10,39 zł dziennie;
 2. dla pozostałych strażaków - 5,19 zł dziennie.

Z powyższych zapisów wynika, iż przesłanką pozytywną do otrzymywania równoważnika za brak lokalu w wysokości10,39 zł dziennie (pełna stawka jak to określa pytający) jest posiadanie członków rodziny w rozumieniu ustawy o PSP.

Art. 75 ustawy o PSP stanowi, że członkami rodziny strażaka, których uwzględnia się przy przydziale lokalu mieszkalnego, sąpozostający ze strażakiem we wspólnym gospodarstwie domowym:

 1. małżonek;
 2. dzieci, o których mowa w art. 67 ust. 2;

Wspólne gospodarstwo domowe definiuje  ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn.zm) w art.4 w brzmieniu:" Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Z tego przepisu wynika iż podstawową przesłanką pozytywną dla uznania pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym jest wspólne zamieszkiwanie.

Z przedstawionego stanu faktycznego i prawnego wynika, że strażakowi nie przysługuje stawka równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wysokości 10,39 zł dziennie gdyż nie posiada członków rodziny w rozumieniu przepisów ustawy o PSP.

Jakie wymagania musi spełnić obcokrajowiec aby mógł być zatrudniony w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce?pokaż/ukryj

Służbę w strukturach Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający wymagania określone w art. 28 i 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zmianami).

Również w celu podjęcia pracy w Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, ze zmianami) w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która jest obywatelem polskim.

Reasumując, cudzoziemiec wyrażający chęć podjęcia służby (pracy) w szeregach Państwowej Straży Pożarnej musi ubiegać się o nadanie obywatelstwa polskiego. Kwestię uzyskania obywatelstwa polskiego reguluje dokładnie ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, ze zmianami) oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 231, ze zmianami).

Czy czas nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na wydziale cywilnym Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego wlicza mi się do procentowego naliczania przy emeryturze, skoro teraz jestem funkcjonariuszem PSP, jeśli tak to jakiej wysokości to są procenty?pokaż/ukryj

Z zapisów art. 3 ust. 1 pkt 7 i 10 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zmianami) jednoznacznie wynika, że na wysługę emerytalną składają się m.in. posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe uregulowane ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zmianami).

Zgodnie z art. 7 tej ustawy okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów jest okresem nieskładkowym. Co do zasady, przy ustalaniu wysługi emerytalnej studia „cywilne" we wszystkich szkołach wyższych są traktowane jako okres nieskładkowy. Za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę emerytura wzrasta o 0,7% podstawy wymiaru.

Zaznaczyć jednak należy, iż w przypadku, gdy okresy nieskładkowe zbiegają się w czasie z okresami składkowymi lub okresami służby, przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych, uwzględnia się okres korzystniejszy.

Ponadto informuję, iż organem właściwym do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego, w tym również zaliczania studiów „cywilnych" do wysługi emerytalnej jest Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie.

Czy przed odejściem na emeryturę strażakowi przysługuje wykorzystanie całego urlopu, czy też komendant może przyznać urlop cząstkowy za przepracowany urlop (np. strażak odchodzi na emeryturę w czerwcu, czy powinien wykorzystać cały urlop, tj wypoczynkowy pokaż/ukryj

Kwestie dotyczące urlopów przysługujących strażakowi reguluje rozdział 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r.

Nr 96, poz. 667 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 Nr 9, poz. 52).

Zgodnie z art. 71b ust. 4 cyt. ustawy, w okresie od dnia złożenia przez strażaka pisemnego żądania zwolnienia go ze służby do dnia zwolnienia ze służby strażak jest obowiązany wykorzystać przysługujące mu urlopy: wypoczynkowy i dodatkowy urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie właściwy przełożony udzieli mu tego urlopu.

Niemniej jednak, w przypadku kiedy strażak nie wykorzystał ww. urlopów i został zwolniony ze służby m. in. na podstawie zgłoszenia przez niego pisemnego żądania lub nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, otrzymuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe za lata poprzednie oraz uzyskany w wymiarze proporcjonalnym do ilości przepracowanych miesięcy w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło zwolnienie.

Jak to jest z systemem pracy na PSK? Z czego wynika stosowanie na stanowiskach kierowania dwunastogodzinnego systemu służby 12/24 następnie 12/48?pokaż/ukryj

W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 266 poz. 2247) kompetencje w zakresie określenia systemu pełnienia służby (12/24/12/48, 24/48, 24/72) należą w Komendzie Wojewódzkiej PSP do Komendanta Wojewódzkiego PSP, natomiast w Komendzie Powiatowej/Miejski ej PSP - należą, odpowiednio do Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

Z doświadczenia jednak wynika, iż system pełnienia służby nie ma negatywnego wpływu na działalność operacyjną. W związku z cytowanym powyżej aktem prawnym Komendant Główny PSP nie może odgórnie wprowadzić jednego konkretnego systemu pełnienia służby na stanowiskach kierowania oraz w podziale bojowym.

Natomiast § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 266 poz. 2247) dopuszcza wykonywanie zadań służbowych i pełnienie dyżuru w zmianowym rozkładzie czasu służby przez strażaka na stanowiskach kierowania komend Państwowej Straży Pożarnej w systemie 12 godzinnym.

Czy w chwili obecnej istnieje wymóg lub inne określenie prawne w zakresie czasu przyjmowania zgłoszenia alarmowego, czasu wyjazdu i dojazdu jednostki do miejsca zdarzenia?pokaż/ukryj

Nie ma uregulowań prawnych dotyczących czasu przyjmowania zgłoszenia alarmowego, czasu wyjazdu z jednostki oraz czasu dojazdu na miejsce zdarzenia. Nie istnieją również przepisy dotyczące rozlokowania strażnic w stosunku do najdalej położonych miejscowości.

Jednak powyższe czasy operacyjne zawierają się w ogólnym przepisie zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 111 poz. 1311) w § 18. ust.3 pkt 1. W myśl tego zapisu jednostki KSRG powinny podjąć działania ratownicze w jak najkrótszym czasie.

Dodatkowo można stwierdzić, że poszczególni komendanci PSP w ramach swoich kompetencji mogą wprowadzać w formie wytycznych lub regulaminów np. minimalne czasy wyjazdów służące procesowi kontroli podległych jednostek.

Jakie wymagania musi spełnić osoba przeprowadzająca szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nie będąca ani strażakiem ani absolwentem cywilnego kierunku w SGSP? Czy potrzebne jest Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej?pokaż/ukryj
Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1229) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany między innymi do „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi", która to czynność może odbywać się w formie szkolenia, przy czym zgodnie z art. 4 ust. 2b ustawy jw., czynności związane z „zapoznaniem pracowników z przepisami przeciwpożarowymi" mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa.
W jaki sposób będzie rozwiązany problem małej ilości miejsc na studia podyplomowe dla stanowisk kierujących działaniami ratowniczo-gaśniczymi?pokaż/ukryj
Z uwagi na duże potrzeby szkoleniowe w zakresie przeszkolenia zawodowego dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi oraz w związku z limitem miejsc na to przeszkolenie w 2008 r. na poziomie 100 osób (dwie grupy po 50 osób) w opracowaniu listy zbiorczej za priorytety przyjęto następujące stanowiska służbowe: komendant wojewódzki, z-ca komendanta wojewódzkiego, komendant miejski, komendant powiatowy, d-ca JRG, z-ca komendanta miejskiego, z-ca komendanta powiatowego, z-ca d-cy JRG. Kolejne stanowiska będą wprowadzane na przedmiotowe szkolenie w następnych latach na kolejne turnusy studiów.

Ponadto informuję, że kwestię możliwości uzyskania awansu na wyższy stopień służbowy reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, Nr 104, poz. 708 i 711 oraz Dz. U. 181 z 2007r., poz. 1291).

Czy można być zatrudnionym w zakładowej straży pożarnej na stanowisku np. specjalisty ds. chemicznych czy ds. pożarowych mając ukończony kurs inspektora ppoż. lub tytuł technika pożarnictwa? Czy i do kiedy należy uzupełniać stosowne kwalifikacje?pokaż/ukryj
Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 215 z 2005r., poz. 1823).

Ponadto informuję, że zgodnie z § 8. niniejszego rozporządzenia dokumenty stwierdzające ukończenie szkolenia dla wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydane przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują ważność do dnia 23 czerwca 2010 r., oznacza to, że do tego czasu należy uzupełnić stosowne kwalifikacje.

Jestem zainteresowana otworzeniem przedszkola niepulicznego i chciałm dowiedziec się jakie wymogi z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych musi spełniac lokal pod przedszkole?pokaż/ukryj
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynków (lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe), w tym zawierających przedszkola kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określa się głównie na podstawie przepisów niżej wymienionych rozporządzeń:
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Informuję ponadto, że w przypadku punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego przy ustalaniu wymagań w przedmiotowym zakresie mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38, Dz. U. Nr 104, poz. 667).

Czy strażakowi PSP przysługuje dopłata do wypoczynku tylko w przypadku korzystania z urlopu za rok kalendarzowy za który przysługuje dopłata, czy też winna być wypłacana również w przypadku korzystania w roku za który przysługuje dopłata do wypoczynku z upokaż/ukryj
Kwestia dopłaty do wypoczynku uregulowana jest w wydanym, na podstawie delegacji ustawowej z art. 63 ust. 3 cyt. ustawy o PSP, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny (Dz. U. z 2001 r., Nr 116, poz. 1248 ze zm.).

Świadczenie socjalne zwane dopłatą do wypoczynku przysługuje strażakowi (oraz członkom jego rodziny), który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego (§ 2 ww. rozporządzenia). Dopłatę do wypoczynku wypłaca się strażakowi nie wcześniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (§ 4 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia).

Przepisy nie precyzują czy dopłata do wypoczynku przysługuje wyłącznie w przypadku wykorzystania urlopu wypoczynkowego przysługującego za dany rok kalendarzowy. Należy zatem wnosić, iż świadczenie to przysługuje także w przypadku wykorzystania urlopu wypoczynkowego zaległego (warunkiem jest wykorzystanie 14 kolejnych dni kalendarzowych i złożenie wniosku). Przepisy nie precyzują dokładnego terminu wypłaty dopłaty do wypoczynku, wprowadzając jedynie warunek, iż nie może być ona wypłacona wcześniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem 14 dniowego urlopu wypoczynkowego.

Czy mogę obawiać się o swoje bezpieczeństwo, gdy mieszkam w segmencie mieszkalnym bezpośrednio przylegającym do segmentu, w którym firma zajmuje się jakąś produkcją z dużą ilością papieru...”pokaż/ukryj
Wyjaśniam, że na podstawie przekazanych przez Pana informacji nie jesteśmy w stanie ocenić zagrożenia jakie stwarza sąsiadująca z Pana budynkiem firma.

Jednocześnie informujemy, że papier, chociaż jest materiałem palnym, nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny pożarowo, tzn. nie jest materiałem stwarzającym duże ryzyko powstania lub rozprzestrzeniania się pożaru, takie jak np. stwarzają gazy czy ciecze łatwopalne. Oczywiście w przypadku nagromadzenia dużych ilości tego materiału wzrasta obciążenie ogniowe, tzn. ilość energii, jaka może się uwolnić w trakcie ewentualnego pożaru w obiekcie, w którym jest on przechowywany. W tym kontekście szczególnie ważne jest ustalenie, czy konstrukcja danego obiektu (klasa odporności pożarowej) jest odpowiednia do wielkości wspomnianego obciążenia. Wymagania w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Informujemy również, że w celu rozwiania wątpliwości związanych ze stanem zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku sąsiadującego z Pana segmentem możliwe jest zwrócenie się z wnioskiem o podjęcie stosownych działań do właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, kompetentnej do podjęcia stosownych działań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych lub do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących interpretacji wybranych zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.pokaż/ukryj
Stosowanie wymagań § 234 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), dopuszczającego nieinstalowanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych, posiadających klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych wprowadzanych przez ściany i stropy stanowiące element oddzielenia przeciwpożarowego do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych informuję, że przedmiotowe dopuszczenie dotyczy pojedynczych rur ww. instalacji, niezależnie od ich ilości, przy czym za pojedyncze rury uznaje się rury wprowadzane do pomieszczenia oddzielnymi otworami.

Jednocześnie informuję, że ust. 3 omawianego paragrafu zawiera wymagania niezależne od omówionego powyżej ust. 2. Dotyczą one przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach nie stanowiących elementów oddzielenia przeciwpożarowego, lecz dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60. Niemniej jednak w opinii tut. Biura jeżeli przez ściany i stropy, o których mowa w § 234 ust. 3, wprowadzane będą do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pojedyncze rury, o których mowa wyżej, to wówczas zastosowanie ma również ust. 2 tego paragrafu, jako przypadek szczególny dotyczący sytuacji bardziej rygorystycznej (oddzielenie przeciwpożarowe). Zasady logiki wskazują, że skoro omawiane dopuszczenie jest możliwe w ścianach i stropach stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego, to tym bardziej jest to dopuszczalne w ścianach i stropach nie stanowiących wspomnianego oddzielenia.

Po ukończeniu SGSP na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego otrzymałem tytuł inżyniera. Aktualnie pracuję w PSP. Co aktualnie muszę zrobić, jaką jeszcze uczelnie ukończyć, abym mógł uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa?pokaż/ukryj
Tytuł inżyniera pożarnictwa zarezerwowany jest dla absolwentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, którzy ukończyli studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej - studia mundurowe oraz dla strażaków w służbie stałej.

Absolwenci stacjonarnych studiów I stopnia dla osób cywilnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskują tytuł „inżyniera" na kierunku inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Studia „mundurowe" i „cywilne" prowadzone są na podstawie różnych programów nauczania. Ponadto po zakwalifikowaniu na studia mundurowe kandydaci rozpoczynają naukę szkoleniem kandydackim prowadzonym w warunkach poligonowych. Celem tego przeszkolenia trwającego 8 tygodni jest przygotowanie kandydatów do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przez cały okres studiów studenci-podchorążowie zdobywają doświadczenie zawodowe pełniąc służbę w podziale bojowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, stąd również zróżnicowanie w nazwie uzyskanego tytułu zawodowego studiów „mundurowych" i „cywilnych".

Jakie wymagania musi spełnić strażak, aby mógł uzyskać urlop szkoleniowy na podniesienie swoich kwalifikacji z własnej inicjatywy i w ramach własnych środków finansowych? Czy istnieją jakieś kursy, dziedzina wiedzy lub kierunki studiów preferowane przez Spokaż/ukryj

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 r. nr 103 poz. 472, z 2006 r.), jest dokumentem właściwym dla rozstrzygnięcia kwestii poruszonej w pytaniu.

Zgodnie z zapisami zawartymi w przedmiotowym rozporządzeniu, „pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania zakładu pracy, przysługują urlop szkoleniowy i zwolnienia z części dnia pracy w wymiarach określonych w § 7 przedmiotowego rozporządzenia, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy" natomiast „pracownikowi podejmującemu naukę w szkole bez skierowania zakładu pracy może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy zakładem pracy i pracownikiem".

W zakresie kierunków studiów przydatnych w Państwowej Straży Pożarnej informuję, że dotychczas nie zostały określone takie kierunki studiów, a o przydatności danego kierunku studiów decyduje komendant dokonujący naboru do podległej jednostki organizacyjnej PSP.

Chciałbym się dowiedzieć jakie wymagania muszę spełnić zatrudniając się w jednostce ochrony przeciwpożarowej (zakładowej straży pożarnej)?pokaż/ukryj
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 215 poz. 1823), kwalifikacje zawodowe „inżynier pożarnictwa" są wystarczające do mianowania do stanowiska kierownika i zastępcy kierownika jednostki ochrony przeciwpożarowej włącznie.

Ponadto absolwenci studiów I stopnia dla osób cywilnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskują tytuł „inżyniera" na kierunku inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Tytuł „inżyniera pożarnictwa" zarezerwowany jest dla absolwentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, którzy ukończyli studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej - studia mundurowe oraz dla strażaków w służbie stałej. W przypadku ukończenia studiów dla osób cywilnych i posiadania tytułu „inżyniera", o możliwości awansu na kolejne stopnie służbowe decydują ukończone szkolenia przeznaczone dla strażaków, podoficerów, aspirantów i  oficerów Państwowej Straży Pożarnej.

Czy w 3-kondygnacyjnym budynku pensjonatowym zaliczonym do kategorii ZL III musi być wydzielona klatka z zamontowanym urządzeniem oddymiającym?"pokaż/ukryj
Zgodnie z §209 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm.) budynki pensjonatowe będące budynkami zamieszkania zbiorowego kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Dla tej kategorii zagrożenia ludzi długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu wynosi 10m (§256 ust. 3) co powoduje, że w przypadku jednej klatki schodowej w rozpatrywanym budynku, aby spełnić wymaganie §256 ust. 3 zgodnie z definicją dojścia ewakuacyjnego (§256 ust. 1) konieczne jest spełnienie warunku, o którym mowa w §256 ust. 2, tj. zapewnić klatkę schodową obudowaną, zamkniętą na każdej kondygnacji drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażoną w urządzenia oddymiające lub zabezpieczające przed zadymieniem.
Czy możliwe jest zmniejszenie do 15 metrów odległości budynku mieszkalnego jednorodzinnego od zbiorników z gazem LPG?pokaż/ukryj
Rozpatrując § 124 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) określa wymagania pod względem lokalizacji samodzielnych stacji gazu płynnego lub stanowisk tankowania gazem płynnym samochodów na stacjach paliw płynnych od budynków. Jednocześnie przepis § 124 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki wskazuje, że zastosowanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego umożliwiającej zmniejszenie odległości wymaganych w § 124 ust. 1 nie dotyczy zmniejszenia tych odległości od budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej (§124 ust. 1 pkt. 3 i 4).
Czy w maszynowni w której będzie znajdować się kilka central z nagrzewnicami gazowymi z zamkniętą komora spalania jest obligatoryjne, by ściany tej maszynowni były ścianami ogniowymi?pokaż/ukryj

W rozpatrywanym przypadku zastosowanie mogą mieć wymagania zawarte w:

 • § 268 ust. 1 pkt. 5; §268 ust. 2; §268 ust. 4 i §268 ust. 5. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm.),
 • § 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).
Czy dźwigi osobowe w budynkach, inne niż dla ekip ratowniczych muszą w warunkach pożaru - zjeżdzać w dół i pozostać tak jako otwarte?pokaż/ukryj

Zagadnienia te jednoznacznie wyjaśnione są w PN-EN 81-73 "Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.". PN-EN 81-73 na zasadach wiedzy technicznej określa zasady bezpieczeństwa w celu zapewnienia funkcjonowania dźwigów w przypadku pożaru oparte na sygnale z systemu sygnalizacji pożarowej lub z tzw. "ręcznego łącznika jazdy pożarowej" do układu sterowania dźwigu.

Postanowienia normy dotyczą nowych dźwigów osobowych i towarowych, mogą być jednak wykorzystane do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów, a także w przypadku opracowywania scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Jakie wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego musi spełnić placówka przedszkolna?pokaż/ukryj

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynków (lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe), w tym zawierających przedszkola kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określa się głównie na podstawie przepisów niżej wymienionych rozporządzeń:

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Informuję ponadto, że w przypadku punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego przy ustalaniu wymagań w przedmiotowym zakresie można uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38, Dz. U. Nr 104, poz. 667).

Jak to jest z tym systemem pracy na PSK? Z czego wynika stosowanie na stanowiskach kierowania dwunastogodzinnego systemu służby 12/24 następnie 12/48?pokaż/ukryj

W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 266 poz. 2247) kompetencje w zakresie określenia systemu pełnienia służby (12/24/12/48, 24/48, 24/72) należą w Komendzie Wojewódzkiej PSP do Komendanta Wojewódzkiego PSP, natomiast w Komendzie Powiatowej/Miejskiej PSP - należą odpowiednio do Komendanta Powiatowego/ Miejskiego PSP.

Z doświadczenia jednak wynika, iż system pełnienia służby nie ma negatywnego wpływu  na działalność operacyjną. W związku z cytowanym powyżej aktem prawnym Komendant Główny PSP nie może odgórnie wprowadzić jednego konkretnego systemu pełnienia służby na stanowiskach kierowania oraz w podziale bojowym.

Natomiast § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 266 poz. 2247) dopuszcza wykonywanie zadań służbowych i pełnienie dyżuru w zmianowym rozkładzie czasu służby przez strażaka na stanowiskach kierowania komend Państwowej Straży Pożarnej w systemie 12 godzinnym. 

Czy strażak posiadający kwalifikacje podoficera PSP i nie posiadający wykształcenia średniego może być przeniesiony na wyższe stanowisko służbowe przewidziane dla podoficerów PSP w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipcapokaż/ukryj

Kwalifikacje zawodowe określa art. 36 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 96, poz. 667 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinny odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1022 ze zm.). Mianowanie strażaka na określone stanowisko służbowe może nastąpić po spełnieniu warunków określonych ww. przepisach. Niemniej jednak przepis art. 36 ust. 8 ustawy o PSP zezwala na zajmowanie stanowiska przez strażaka przy niespełnieniu wymagań kwalifikacyjnych jedynie w przypadku uzyskania zgody na odstępstwo od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czy można awansować na pierwszy stopien oficerski mając ukończoną Szkołe Aspirantów PSP oraz studia cywilne, nie mając ukończonego przeszkolenia w SGSP, zajmując stanowisko związane bezpośrednio z prowadzeniem działań ratowniczych?pokaż/ukryj

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.), pierwszy stopień oficerski może być nadany strażakowi, który:

 1. uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa w szkole Państwowej Straży Pożarnej i nie będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa albo
 2. posiada wykształcenie wyższe, a ponadto:
  1. odbył przeszkolenie zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub
  2. posiada tytuł zawodowy technika pożarnictwa albo
  3. uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego inżyniera pożarnictwa.

Wymagania kwalifikacyjne, m. in. dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, w tym na  stanowiskach związanych bezpośrednio z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji
z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1022 ze zm.).

W świetle powyższego, strażakowi, który posiada tytuł zawodowy technika pożarnictwa i ukończył studia cywilne wyższe, może być nadany pierwszy stopień oficerski.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych, strażacy mianowani lub powołani na stanowisko służbowe przed wejściem w życie rozporządzenia zachowują stanowiska, nawet jeśli nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu (Dz. U. z 2007, Nr 153, poz. 1085).

Na podstawie jakich przepisów obecnie zajmujacy stanowiska związane bezpośrednio z kierowaniem działaniami ratowniczymi takież stanowiska zajmują, skoro rozporządzenie kwalifikacyjne z sierpnia 2007 r. wyraźnie mówi o obowiązku odbycia przeszkolenia w SGSpokaż/ukryj

Zgodnie z § 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych, strażacy mianowani lub powołani na stanowisko służbowe przed wejściem w życie rozporządzenia zachowują stanowiska, nawet jeśli nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu (Dz. U. z 2007, Nr 153, poz. 1085).

Czy Komendant Powiatowy może doliczyć do emerytury dodatek motywacyjny strażakowi odchodzącemu ze służby na zaopatrzenie emerytalne - jeśli tak to w jaki sposób jest on naliczany?pokaż/ukryj

Art. 86 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.) wskazuje, że uposażenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. Zgodnie z art. 87 ust. 1 cytowanej ustawy strażacy otrzymują następujące dodatki do uposażenia: dodatek za stopień; dodatek służbowy; dodatek motywacyjny; dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby. Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w stawkach miesięcznych (art. 87 ust. 2 ustawy o PSP).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 212), wydane na podstawie art. 88 ust. 5 cytowanej ustawy określiło m. in. stawki dodatków do uposażenia albo sposób ich obliczania. W świetle § 6 ust. 1 tego rozporządzenia strażakowi może być przyznany na czas określony, ustalany kwotowo, dodatek motywacyjny w wysokości do 30 % najniższego uposażenia określonego w § 1 ust. 2. Prawo do ustalonej wysokości dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca okresu, na który został przyznany (ust. 4). Dodatek motywacyjny przyznaje strażakowi i określa jego wysokość przełożony uprawniony do mianowania lub powołania (ust. 5). Ponadto zaznaczyć należy, że zgodnie z § 8 cyt. rozporządzenia, dodatki do uposażenia, z wyjątkiem dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, są ustalane w stawkach miesięcznych.

W świetle powyższego, należy uznać, że dodatkiem do uposażenia o charakterze stałym jest również dodatek motywacyjny. Tym samym wszelkie świadczenia i należności pieniężne naliczone od uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym powinny uwzględniać m. in. dodatek motywacyjny.

Czy Komenda Główna PSP lub Komendy Wojewódzkie PSP publikują informacje na temat wolnych etatów na dany okres czasu, gdzie są informacje o limicie miejsc i terminów przyjęć do służby?pokaż/ukryj

Zgodnie z niepublikowanymi wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjęcie do służby musi mieć charakter jawny poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej,  Powiatowych (Wojewódzkich) Urzędach Pracy, na stronie internetowej jednostki organizacyjnej PSP oraz właściwej terenowo komendy wojewódzkiej PSP. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym powinno zawiera pełną informację o wymaganiach i systemie gratyfikacji posiadanych uprawnień.

W strukturach Państwowej Straży Pożarnej mogą być zatrudniani pracownicy cywilni oraz pełnić służbę funkcjonariusze PSP.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są upowszechniane w urzędach administracji rządowej przez dyrektora generalnego urzędu (kierownika urzędu) poprzez umieszczenie ogłoszenia dotyczącego wolnego stanowiska w danym urzędzie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu i opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/). Informacje o wolnych stanowiskach pracy można znaleźć również w internetowym Serwisie Służby Cywilnej KPRM (http://www.dsc.kprm.gov.pl/) w zakładce „Kariera w służbie cywilnej". Ogłoszenia na ww. stronach internetowych można przeglądać m.in. wg nazwy urzędu ogłaszającego się, województwa i miasta, w którym dany urząd ma siedzibę, oferowanego stanowiska pracy, wymaganego wykształcenia.          

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.). Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP - w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Komendy Powiatowe jako samodzielne jednostki organizacyjne PSP są jednostkami budżetowymi i autonomicznie prowadzą przyjęcia do pracy (służby) w PSP. W związku z tym, niezależnie prowadzą ewidencję miejsc pracy (służby). Dlatego też, nie prowadzi się centralnej ewidencji wolnych miejsc pracy i terminów przyjęć.

Po zakończeniu Szkoły Aspirantów PSP i pracując na stanowisku podoficerskim (przy braku w jednostce stanowisk aspiranckich) czy dostanę stopień mł. aspiranta?pokaż/ukryj

Zgodnie z przepisem art. 52 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.), pierwszy stopień aspirancki nadaje się strażakowi, który w ramach służby kandydackiej albo będąc skierowanym do szkoły Państwowej Straży Pożarnej uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Jaka jest możliwość podjęcia służby po zawieszeniu emerytury w przypadku gdy istnieje możliwość etatowa i zgoda komendanta powiatowego na podjęcie służby po zawieszeniu emerytury - jaka jest formalna procedura przyjęcia do służby oficera PSP?pokaż/ukryj

Ponowne przyjęcie emeryta do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest możliwe na warunkach, które dotyczą w jednakowy sposób wszystkich kandydatów.

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy), które wydają orzeczenie o zdolności do pełnienia służby w stosunku do kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej na podstawie wyników badań.

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP - w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 cyt. ustawy osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek komendanta wojewódzkiego, komendanta szkoły, dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej lub dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa, może skrócić okres służby przygotowawczej strażaka (art. 34 ust. 2.)

Na uwagę zasługuje fakt, iż w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 40 a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, prawo do emerytury ulega zawieszeniu.

Czy absolwent SGSP mgr inż. bezpieczeństwa pożarowego nie zasługuje na nadanie stopnia młodszego aspiranta np. po odbyciu 3 letniego stażu?pokaż/ukryj

Zgodnie z przepisem art. 52 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej cyt. ustawy, pierwszy stopień aspirancki nadaje się strażakowi, który w ramach służby kandydackiej albo będąc skierowanym do szkoły Państwowej Straży Pożarnej uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Ponadto, art. 52 ust. 3 cyt. ustawy wskazuje, że pierwszy stopień aspirancki może być nadany strażakowi, który posiada kwalifikacje pożarnicze wymagane dla stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej i uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego technika pożarnictwa.

W świetle powyższego, nie ma możliwości prawnych nadania absolwentowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego pierwszego stopnia aspiranckiego.

Jakie działania może podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej w celu zapewnienia wolnego przejazdu na drodze pożarowej, znajdującej się wewnątrz osiedla?pokaż/ukryj

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej w celu zapewnienia wolnego przejazdu na drodze pożarowej, znajdującej się wewnątrz osiedla informuję, że zasady ruchu w strefach zamieszkania reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). W celu wykonania przepisów ww. ustawy oraz ustanowionych na przedmiotowej drodze zasad ruchu należy zwrócić się do uprawnionych do ich egzekwowania organów. W tym przypadku będą to prawdopodobnie straż miejska i policja.

W jakiej najbliższej odległości od granicy działki może być budowany budynek aby nie powstał obowiązek zapewnienia ściany odgrodzenia przeciwpożarowego i czy jeżeli budynek znajduję się 2 m od granicy działki to taka ściana jest wymagana?pokaż/ukryj

Przedmiotowa kwestia zależy od wielu czynników nie przedstawionych w przesłanym zapytaniu, do których należą m. in. rodzaj wznoszonego budynku oraz usytuowanie zabudowań na sąsiedniej działce.

Nadmieniam ponadto, iż w celu ustalenia przedmiotowej odległości należy stosować przepisy Rozdziału 7 „Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe" rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). W przypadku dalszego występowania ewentualnych wątpliwości dotyczących przedmiotowej kwestii istnieje również możliwość skonsultowania problemu z właściwą miejscowo Komendą Powiatową (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

Odnosząc się z kolei do kwestii lokalizacji ściany zewnętrznej budynku w odległości 2 m od granicy sąsiedniej działki informuję, iż możliwość taka, dla wszystkich nowowznoszonych budynków, istnieje jedynie w sytuacji, gdy przedmiotowa ściana stanowi ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.

Czy rzeczoznawca ds. ppoż może odmówić uzgodnienia projektu dot. wykonania urządzenia przeciwpożarowego, np. urządzeń oddymiających?pokaż/ukryj

Osoba sprawująca funkcję rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych występuje w procesie uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej projektów budynków, urządzeń itd. jako osoba fizyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia, a nie jako organ administracji publicznej. W związku z powyższym żaden rzeczoznawca nie ma narzuconego przepisami prawa obowiązku dokonywania przedmiotowych uzgodnień. Osoba sprawująca taką funkcję, ponosząc odpowiedzialność za podejmowane działania, podejmuje decyzje, które uzna za właściwe.

Kwestie dotyczące kominów i systemów ogrzewania budynków mieszkalnych.pokaż/ukryj

Pytania:

 1. Czy nieszczelny komin w budynku średniowysokim jest bezpieczną częścią tego budynku?
 2. Czy wydobywające się do mieszkania w budynku średniowysokim produkty spalania z kotła na paliwo stałe , podłączonego do nieszczelnego komina, nie stanowią zagrożenia dla osób przebywających  w takim mieszkaniu?
 3. Czy istnieją szczegółowe normy zadymienia (stężenia tlenku węgla) określające czas przebywania w mieszkaniu, po przekroczeniu których możliwe jest określenie stopnia zagrożenia jako poważne?
 4. Czy warunek zgody na eksploatację komina zawarty w Rozporządzeniu MSWiA i nakazujący jego szczelność nie jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, czy też ma charakter dyrektywny?,
 5. Czy nakaz wyłaczenia z użytkowania wszelkich urządzeń grzewczych w bydynku wielorodzinnym wynika z nadgorliwosci funkcjonariuszy jednostki
  ratunkowo-gaśniczej , czy jest normalnym standardem w przypadku stwierdzenia nieszczelności komina,wobec braku określenia sprawcy zadymienia mieszkań w trakcie akcji?

Odpowiedzi:

 1. Nieszczelny komin w budynku średniowysokim nie jest bezpieczną częścią tego budynku.
 2. Wydobywające się do mieszkania w budynku średniowysokim produkty spalania z kotła na paliwo stałe, podłączonego do nieszczelnego komina stanowią zagrożenie dla osób przebywających w takim mieszkaniu.
 3. Istnieje możliwość określenia stężenia tlenku węgla w atmosferze mieszkania przede wszystkim przez służby sanitarne, które określą stopień zagrożenia dla mieszkańców.
 4. Wymagania określone w rozporządzeniach są obowiązujące i nie mają charakteru wytycznych. W odniesieniu do kominów zastosowanie ma, oprócz obowiązku usuwania zanieczyszczeń z częstotliwością określoną w § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), wymaganie § 4 ust. 1 pkt. 2 wskazujące, że w obiektach jest zabronione użytkowanie instalacji niesprawnych technicznie, bądź nie poddawanych okresowym kontrolom o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów Prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia. Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych i spalinowych określają wymagania § 19, § 25, § 26 i § 27 rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (dz. U. Nr 74, poz. 836).
 5. Nakaz wyłączenia z użytkowania wszelkich urządzeń grzewczych w budynku wielorodzinnym może wynikać ze specyfiki stwierdzonego zagrożenia w danym, indywidualnym przypadku i nie powinien być traktowany jako standard działania PSP w przypadku stwierdzenia nieszczelności komina.
Wymagania dot. drzwi do dźwigu osobowegow bud. mieszkalnym wielorodzinnym.pokaż/ukryj

Pytanie:

Czy drzwi (EI 30) do dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ( budynek znajduje się w Polsce) które posiadają certyfikat i deklarację zgodności CE wydane w kraju wyprodukowania ( Anglia) muszą mieć dopuszczenie na rynek Polski. Gdzie można zlnaleźć elentualnie podstawy prawne.

Odpowiedź:

Drzwi, o których mowa w zapytaniu, oznakowane znakiem CE jako wyroby budowlane i stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), mogą być stosowane na terenie Polski przy wykonywaniu robót budowlanych.

Stosowanie przewodów o odporności ogniowej w instalacjach oświetlenia awaryjnegopokaż/ukryj

W sprawie stosowania wymogów §187 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) informujemy, że w odniesieniu do kabli i przewodów zasilających instalacje oświetlenia awaryjnego w budynkach istniejących, niespełniających ww. wymagań, ale zastosowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili budowy wspomnianych instalacji, ich wymiana powinna następować zgodnie z §2 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury przy odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania tych budynków a także w przypadku wymiany zużytej technicznie instalacji.

Czy można awansować w jednym roku 2 razy, w maju przypada mi awans na st. asp. a w czerwcu kończę studia licencjackie na kierunku zarządzanie kryzysowe. Czy jest możliwość otrzymania stopnia mł. kpt. w listopadzie?pokaż/ukryj

Art. 54 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.) wskazuje, że kolejny wyższy stopień może być nadany stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w zależności od zajmowanego stanowiska i opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu:

 1. starszego aspiranta - 5 lat;
 2. młodszego kapitana - 3 lat;

Nadanie stopnia, o którym mowa w ust. 1, następuje z okazji Dnia Strażaka; w szczególnie uzasadnionych przypadkach może jednak nastąpić w innym terminie (art. 54 ust. 2 ustawy o PSP).

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 cyt. ustawy, pierwszy stopień oficerski może być nadany strażakowi, który:

 1. uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa w szkole Państwowej Straży Pożarnej i nie będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa albo
 2. posiada wykształcenie wyższe, a ponadto:
  1. odbył przeszkolenie zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub
  2. posiada tytuł zawodowy technika pożarnictwa albo
 3. uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego inżyniera pożarnictwa.
Jakie możliwości rozwoju i awansu w PSP ma ratownik medyczny po szkole medycznej (2-letniej) z wykształceniem wyższym uczelni cywilnej oraz licznymi uprawnieniami?pokaż/ukryj

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej w Art. 36 pkt. 1 mówi, że: mianowanie lub powołanie strażaka na określone stanowisko służbowe jest uzależnione od posiadanego wykształcenia ogólnego, kwalifikacji pożarniczych oraz stażu służby lub pracy. Stanowiska służbowe w państwowej Straży Pożarnej określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2006r. (Dz.U. 142 poz. 1022 z późn. zm.). Ratownik medyczny z wykształceniem ogólnym wyższym, może po przyjęciu do służby w Państwowej Straży Pożarnej odbyć szkolenie podstawowe i uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, a następnie w zależności od tego na jakim stanowisku będzie widział go przełożony, ukończyć studia podyplomowe w zakresie oficerskiego przeszkolenia zawodowego - nadające pierwszy stopień oficerski lub zdać egzamin wstępny i zostać skierowanym przez przełożonego na zaoczne studium aspirantów PSP. Studium to trwa dwa lata a po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik pożarnictwa, nadawany jest absolwentowi stopień młodszego aspiranta. Na tym jednak ścieżka awansowania w stopniu się nie kończy. Osoba z wyższym wykształceniem ogólnym przydatnym dla PSP i po ukończeniu szkoły aspirantów może uzyskać pierwszy stopień oficerski.

Reasumując, pierwszym krokiem jest przyjęcie do służby i ukończeniu szkoleń: podstawowego i uzupełniającego, drugim - ukończenie rocznych studiów w zakresie oficerskiego przeszkolenia zawodowego lub dwuletniego studium aspirantów PSP. Pozostałe uprawnienia i szkolenia, takie jak przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia ratownika medycznego, sprawność fizyczna będą dodatkowym atutem kandydata na strażaka.

Czy posiadając wyższe wykształcenie techniczne cywilne (ukończona Szkoła Oficerów Pożarnictwa) stopień wyższego oficera poż. i będąc rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń ppoż. będę mógł po 2010r zajmować stanowisko np. na którym wymagane jest technik poż.?pokaż/ukryj

W myśl zapisów art. 1 ust. 1, lit. c ustawy z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy  o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2005r. Nr 100, poz. 835) w art. 4 ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, dodany został ust. 2a zgodnie z którym „osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inżyniera pożarnictwa".

Natomiast dodany ust. 2b mówi, że „osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa".

Ukończenie Szkoły Oficerów Pożarnictwa jest równorzędne z uzyskaniem kwalifikacji technika pożarnictwa. Dlatego też może Pan wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidziane dla technika pożarnictwa.

Art. 2 tejże ustawy w ust. 4 stanowi, iż „osoby dotychczas wykonujące czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2a i 2b ustawy, o której mowa w art. 1, niespełniające wymagań, o których mowa w tych przepisach, zachowują prawo do wykonywania tych czynności do czasu uzupełnienia wykształcenia oraz odbycia odpowiedniego szkolenia, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od wejścia w życie niniejszej ustawy".

Uwzględniając powyższe aby uzyskać kwalifikacje do wykonywania czynności specjalisty ochrony przeciwpożarowej po 2010 roku powinien Pan ukończyć stosowne szkolenie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2005r., Nr 215, poz. 1823).

Czy wymagane jest stosowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach elektrowni (z obsługą lub bez obsługi) o kubaturze powyżej 1000 m3 oraz w budynkach magazynowych niezależnie od stopnia obciążenia ogniowego" o kubaturze powyżej 1000 m3?pokaż/ukryj

Informuję, iż przepis § 183 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zawiera bezwarunkowy wymóg stosowania przedmiotowego wyłącznika w strefach pożarowych, których kubatura przekracza 1000 m3.

Niemniej jednak, zdaniem tut. Komendy, możliwe jest stosowanie szczególnych rozwiązań spełniających funkcje przeciwpożarowego wyłącznika prądu, jeżeli wynikają one z uwarunkowań procesu technologicznego w danym obiekcie.

Jakie są rodzaje szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie są okresy pomiędzy tymi szkoleniami, ile godzin powinny trwać i jaka jest ich podstawa prawna?pokaż/ukryj

Zgodnie z przepisem art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany między innymi do „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi". Ustawodawca nie określił jednak szczegółowych wymagań w zakresie  realizacji tego przepisu. W związku z powyższym forma wspomnianego zapoznania jest dowolna, tym niemniej powinna zapewnić rzeczywiste przekazanie pracownikom niezbędnej wiedzy. Dlatego też w praktyce ww. „zapoznanie ..." jest realizowane najczęściej w postaci grupowego szkolenia.

Dla szkoleń, o których mowa wyżej, nie opracowano również szczególnych wymagań i wytycznych dotyczących ich organizacji jak i zakresu. Byłoby bowiem niezmiernie trudnym stworzenie w przedmiotowym zakresie uniwersalnych przepisów, które odnosiłyby się do wszystkich zakładów pracy, gdyż często występują w nich zagrożenia o całkowicie różnym charakterze.

Niemniej jednak należy podkreślić, że zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej dla dużej części obiektów zakładów pracy powinny zostać określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Tym samym przedmiotowa instrukcja powinna stanowić główny punkt odniesienia w kontekście zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Odnosząc się natomiast do kwestii wymaganej częstotliwości szkoleń lub też innych form zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi informuję, iż powinny one zapewnić zaznajomienie się pracownika z przedmiotowymi przepisami przed podjęciem przez niego pracy oraz być powtarzane okresowo, z częstotliwością przyjętą w ramach funkcjonującego w danej instytucji systemu zarządzania bezpieczeństwem, zapewniającą ciągłość utrzymania odpowiedniego poziomu przygotowania personelu w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz właściwego zachowywania się na wypadek ich wystąpienia. Wskazane jest, aby częstotliwość szkoleń przeciwpożarowych była wyraźnie określona w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli jest ona w danym obiekcie wymagana. Punktem odniesienia w tym zakresie mogą być również wymagania dotyczące szkoleń, określone w przepisach bhp.

Jaka można uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?pokaż/ukryj

Kwestie uzyskiwania uprawnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych reguluje Rozdział 4 „Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych" rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). Z treści zawartych w nim przepisów wynika, iż: 

 • wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy zainteresowana osoba powinna skierować Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
 • funkcję rzeczoznawcy może sprawować osoba, która ukończyła studia wyższe, a ponadto:
  • po ukończeniu studiów wyższych odbyła co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub wykonując czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  • ma odpowiednie przygotowanie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

Egzamin przeprowadzany jest 2 razy w roku. Osoba, która złożyła wniosek powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy jest informowana co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem egzaminu.

Ponadto informuję, iż Komenda Główna nie przeprowadza kursów przygotowawczych do przedmiotowego egzaminu.

Możliwość przyjęcia do pracy w PSP osoby. której wyrok sądowy uległ zatarciu.pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami) z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Zatem skazanie w przeszłości, jeżeli uległo zatarciu, nie podlega ujawnieniu i żadna władza nie jest uprawniona powoływać się na to, co jest ustawowo uznane „za niebyłe" (wyrok SN z dnia 7 listopada 1985 r., I KR 293/85, OSNPG 1986, z. 10, poz. 126). Z tego stwierdzenia wynika również, iż nie można powoływać się na poprzednią karalność oskarżonego, skoro uległa ona zatarciu, oraz z chwilą zatarcia skazania należy usunąć z akt osobowych pracownika i z wydanej na ich podstawie opinii o pracy wszelkie dane dotyczące zatartego skazania.

Również art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, ze zmianami) wskazuje, iż z chwilą zatarcia skazania wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Czynność ta ma charakter czysto techniczny i polega m.in. na fizycznym zniszczeniu przez osoby uprawnione danych osobowych skazanego, w sposób uniemożliwiający ustalenie tożsamości osoby, której te dane dotyczą.
Zatem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu, który uległ zatarciu może ubiegać się o podjęcie służby (pracy) w Państwowej Straży Pożarnej.

Podwyżki dla strażaków PSP w 2008 rokupokaż/ukryj

Stawki i grupy uposażenia zasadniczego strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz stawki dodatków do uposażenia, sposób ich obliczania, a także sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do okresu służby, od którego zależy prawo do wzrostu uposażenia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 212). Rozporządzenie to weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 20 marca 2008 r., przy czym przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 stycznia 2008 r. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 167, poz. 1189 oraz z 2007 r. Nr 78, poz. 531). Pełną treść przedmiotowego rozporządzenia można znaleźć na stronie www.straz.gov.pl w zakładce prawo, pod hasłem rozporządzenia.

Uprawnienia emerytalne z tytułu pracy w Zakładowej Straży Pożarnejpokaż/ukryj

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zmianami) emerytura policyjna przysługuje:

 1. funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, którzy w dniu zwolnienia posiadają 15 lat służby m.in. w Państwowej Straży Pożarnej,
 2. emerytom i rencistom, którzy posiadają 15 lat służby i na zaopatrzenie emerytalne odeszli do dnia 26 maja 1994 r. na podstawie ustawy z dnia
  14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, ze zmianami),
 3. byłym funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miesiącu styczniu 1992 r. złożyli pisemne oświadczenie woli o podjęciu służby w Państwowej Straży Pożarnej (deklarację) oraz nabyli 15 lat służby w związku z nowelizacją art. 129, dokonaną ustawą z dnia 8 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 45, poz. 436). Ustawa ta dokładnie sprecyzowała, iż okres zatrudnienia tych strażaków (niepowołanych lub niemianowanych na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej) w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub na stanowiskach, na których wykonywane były czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej od dnia 1 lutego 1992 r. nie dłużej niż do 30 czerwca 1999 r., traktuje się jako służbę w PSP, wyłącznie w rozumieniu przepisów o policyjnym zaopatrzeniu emerytalnym. Uprawnienia do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego ustala Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

Osoby, które nie spełniają wymienionych powyżej warunków uprawnienia do zaopatrzenia emerytalnego nabywają na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zmianami). Zgodnie z art. 32 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 tej ustawy zatrudnienie w zakładowych strażach pożarnych traktowane jest jako zatrudnienie w szczególnych warunkach. Zatem pracownicy ci urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą skorzystać z prawa do emerytury w wieku niższym niż określony w tej ustawie. Dla pracowników, którzy urodzili się po dniu 31 grudnia 1948 r. zasady, warunki i tryb ustanowienia emerytury określi odrębna ustawa pomostowa (art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Uprawnienia do świadczeń z zaopatrzenia powszechnego ustalają Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Powrót do służby po okresie przebywania za granicąpokaż/ukryj

dotyczący powrotu do służby w PSP (po okresie przebywania za granicą) i przywrócenia posiadanego stanowiska i stopnia, Biuro Kadr i Szkolenia na podstawie informacji przedstawionych w e-mailu wskazuje, co następuje.

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej kandydat musi spełniać wymagania określone w art. 28 i 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, ze zmianami). Dokładne informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej www.straz.gov.pl w zakładce służba i praca.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o PSP osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat.

Zgodnie natomiast z art. 36 ust. 1 cytowanej ustawy mianowanie lub powołanie strażaka na określone stanowisko służbowe jest uzależnione od posiadanego wykształcenia ogólnego, kwalifikacji pożarniczych oraz stażu służby albo pracy. Decydują o tym również posiadane możliwości etatowe danej jednostki. Decyzję w sprawie mianowania lub powołania na stanowisko służbowe podejmuje właściwy przełożony (kierownik danej jednostki organizacyjnej PSP - art. 32 ust. 1 ustawy o PSP).

Czy szkolenie przeprowadzone przez Wojskowy Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej będzie honorowane w PSP?pokaż/ukryj

Szkolenia przeprowadzonego przez Wojskowy Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej, będą honorowane przez wszystkie jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, w tym Państwową Straż Pożarną, pod warunkiem, że szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Programem kształcenia w zawodzie strażaka. Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej" zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 20 stycznia 2006 roku, po ukończeniu którego otrzymał Pan świadectwo zgodne ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823).

Kto ustala programy szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej?pokaż/ukryj

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823) programy szkoleń ustala Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie trwają prace zespołu specjalistów SGSP i pracowników Komendy Głównej PSP nad opracowaniem programu szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej.

Kto jest uprawniony do szkolenia inspektorów i specjalistów ochrony przeciwpożarowej?pokaż/ukryj

Podmioty uprawnione do przeprowadzania przedmiotowych szkoleń określa rozporządzenie MSWiA z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823). Zgodnie z przepisem jw. szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, natomiast do prowadzenia szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej uprawnione zostały pozostałe szkoły Państwowej Straży Pożarnej i ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać w wyżej wymienionych jednostkach.
Czy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych do PSP należy składać na specjalnych drukach? Jeśli tak to gdzie szukać ich wzoru?pokaż/ukryj

W obiegu dokumentacji związanej z przekazaniem obiektu do użytkowania nie ma wzoru zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych. 

Tym niemniej zawiadomienie takie powinno zawierać podstawę prawną jego wydania oraz dane określające charakterystykę obiektu, np. wielkość obiektu, jego wysokość i przeznaczenie oraz ewentualnie numer telefonu do kierownika budowy lub inwestora.
Czy dla obiektu magazynowego, w którym nie wyst. strefa zagr. wybuchem, a kubatura przekracza 1500m3 jest wymagana instrukcja bezp. pożarowego?pokaż/ukryj

Zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) dla budynków magazynowych o kubaturze brutto przekraczającej 1000 m3 oraz dla obiektów magazynowych innych niż budynek o powierzchni przekraczającej 1000 m2 przedmiotowa instrukcja jest wymagana.

Na jakiej wysokości od podłoża powinny być zainstalowane nasady wylotowe, ewentualnie zawór hydrantu naziemnego zewnętrznego?pokaż/ukryj

Kwestia ta jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, (Dz. U. Nr 143, poz. 1002). 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia hydranty nadziemne, służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia wymagają dopuszczenia przez jednostkę badawczo - rozwojową Państwowej Straży Pożarnej.

Wymagania techniczno - użytkowe przedmiotowych hydrantów zostały określone w pkt. 3.21 Załącznika nr 2 do tego. rozporządzenia. Według wspomnianych wymagań odległość od poziomu gruntu do osi nasady powinna wynosić od 600 do 700mm.

Czy używanie grilla elektrycznego na balkonie w bloku mieszkalnym jest zabronione?pokaż/ukryj

W sprawie użytkowania grillów elektrycznych na balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych informuję, że stosowanie tego typu urządzeń w rozpatrywanych miejscach nie stanowi naruszenia przepisów przeciwpożarowych. 

Niemniej jednak stwierdzone przypadki eksploatacji w niewłaściwy sposób urządzeń energetycznych lub cieplnych (w tym również grillów elektrycznych) albo pozostawienia ich uszkodzonych w stanie mogących spowodować wybuch lub pożar podlegają karze aresztu, grzywny albo karze nagany, zgodnie z art. 82 § 1 pkt 4 kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. r. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.).
Czy można przenieść się do służby w PSP z innej formacji mundurowej?pokaż/ukryj

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.) nie przewiduje przyjęcia do służby w PSP w drodze przeniesienia z innej formacji mundurowej.

Funkcjonariusz Policji (a także innej formacji mundurowej), który chce podjąć służbę w PSP musi najpierw zostać zwolniony ze służby z formacji macierzystej. Następnie przechodzi pełną procedurę przyjęcia, określoną w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej oraz przepisach wykonawczych. Służbę w PSP rozpoczyna się od stopnia strażaka i od stanowiska stażysty. W przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji, można następnie strażaka przenieść na inne (wyższe stanowisko) służbowe. Zachowane zostają natomiast przywileje emerytalne oraz prawo do dodatków uzależnionych od stażu służby (pracy) z uwzględnieniem okresu służby w Policji.

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy). Oceny tej zdolności dokonują komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 29 cyt. ustawy).

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP - w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Zgodnie z art. 34 cyt. ustawy, osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej.

Czy Komendant Główny PSP może umorzyć zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji w przypadku przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej PSP.pokaż/ukryj

Decydując się na zawarcie umowy z Komendantem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w sprawie podnoszenia kwalifikacji wyrażają Państwo zgodę na określone w takim porozumieniu warunki, m. in. finansowe. umowa jest wiążąca dla obu stron. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nie jest strona takiej umowy.

Uznanie szkolenia podstawowego odbytego w 1990 rokupokaż/ukryj

Szkolenie odbyte w ośrodku szkoleniowym PSP będzie honorowane i uznawane za kurs podstawowy strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zniesienie obowiązkowej służby wojskowej i przyjęcie do Państwowej Straży Pożarnejpokaż/ukryj

Po zniesieniu obowiązkowej służby wojskowej podjęcie służby w Państwowej Straży Pożarnej może nastąpić na zasadach art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.). Zgodnie z ww. art. mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej.

Czy strażak może posiadać tatuaż?pokaż/ukryj

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zmianami) oraz akty do niej wykonawcze nie zabraniają posiadania tatuażu przez osobę pełniącą służbę w Państwowej Straży Pożarnej.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, strażak podlega okresowym profilaktycznym badaniom lekarskim. Strażak może być również skierowany z urzędu do komisji lekarskiej, o której mowa w art. 29, w celu dokonania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie, podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komisje te są niezawisłe w swoich orzeczeniach.

Czy mogę pracować jako kierowca w PSP posiadając kat. zdolności do złużby wojskowej "D"?pokaż/ukryj

Oceny stanu zdrowia i zdolności do pełnienia służby w PSP dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, co jest zgodne z art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zmianami). Komisje te są niezawisłe w swoich orzeczeniach, w związku z czym Komendant Główny PSP nie może jednoznacznie wypowiadać się na temat wpływu posiadanej kategorii zdolności do służby wojskowej i związanych z tym schorzeń na przydatność danej osoby do służby (pracy) w PSP. Badania lekarskie wymagane dla kierowców określa rozdział 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zmianami). Kwestię m.in. kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych i zezwolenia na prowadzenie służbowych pojazdów samochodowych określa zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 1).

Ponowne przyjęcie emeryta do służby.pokaż/ukryj

Zagadnienia związane z ponownym przyjęciem emeryta do służby reguluje dział IV i V ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zmianami).

Zawieszenie prawa do emerytury w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej albo powołanie emeryta do zawodowej służby wojskowej reguluje art. 40a i 40b cytowanej ustawy.
Sprawę ponownego ustalenia wysokości emerytury w przypadku ponownego przyjęcia emeryta do służby precyzuje dokładnie art. 33a, 33b i 33c, z jednoczesnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1, art. 15 oraz art. 15a wskazanej powyżej ustawy.

Zatrudnienie pracownika obsługi w jednostce org. PSP i zmiana statusu na członka korpusu służby cywilnejpokaż/ukryj

Zatrudnianie w jednostkach organizacyjnych PSP pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, tj. pracowników stanowiących aparat pomocniczy (osób o statusie „pracownika obsługi") nie wymaga wcześniejszego publikowania ogłoszenia dotyczącego wolnego stanowiska w Biuletynie Informacji Publicznej. Osoba na stanowisko pomocnicze może być zatrudniona bez ogłaszania konkursu w tej sprawie, np. na wniosek kierownika jednostki. O wyborze danej osoby decyduje pracodawca, zgodnie ze swoimi potrzebami, oczekiwaniami.

Zmiana statusu pracownika obsługi technicznej na członka korpusu służby cywilnej może nastąpić jedynie poprzez wymagane ustawowo ogłoszenie w Biuletynie Służby Cywilnej o wolnym stanowisku pracy. Zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, ze zmianami) każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są upowszechniane w urzędach administracji rządowej przez dyrektora generalnego urzędu (kierownika urzędu) poprzez umieszczenie ogłoszenia dotyczącego wolnego stanowiska w danym urzędzie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu i opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/). Informacje o wolnych stanowiskach pracy można znaleźć również w internetowym Serwisie Służby Cywilnej KPRM (http://www.dsc.kprm.gov.pl) w zakładce „Kariera w służbie cywilnej". Ogłoszenia na wymienionych stronach internetowych można przeglądać m.in. wg nazwy urzędu ogłaszającego się, województwa i miasta, w którym dany urząd ma siedzibę, oferowanego stanowiska pracy, wymaganego wykształcenia.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zmianami) o warunkach zatrudnienia pracownika oraz o zmianie jego warunków zatrudnienia pracodawca informuje pracownika na piśmie poprzez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Czy jest możliwość przyjęcia do służby w PSP osoby karanej?pokaż/ukryj

Upomnienie jest środkiem wychowawczym, stosowanym przez sąd rodzinny wobec nieletnich na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, ze zmianami). Środek wychowawczy nie jest karą w rozumieniu przepisu art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zmianami), który stanowi, że służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Otrzymane przez sąd upomnienie nie stanowi więc przeszkody w ubieganiu się o podjęcie służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Bez względu jednak na powyższe, wiążącym dla organów PSP jest informacja uzyskana z Krajowego Rejestru Karnego, o którą to informację organy te występują w procesie rekrutacyjnym.
Czy emerytowi PSP przysługuje pomoc finansowa na budowę domu jednorodzinnego?pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 2 pkt. 2 lit. c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 8, poz. 67, ze zm.), emerytowi PSP w ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługuje prawo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym.

Parkowanie samochodów osobowych w strefie zagrożenia wybuchem w zakładzie produkcyjnympokaż/ukryj

W kontekście bezpieczeństwa pożarowego samochody nie powinny wjeżdżać, a zwłaszcza parkować w strefach zagrożenia wybuchem, poza sytuacjami uzasadnionymi względami technologicznymi (np. tankowanie pojazdów na stacjach paliw). W tych przypadkach konieczne jest dokonanie oceny zagrożenia wybuchem, zgodnie z § 33. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Ocena ta obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon. Powyższej oceny dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Odnośnie wspomnianej kwestii oceny zagrożenia wybuchem, istotne jest również uwzględnienie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dot. bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004 z późn. zm.), w ramach którego dokonuje się, nie rzadziej niż raz w roku, oceny ryzyka na stanowiskach pracy, na których mogą występować atmosfery wybuchowe.

Z przedmiotowych ocen powinno wynikać, gdzie pojazd samochodowy może wjechać a gdzie wjazd jest zabroniony oraz jaki rodzaj pojazdów może parkować w ww. strefie.

Ponadto należy zauważyć, że obecnie uregulowania prawne nie precyzują szczegółowych wymagań dotyczących usytuowania miejsc do parkowania pojazdów samochodowych w strefie zagrożenia wybuchem oraz odległości parkingów od wspomnianej strefy. Jednakże, jako pewien punkt odniesienia w powyższym zakresie można przyjmować przepis § 124 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.), w myśl którego magazyny butli z gazem płynnym o masie do 1.350 kg, odmierzacze tego gazu na stanowisku tankowania pojazdów samochodowych oraz zbiorniki gazu płynnego powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m - od miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych oraz od granicy działki lub krawędzi jezdni. Powyższe kryterium odległościowe dotyczy występowania potencjalnego zagrożenia pożarowo-wybuchowego, w związku z czym może być również uwzględniane przy określaniu warunków bezpieczeństwa odnośnie parkowania pojazdów samochodowych w strefie zagrożenia wybuchem w zakładzie produkcyjnym.

Należy także dodać, że w przedmiocie zadanego pytania pomocne mogą być wdrożone w Polsce następujące normy europejskie, zharmonizowane z dyrektywami ATEX:

 • PN-EN-1127-1:2007 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia;
 • PN-EN-60079-10:2003(U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych;
 • PN-EN-61241-10:2005(U) Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Część10: Klasyfikacja obszarów, w których mogą być obecne pyły palne.
Jaki jest tok postępowania straży pożarnej gdy nastąpi wypadek pojazdu, który przewozi materiały niebezpieczne (ADR)?pokaż/ukryj

W przypadku zdarzenia w którym uczestniczy pojazd przewożący materiały niebezpieczne postępowanie straży pożarnej zależy od tego, czy nastąpiło uwolnienie przewożonego materiału. Przy uwolnieniu materiału niebezpiecznego prowadzone są typowe działania z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego. 

Organizacja ratownictwa chemicznego obejmuje zespół działań planistyczno-organizacyjnych i stosowanie technik ratowniczych niezbędnych do ratowania środowiska oraz wszelkich innych czynności podejmowanych w celu ratowania życia i zdrowia ludzi w wyniku likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne materiały chemiczne.

Zakres zadań realizowany w ramach ratownictwa chemicznego reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. nr 111. poz. 1311 ).

Czy jest możliwości wglądu przez strażaka, podczas opiniowania służbowego, do jego dokumentacji i sporządzania na jej podstawie kserokopii lub odpisów?pokaż/ukryj

Zgodnie z § 7 pkt 3 Zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 2, ze zmianami) wgląd strażaka do prowadzonych dla niego akt osobowych następuje na jego pisemny wniosek skierowany do kierownika komórki kadrowej, w której prowadzone są akta osobowe. Udostępnienie akt do wglądu następuje w obecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych akt. Ponieważ strażak ma prawo wglądu do swoich akt osobowych, tym bardziej może dokonać tej czynności podczas opiniowania służbowego jego osoby. 

Żaden przepis wskazanego powyżej zarządzenia nie precyzuje jednak, czy strażak może sporządzać z dokumentów znajdujących się w jego aktach osobowych kopie dokumentów lub otrzymać od swojego przełożonego bądź kierownika komórki kadrowej uwierzytelnione odpisy tych dokumentów. Brak jest też w tym względzie normy zakazującej. Ponieważ okresowa opinia służbowa nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również żaden przepis ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zmianami) w zakresie opiniowania służbowego strażaka - oprócz art. 36 a oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 80, poz. 562, ze zmianami) - nie odsyła do stosowania przepisów innych niż wymienione, w zakresie tym nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Posiłkując się jednak przepisem tego kodeksu, analogicznie do art. 73 Kpa należy rozumieć, iż przez czynność techniczną „udostępnianie akt" sprawy należy rozumieć:

 1. przeglądanie akt sprawy,
 2. sporządzanie notatek i odpisów z akt sprawy,
 3. żądanie uwierzytelnienia sporządzonych uprzednio notatek i odpisów z akt sprawy,
 4. żądanie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.

Podczas opiniowania służbowego strażak może jako strona tego postępowania zażądać wydania uwierzytelnionego odpisu tej opinii, bądź uzyskać możliwość sporządzenia kopii opinii służbowej, znajdującej się w jego aktach osobowych. Sytuacja ta dotyczy również każdego innego dotyczącego go dokumentu znajdującego się w jego aktach osobowych, pod warunkiem, iż dokument ten nie jest oznaczony klauzulą niejawności.

Czy funkcjonariuszowi po szkole aspirantów, który rozpoczął służbę w sierpniu zeszłego roku należy się nagroda roczna?pokaż/ukryj

Art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zmianami) wyraźnie wskazuje jakie zapisy ustawy o PSP mają zastosowanie do strażaków w służbie kandydackiej. 

Z treści art. 114 ust. 3 nie wynika, aby strażakowi w służbie kandydackiej przysługiwało uprawnienie do nagrody rocznej, gdyż przepis ten w żaden sposób nie odsyła w tej mierze do odpowiedniego stosowania art. 95 ustawy o PSP zgodnie, z którym strażakowi za służbę pełnioną nienagannie w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości jednomiesięcznego uposażenia.

Usytuowanie służby kandydackiej w oddzielnym rozdziale 10 ustawy o PSP jest celowym działaniem ustawodawcy, a wyraźne wskazanie przez niego do stosowania w przedmiotowej sprawie tylko wybranych zapisów tej ustawy oznacza, iż nie można na zasadzie dowolności stosować wszystkich innych jej zapisów.
Skonkretyzowane świadczenia, jakie otrzymują strażacy w służbie kandydackiej, oprócz wymienionych w art. 113 ust. 2 - 4 ustawy o PSP, określa również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej (Dz. U. Nr 160, poz. 1097, ze zmianami).

Jakie wymogi musi spełniać małej wielkości pole kemingowe?pokaż/ukryj

W sprawie wyposażania w sprzęt przeciwpożarowy pozbawionego wody bieżącej pola kempingowego o powierzchni 700 m2, na którym przewiduje się lokalizację 4 przyczep kempingowych, drewnianego budynku gospodarczego o kubaturze 12 m3 oraz miejsca do grillowania informuję, iż właściwe w tym przypadku rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) nie określa szczegółowych wymagań odnośnie zabezpieczenia przeciwpożarowego pól kempingowych.

Zgodnie jednak z ogólnymi zasadami określonymi w § 28 ww. rozporządzenia MSWiA wskazane jest wyposażenie rozpatrywanego obiektu w gaśnicę proszkową typu ABC o zawartości proszku co najmniej 4 kg oraz zapewnienie wiader do celów gaśniczych przy zbiorniku z wodą na potrzeby higieniczno-sanitarne o poj. 1 m3, który jak wynika z przedstawionych danych znajdować ma się na terenie ww. pola kempingowego.

Czy w piwnicy można składować hurtowe ilości zniczy?pokaż/ukryj

Obowiązujące uregulowania prawne nie zawierają szczegółowych wymagań dotyczących miejsc i sposobu magazynowania zniczy. W tym zakresie obowiązują ogólne wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). W świetle ustaleń § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia materiał palny stosowany w zniczach nie kwalifikuje się do grupy materiałów niebezpiecznych pożarowo, dla których ww. rozporządzenie ustala określone w nim wymagania pod względem bezpieczeństwa dla tzw. „materiałów niebezpiecznych". Znicze pod względem pożarowym należy traktować jak inne materiały palne np. drewno, papier, tworzywa sztuczne, które przechowywane są w komórkach lokatorskich, a nie jak farby i rozpuszczalniki rozumiane potocznie jako „materiał łatwopalny".

Odrębnym zagadnieniem jest rozstrzygnięcie sprawy wykorzystania piwnicy na cele magazynowe, do czego nie można się odnieść ze względu na brak odpowiednich danych.

Czy niesprawny domofon w bramie wejściowej stanowi zagrożenie w przypadku wystąpienia pożaru?pokaż/ukryj

W sprawie niesprawnego domofonu w bramie do kamienicy informuję, iż obecnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe nie zabraniają zamykania w sposób uniemożliwiający otwarcie z zewnątrz drzwi, furtek oraz bram wjazdowych na posesje, podwórka itp., a Państwowa Straż Pożarna wyposażona jest w sprzęt umożliwiający skuteczne forsowanie tego typu zamknięć w przypadku pożaru lub innego zdarzenia powodującego konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej.

Jaki jest maksymalny wydatek (l/min) i przy jakim ciśnieniu (bar) oraz o maksymalna wysokość podnoszenia (bar) i przy jakim wydatku (ll/min) - przeciętne parametry lub przedział.pokaż/ukryj

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, może jednoznacznie określić że, parametry wydajności autopomp w samochodach gaśniczych PSP działają z wydajnością w zakresie od 400 do 8000 dm3/min przy zakładanym ciśnieniu 8 bar (wyjątek stanowi szybkie natarcie - 250 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar). Jeśli chodzi o wysokość podnoszenia to strata ciśnienia wynosi 1 bar na każde 10 m wysokości. Powyższe parametry używanych autopomp i motopomp w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce są zawarte w pkt. 2 „Pompy pożarnicze" w w/w rozporządzeniu.

Czy po skończeniu gimnazjum są szkoły bezpośrednio związane z zawodem strażaka?pokaż/ukryj

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej można rozpocząć m. in. po ukończeniu szkoły średniej i przyjęciu do służby kandydackiej do jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej. Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronach internetowych tych szkół. 

Proszę o podanie procedur zgłaszania do Państwowej Straży Pożarnej otwarcie zakładu produkcyjnego w Warszawie.pokaż/ukryj

Zagadnienie to reguluje art. 56 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), zgodnie z którym powinna Pani powiadomić właściwą miejscowo komendę miejską (powiatową) Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania ww. obiektu. Na podstawie Pani zgłoszenia Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, poprzez upoważnionego funkcjonariusza, przeprowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze, w wyniku, których zajmie stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 

W trakcie przeprowadzania ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych niezbędne jest przedstawienie dokumentów wymienionych w art. 57 Prawa budowlanego oraz projektów budowlanych i dokumentów dopuszczających wyroby użyte w procesie budowlanym do użytkowania.

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji proszę kontaktować się z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy przy ul. Polnej 1 w Warszawie.

Jakie wymagania muszą spełniać drzwi wejściowe do budynku mieszkalnego, otwierane do wewnątrz budynku (na klatkę)?pokaż/ukryj

W zawiązku z pytaniem sprawie wymiany drzwi wejściowych do budynku na drzwi, które otwierają się do wewnątrz budynku informuję, że zagadnienie to reguluje § 236 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) wskazując, że „Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków".

Jako zarządca budynków wileomieszkaniowych, tzw. kamienic czynszowych mam pytanie jaki sprzęt ppoż wymagany jest w tego typu budynkach?pokaż/ukryj

W zawiązku z pytaniem w sprawie wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych w gaśnice informuję, że aktualnie obwiązujące rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) w §28 ust. 3 pkt 1) lit. a jednoznacznie wskazuje, że nie wymaga się wyposażenia stref pożarowych ZL IV (budynki mieszkalne) w gaśnice.

Kto może/powinien wykonywać usługi przeciwpożarowe w zakresie projektowania systemów oddymiania, ich montażu i serwisowania? Jakie kwalifikacje (wykształcenie) musi posiadać osoba zajmująca się projektowaniem systemów oddymiania, konserwacją i montażem?pokaż/ukryj

W związku z pytaniem w sprawie kwalifikacji osób zajmujących się projektowaniem systemów oddymiania, ich montażem i serwisowaniem, informuję, iż aktualnie obowiązujące akty prawne nie precyzują szczegółowych wymagań w tym zakresie w stosunku do wykonujących tego typu czynności. 

Niemniej jednak brak ww. wymagań formalnych nie zwalnia tych osób z obowiązku posiadania odpowiednich rzeczywistych kwalifikacji (np. zdobytych w ramach studiów , w tym podyplomowych, prowadzonych na niektórych wyższych uczelniach technicznych, na odpowiednich kursach itp.) do projektowania montażu czy też serwisowania systemów oddymiania, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz pod groźbą odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku jej nierzetelnego wykonania.
W praktyce wymagania odnośnie wspomnianych na wstępie kwalifikacji często określają producenci danego urządzenia przeciwpożarowego lub instalacji, prowadząc odpowiednie szkolenia i wydając własne upoważnienia (certyfikaty) do wykonywania określonych prac związanych na przykład z montażem czy serwisowaniem.

Czy są jakieś akty prawne regulujące kwestię rozpalania grilla na balkonach/tarasach bloków mieszkalnych?pokaż/ukryj

Proces spalania węgla drzewnego, przy zgodnej z instrukcją obsługi eksploatacją grilla, odbywa się bezpłomieniowo w przestrzeni ograniczonej obudową urządzenia, bez wydzielania iskier, podatnych na ruchy konwekcyjne powietrza. W związku z tym nie należy utożsamiać użytkowania grillów z rozniecaniem ognisk lub używaniem ognia otwartego w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

Zatem rozpalanie grilla na balkonach nie stanowi naruszenia przepisów przeciwpożarowych, w tym § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), w świetle którego w obiektach oraz na terenach do nich przyległych zabrania „rozpalania ognisk lub wysypywania gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m".

Niemniej jednak stwierdzone przypadki eksploatacji w niewłaściwy sposób urządzeń energetycznych lub cieplnych (w tym również grillów) albo pozostawienia ich uszkodzonych w stanie mogących spowodować wybuch lub pożar - może podlegać karze aresztu, grzywny albo karze nagany, zgodnie z art. 82 § 1 pkt 4 kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

Jaka powinna być częstotliwość prowadzenia badań hydrantów wewnętrznych w zakresie wydajności poboru wody i ciśnienia na zaworze - co rok czy co 5 lat?pokaż/ukryj

W związku z pytaniem w sprawie wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu w budynku dwukondygnacyjnym, którego parter zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, a piętro, na które prowadzą niezależne, nie posiadające wyjść na parterze (poza wyjściami na przestrzeń otwartą) klatki schodowe, do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przedszkole) informuję, że przedmiotowy obowiązek wynika jednoznacznie z § 245 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) i został wprowadzony jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku.

Biorąc jednak pod uwagę, że wspomniany budynek jest budynkiem istniejącym oraz, że występują w nim szczególne warunki techniczno-budowlane, zasadnym jest rozważenie przeprowadzenia postępowania w trybie § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Jeśli sporządzona w tym trybie ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wykaże, że istnieje możliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w inny sposób, dopuszczalne jest „odstąpienie od spełnienia wymagań § 245 warunków technicznych".

Czy instalator lub serwisant instalacji sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych musi posiadać koncesję? Jaki przepis lub norma reguluje wymagania w zakresie technicznych rozwiązań stawianych systemom monitoringu pożarowego?pokaż/ukryj

Aktualnie obowiązujące akty prawne nie precyzują szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji osób wykonujących czynności związane z instalowaniem czy serwisowaniem instalacji sygnalizacji pożarowej. Niemniej jednak brak wymagań formalnych nie zwalnia tych osób z obowiązku posiadania odpowiednich rzeczywistych kwalifikacji do wykonywania tego typu usług, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz pod groźbą odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku jej nierzetelnego wykonania. 

W praktyce wymagania odnośnie wspomnianych na wstępie kwalifikacji często określają producenci danego urządzenia przeciwpożarowego lub instalacji, prowadząc odpowiednie szkolenia i wydając własne upoważnienia (certyfikaty) do wykonywania określonych prac związanych na przykład z montażem czy serwisowaniem.

Odnosząc się natomiast do drugiej części pytania wyjaśniam, iż wymagania techniczno-użytkowe dotyczące systemów monitoringu pożarowego zawarte są w Załączniku nr 2 „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy" (pozycja 9) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Ponadto nadmieniam, iż w przedmiotowym zakresie funkcjonuje Polska Norma PN-EN 54-21:2006 (U) „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 21: Urządzenia do transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych".

Czy w przedstawionym problemie należy zastosować urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu?pokaż/ukryj

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie następującego problemu: Istniejący budynek 2-kondygnacyjny, zagospodarowanie parteru - sklepy (ZL III), na piętrze  przedszkole (ZL II). Na piętro prowadzą dwie klatki schodowe całkowicie oddzielone pożarowo od parteru - obudowane ścianami pełnymi, brak połączenia z pomieszczeniami parteru, wejścia bezpośrednio z zewnątrz budynku, niepołączone z wejściami na parter. Zgodnie z § 245 w budynku niskim ZL II należy klatki schodowe wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. W podanym wyżej przypadku zastosowanie wymienionych urządzeń wydaje mi  się bezcelowe, gdyż te klatki schodowe nie są narażone na zadymienie i zapewniają bezpieczeństwo podczas ewakuacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów urządzenia przeciwpożarowe, w tym także hydranty wewnętrzne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, nie rzadziej niż raz w roku. Jednocześnie nadmieniam, iż w Polskiej Normie PN-EN 671-3:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Części 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym, w ramach corocznych przeglądów i konserwacji przewidziano sprawdzenie wypływu wody, dodając, że wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia, co wiąże się z faktycznym pomiarem przytoczonych na wstępie wielkości. Tak więc zgodnie z przedmiotową normą badania hydrantów wewnętrznych w zakresie wydajności i ciśnienia powinny odbywać się co najmniej raz w roku.

Posiadam tytuł technika pożarnictwa i ukończone studia wyższe. Jakie mam szanse na uzyskanie stopnia oficerskiego i jakie kierunki studiów są przydatne w naszej formacji?pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 53, ust. 2, pkt 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej technikowi pożarnictwa posiadającemu wyższe wykształcenie może być nadany pierwszy stopień oficerski. Decyduje o tym przełożony uprawniony do mianowania uwzględniając możliwości etatowe oraz prowadzoną w danej jednostce organizacyjnej politykę kadrową. To samo dotyczy kierunku studiów. To przełożony decyduje o tym jaki kierunek studiów jest w danej chwili preferowany, co powinno wynikać z polityki kadrowej, analizy zagrożeń oraz potrzeb w danej jednostce.

Jestem zainteresowany przeszkoleniem strażaków w moim zakładzie pracy, aby mogli zgodnie z prawem prowadzić akcje gaśnicze. Jakie są warunki prawno-ekonomiczne takich szkoleń?pokaż/ukryj

Jeżeli w zakładzie pracy funkcjonuje zakładowa straż pożarna lub służba ratownicza będąca jednostką ochrony przeciwpożarowej (funkcjonująca zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej) jej członkowie muszą spełniać określone dla danych stanowisk wymagania kwalifikacyjne (zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej), tzn. posiadać kwalifikacje zawodowe strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa. Aby uzyskać kwalifikacje zawodowe strażaka należy ukończyć szkolenie podstawowe lub podstawowe i uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej realizowane przez szkoły PSP i ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich PSP (patrz: zakładka „Kształcenie strażaków"). Kwalifikacje zawodowe technika pożarnictwa można uzyskać podejmując naukę w systemie zaocznym w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, Szkole Aspirantów PSP w Krakowie lub Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu (patrz: zakładka „Kształcenie techników pożarnictwa"). Natomiast kształcenie inżynierów pożarnictwa odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (patrz: zakładka „Kształcenie inżynierów pożarnictwa"). Przy każdej z tych możliwości kierujący na szkolenie pokrywa jego koszty, ustalane indywidualnie z organizatorem szkolenia.

Jeżeli w zakładzie pracy nie funkcjonuje zakładowa straż pożarna lub służba ratownicza będąca jednostką ochrony przeciwpożarowej, a zależy Państwu na przygotowaniu pracowników do realizacji zadań ratowniczych w zakładzie, program szkolenia należy ustalić indywidualnie z organizatorem szkolenia, uwzględniając rodzaj występujących zagrożeń, dostępność sprzętu itp. Organizatorem takiego szkolenia mógłby być każdy z ośrodków szkolenia lub szkoła PSP. Koszty szkolenia również ustalane są indywidualnie.

Co mam zrobić, jakie ukończyć szkolenie, żeby ubiegać się o przyjęcie do Państwowej Straży Pożarnej?pokaż/ukryj

Istnieją trzy możliwości rozpoczęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej:

 1. Rozpoczęcie nauki w jednej ze szkół PSP - Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego), Centralnej Szkole PSP w Częstochowie lub jednej ze szkół aspirantów w Krakowie lub Poznaniu. Z chwilą rozpoczęcia nauki, rozpoczyna się służba kandydacka w Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Zatrudnienie w jednej z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a następnie zdobywanie kwalifikacji pożarniczych na szkoleniach organizowanych przez szkoły PSP i ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich PSP.
 3. w przypadku osób bezrobotnych - skierowanie przez urząd pracy na szkolenie do ośrodka szkolenia w komendzie wojewódzkiej PSP. W tym przypadku warunkiem jest wcześniejsze znalezienie przyszłego miejsca pracy w jednej z jednostek organizacyjnych PSP

Należy również pamiętać, że można pracować w Państwowej Straży Pożarnej nie będąc strażakiem, ale osobą cywilną.

Czy szkoła wyższa prowadząca studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej?pokaż/ukryj

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej szkolenia inspektorów mogą prowadzić wyłącznie szkoły i ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej.

Jestem zainteresowana szkoleniem dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Proszę o podanie terminu, planu i zakresu szkolenia.pokaż/ukryj

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej realizowane są przez szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich PSP i tam należy szukać informacji na temat terminów najbliższych szkoleń. Adresy szkół i ośrodków dostępne są na stronie, podobnie jak szczegółowy program szkolenia inspektorów.

Jakie systemy sygnalizacyjno-alarmowe oprócz NOMA 2000 funkcjonują w Warszawie?pokaż/ukryj

Aktualnie na terenie Warszawy oprócz wspomnianego w treści korespondencji systemu NOMA 2000, który zapewnia połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej, fukcjonują jeszcze systemy następujących firm:

 1. FALCK
 2. ALARM KOMPLEX
 3. EKOTRADE
 4. TPTELTECH
Gdzie i jak można podnosić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego?pokaż/ukryj

Wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego można uzupełnić w trakcie szkoleń specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Do przeprowadzania szkoleń dla specjalistów, o których mowa wyżej, upoważniona jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej, natomiast szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej prowadzą pozostałe szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich PSP.
Ponadto, przedmiotowy zakres merytoryczny obejmują niektóre studia podyplomowe wyższych uczelni technicznych, w tym studia tego typu organizowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Jaki jest limit wady wzroku dla kandydatów do służby w Państwej Straży Pożarnej?pokaż/ukryj

Komendant Główny PSP nie jest uprawniony do dokonywania oceny stanu zdrowia i określania możliwości pełnienia służby w szeregach PSP lub edukacji w szkołach Państwowej Straży Pożarnej przy posiadaniu określonej ułomności fizycznej ciała. Oceny tej zdolności dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Jest to zgodne z wymogiem zapisanym w art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.).

Komisje lekarskie MSWiA są niezawisłe w swoich orzeczeniach i Komendant Główny PSP nie może jednoznacznie wypowiadać się o wpływie określonego schorzenia na przydatność danej osoby do służby. Komisje dokonując oceny biorą pod uwagę unormowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349, ze zm.).

Czy istnieje możliwość odbycia zastępczej służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych PSP?pokaż/ukryj

Przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 ze zmianami) regulują zasady przeznaczania do służby zastępczej, kierowania do jej odbycia oraz odbywania tej służby. Orzeczenie o przeznaczeniu do służby zastępczej wydaje komisja wojewódzka do spraw służby zastępczej (art. 10 ustawy).

Wśród podmiotów, w których służba ta może być odbywana znajdują się jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ służba zastępcza polega na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Nie mniej jednak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nie może się jednoznacznie wypowiadać, co do szczegółów odbywania tej służby, czyli obszaru nie należącego do jego właściwości.

Należy dodać, że o przeznaczenie do tej służby może ubiegać się poborowy, który został przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej poborowy składa na piśmie do komisji wojewódzkiej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień (WKU) właściwego dla miejsca zamieszkania (art. 12 ustawy). W świetle powyższego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień można uzyskać bliższe informacje dotyczące zagadnień związanych z pełnieniem zastępczej służby wojskowej.

Kwestia skierowania na komisję lekarską MSWiA przez Komendanta Powiatowego PSPpokaż/ukryj

Na komisję lekarską MSWiA kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej kierują poszczególni kierownicy jednostek organizacyjnych PSP (komendanci wojewódzcy, powiatowi, miejscy), po dokonaniu wstępnej rekrutacji przyjęcia kandydatów do służby. W procesie rekrutacji ocenia się informacje podane przez kandydatów w ankiecie osobowej oraz informacje uzyskane podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. W prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym z reguły zwraca się szczególną uwagę na posiadane uprawnienia kandydatów (m.in. kategorię prawa jazdy, uprawnienia ratownika medycznego, płetwonurka, członkostwo w OSP, odbyte szkolenia, wykształcenie, staż). Kandydaci do służby w PSP poddawani są również testowi sprawności fizycznej.

W przypadku uzyskania pozytywnej oceny we wstępnym postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydaci do służby kierowani są przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP na komisję lekarską MSWiA. Komisja ta dokonuje oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w PSP, wydając stosowne orzeczenie. Uzyskanie natomiast wstępnej informacji, iż kandydat posiada kategorię zdolności do służby wojskowej D (niezdolny do służby wojskowej) może stanowić jedną z przesłanek, iż nie zostanie on skierowany na komisję lekarską.

Podstawa prawna:

 1. art. 28 i 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zmianami),
 2. § 6, 10, 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349, ze zmianami),
 3. § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz
  właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 57, poz. 278, ze zmianami).
 1. Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej poddawani są również testowi sprawności fizycznej.
 2. po wszechstronnym zbadaniu przez członków komisji, z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, w tym m.in. badań narządu wzroku. Komisje te są niezależne.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nie mają wpływu na rozstrzygnięcia orzeczeń komisji lekarskich.
 4. Tryb postępowania w przypadku orzeczeń oraz organizację i zakres działania komisji lekarskich, o których mowa wyżej, reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349, ze zmianami), a nadzór nad ich działalnością sprawuje Centralna Komisja Lekarska.
 5. Przedstawiając powyższe, informuję, iż kandydat do służby w PSP, po wstępnym postępowaniu kwalifikacyjnym, może zostać skierowany przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP na komisję lekarską MSWiA.
Jaki jest zakres działania PN-82/B-02857, dot. zbiorników ppoż. Jej postanowienia nie dotyczą m.in. "zbiorników ziemnych" ale jaka jest definicja "zbiornika ziemnego"?pokaż/ukryj

w sprawie „zbiorników ziemnych", których nie dotyczą postanowienia PN-82/B-02857 „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne wymagania ogólne", Biuro Rozpoznawania Zagrożeń informuje, że analogiczny zapis funkcjonował również w poprzedzającej normie PN-67/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania i badania techniczne", która również nie definiowała tego pojęcia.

Z jeszcze wcześniejszych źródeł literaturowych wynika, że za zbiorniki ziemne należy uznać urządzenia, których boki zostały uformowane z ziemi bądź za pomocą wykopu, bądź nasypu (groble), przy czym bokom tym zostało nadane takie pochylenie, przy którym stałość ich może być zapewniona bez stosowania ścian oporowych.

Jakie uprawnienia trzeba posiadać do prowadzenia samochodów używanych w Państwowej Straży Pożarnej?pokaż/ukryj

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.05.108.908 jt z późń. zm) prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
 3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

Odnosi się to również do pojazdów straży pożarnej jeśli nie znajdują się w stanie uprzywilejowania.

Jakie procedury regulują kwestie związane z przekazaniem używanego sprzętu PSP do jednostek OSP?pokaż/ukryj

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku ( Dz.U.02.147.1229 tekst, ost.zm.2007.08.22 Dz.U. 07.89.590 ) Państwowa Straż Pożarna jest obowiązana do przekazywania nieodpłatnie technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń ochotniczym strażom pożarnym, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z powyższym zainteresowana jednostka OSP powinna wystąpić z wnioskiem o przydzielenie stosownego sprzętu lub urządzeń do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego PSP za pośrednictwem właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego PSP.

Czy rękawica kuchenna do wyjmowania gorących naczyń z piekarnika jest materiałem łatwopalnym?pokaż/ukryj

Nie funkcjonują uregulowania prawne, które określałyby szczególne wymagania dla materiałów, pod względem zapalności, wchodzących w skład ww. rękawic. W związku z tym należy przyjąć, że rękawica, która przechowywana w dolnej szufladzie kuchenki gazowej (pod piekarnikiem) uległa zapaleniu została wykonana z materiałów kwalifikowanych jako materiał łatwozapalny, w potocznym rozumieniu „materiał łatwopalny".

Jestem kierowcą wozu bojowego w KSRG chciałem zapytać o moje prawa co do wyjazdów, czy ja muszę być dyspozycyjny 24 na dobę moi przełożeni tak sądzą proszę o odpowiedźpokaż/ukryj

Jeśli pytanie dotyczy strażaka - ochotnika jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego to Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Dlatego Komendant Główny PSP nie może być organem właściwym do rozstrzygania wewnętrznych sporów organizacji jaką jest jednostka ochotniczej straży pożarnej.

Formą oddziaływania Państwowej Straży Pożarnej na ochotnicze straże pożarnej jest wymóg uzgodnienia spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w statucie ochotniczej straży pożarnej i ich związku z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania lub Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w przypadku związku ochotniczych straży pożarnych działającego na terenie całego kraju. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut.

Z przepisów dotyczących stowarzyszeń, tj. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) wynika, że:

 1. stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
 2. stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności,
 3. stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników,
 4. tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane,
 5. nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia,
 6. nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim (art. 6. ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach).

Z pańskiego pytania nie wynika czy jest Pan kierowcą etatowym w jednostce OSP, czy też typowym strażakiem - ochotnikiem posiadającym uprawnienia do kierowania pojazdami pożarniczymi.
W przypadku zatrudnienia kierowcy dla jednostki OSP, np.: przez Wójta lub Burmistrza, szczegółowe warunki dyspozycyjności powinny być zawarte, bądź to w umowie o pracę, bądź w umowie o dzieło, itp. Natomiast szczegółowe warunki dotyczące pracy kierowców zawarte są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, z której wynika m. in., że czasem dyżuru kierowcy jest czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

W przypadku braku zatrudnionych kierowców etatowych w jednostce OSP, osobą odpowiedzialną, która jest zobowiązana do zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP i tym samym realizacji czynności statutowych jest Naczelnik OSP.

W tym przypadku przepisy nie regulują kwestii pozostawania w dyspozycji strażaków - ochotników, dlatego też pozostaje to wewnętrzną sprawą Pana jednostki OSP.

Mam wyższe wykształcenie i ukończone szkolenie podstawowe i uzupełniające. Czy, żeby zostać oficerem powinienem pójść teraz na zaoczne studium aspirantów czy na przeszkolenie do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej?pokaż/ukryj

Obydwie drogi są poprawne. Zarówno po ukończeniu szkoły aspirantów PSP, jak i przeszkolenia w SGSP, będzie Pan posiadał kwalifikacje do zajmowania stanowisk oficerskich.

Należy jednak pamiętać, że aby zajmować stanowiska oficerskie związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi w obydwu przypadkach należy jeszcze ukończyć przeszkolenie uprawniające do zajmowania wyżej wymienionych stanowisk.

Ponadto w jednym i w drugim przypadku pierwszy stopień oficerski może być nadany. Decyduje o tym przełożony uprawniony do mianowania uwzględniając możliwości etatowe oraz prowadzoną w danej jednostce organizacyjnej politykę kadrową.

W jaki sposób urząd pracy może mnie skierować na szkolenie w Państwowej Straży Pożarnej?pokaż/ukryj

W przypadku osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem służby w Państwowej Straży Pożarnej podpisywana jest umowa pomiędzy urzędem pracy, właściwą jednostką PSP i szkołą lub ośrodkiem szkolenia PSP. Urząd pracy zobowiązuje się do opłacenia szkolenia osoby bezrobotnej, jednostka PSP - do przyjęcia wyszkolonej osoby do pracy/służby, a szkoła lub ośrodek szkolenia - do wyszkolenia kandydata do służby. Stroną umowy może być również osoba bezrobotna, zobowiązująca się do odbycia szkolenia.

Obecnie studiuję wychowanie fizyczne. Chciałbym jednak pracować w straży pożarnej jako strażak i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje w kierunku inżyniera pożarnictwa - czy jest to możliwe? Czy studia na kierunku inżyniera pożarnictwa są dzienne czy zpokaż/ukryj

Aby pracować w Państwowej Straży Pożarnej równocześnie podnosząc swoje kwalifikacje i zostać inżynierem pożarnictwa można wybrać jedną z dwóch dróg:

 1. rozpocząć dzienne „studia mundurowe" na kierunku inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (wtedy to, do czasu uzyskania tytułu inżyniera jest się w tzw. służbie kandydackiej, co jest jednoznaczne z rozpoczęciem służby w Państwowej Straży Pożarnej),
 2. rozpocząć pracę w jednej z jednostek organizacyjnych PSP, a następnie przechodzić przez kolejne etapy zdobywania kwalifikacji pożarniczych, aż do zdobycia tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa. Droga ta będzie wyglądała następująco:
  1. szkolenie podstawowe, 3 -miesięczne, odbywające się w formie skoszarowanej w jednej ze szkół PSP bądź w jednym z ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP; po jego ukończeniu uzyskuje się kwalifikacje do zajmowania stanowisk przewidzianych dla szeregowych PSP,
  2. szkolenie uzupełniające - realizowane w tej samej formie co szkolenie podstawowe; po jego ukończeniu uzyskuje się kwalifikacje do zajmowania stanowisk przewidzianych dla podoficerów PSP,
  3. uzyskanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 2 lata nauki w jednej ze szkół aspirantów oraz zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa,
  4. zaoczne studia inżynierskie w SGSP - uzyskanie tytułu inżyniera pożarnictwa i otrzymanie pierwszego stopnia oficerskiego.

Należy jednak zaznaczyć, że to przełożony kieruje strażaka na szkolenia, kursy czy do szkoły, co oznacza, że zdobywanie kolejnych kwalifikacji będzie uzależnione od polityki kadrowej jednostki, w której jest się zatrudnionym.

Można również wykorzystać zdobywane obecnie wykształcenie i przechodzić przez kolejne szczeble kariery zawodowej w PSP jako osoba z wyższym wykształceniem. Oznacza to, że dwa pierwsze etapy (szkolenie podstawowe i uzupełniające) pozostają bez zmian, a dalsza droga zawodowa uzależniona będzie od polityki kadrowej danej jednostki organizacyjnej PSP.

Jestem agentem ochrony i ratownikiem medycznym. Interesuje mnie kurs podoficerów PSP odbywany w systemie zaocznym. Gdzie można uzyskać informacje na ten temat i jak zapisać się na taki kurs?pokaż/ukryj

„Kurs podoficerów PSP", czyli szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej przeznaczony jest wyłącznie dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Nie ma możliwości, aby osoba nie będąca strażakiem została przyjęta na to szkolenie.

Aby ubiegać się o przyjęcie do jednej ze szkół aspirantów PSP nie można mieć więcej niż 23 lata. W jaki sposób liczony jest ten wiek?pokaż/ukryj

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 101, poz. 638) §2 pkt 2 lit. b) do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „służbą kandydacką”, może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia osoba, która uzyskała świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyła 23 roku życia - jeżeli ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Jako termin właściwego przyjęcia do służby kandydackiej przyjmuje się pierwszy dzień rozpoczęcia roku szkolnego, który zgodnie z art. 63 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 poz. 425) stanowi, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

W roku 2013 rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi dnia 2 września, w którym to dniu komendant szkoły PSP kieruje kandydata na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wydaje rozkaz o nadaniu stopnia strażaka w służbie kandydackiej. Dopiero w tym dniu zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 10 służba kandydacka - (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), osoba przyjęta do służby kandydackiej nabywa prawa i obowiązki związane z tą służbą oraz otrzymuje przewidziane świadczenia.

Ile trzeba mieć lat żeby zostać strażakiem PSP?pokaż/ukryj

Przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.) nie przewidują przedziału wiekowego dla kandydatów wyrażających chęć podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Jednak kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).

Jakie wymogi musi spełnić kandydat na strażaka PSP?pokaż/ukryj

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP – w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Zgodnie z art. 34 cyt. ustawy, osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej.

Kolejną możliwością podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest przyjęcie do służby kandydackiej do jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronach internetowych tych szkół.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie: www.sgsp.edu.pl  
Centralna Szkoła PSP w Częstochowie: www.cspsp.pl  
Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie: www.sapsp.pl  
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu: www.sapsppoznan.pl  

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli komórka kadrowa najbliższej komendy wojewódzkiej, powiatowej (miejskiej) PSP.

Czy Państwowa Straż Pożarna prowadzi specjalistyczne kursy i szkolenia dla osób cywilnych?pokaż/ukryj

Państwowa Straż Pożarna nie prowadzi szkoleń w zakresie ratownictwa specjalistycznego dla osób cywilnych. Natomiast zainteresowania związane z ratownictwem można rozwijać na szkoleniach organizowanych przez właściwe organizacje pozarządowe, jak np.: ochotnicze straże pożarne, Polski Czerwony Krzyż, Polska Misja Medyczna itp.

Poszukuję materiałów aby przygotować się do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, gdzie mogę je znaleźć?pokaż/ukryj

Materiałami, dotyczącymi Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dysponują właściwe terenowo dla miejsca zamieszkania "wojewódzkie zarządy związku ochotniczych straży pożarnych". Zarząd Główny ZOSP RP jest wydawcą serii opracowań "ABC Strażaka Ochotnika". Niektóre z zeszytów powstały z myślą o turnieju. Źródłem wiedzy o turnieju może być miesięcznik "Strażak", wydawany przez Zarząd Główny ZOSP RP. Bliższe informacje na temat ww. wydawnictw na stronie www.zosprp.pl.

Proszę również korzystać z informacji na stronie www.straz.gov.pl.

Ponadto polecamy przepisy, w tym przede wszystkim: ustawę o ochronie przeciwpożarowej; ustawe o Państwowej Straży Pozarnej; rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obeiktów budowlanych i terenów; rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w zakresie ochrony przeciwpozarowej). W sprawie tych przepisów właściwe są punkty dystrybucji wydawnictw sejmowych (Dzienników Ustaw). Dobrze jest zgłosić się po pomoc do najbliższej komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

Co to jest gęstość obciążenia ogniowego?pokaż/ukryj

Gęstość obciążenia ognoiwego to parametr oceny zagrożenia pożarowego w obiektach przemysłowo-magazynowych (PM).

Z wielkości gęstości obciążenia ogniowego wynika m.in. dopuszczalna wielkość stref pożarowych, klasa odporności pożarowej, klasy odporności ogniowej elementów budowlanych, wymagania ewakuacyjne, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego i wewnętrznego gaszenia pożaru obiektów PM, co jest m.in. określone w rozporządzeniach:

 1. MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
 2. MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138),
 3. MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137),
 4. MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139).
Na jakich zasadach można odbyć służbę zastępczą w Państwowej Straży Pożarnej?pokaż/ukryj

Służba zastępcza w Państwowej Straży Pożarnej jest odbywana na  podstawie ustawy z 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz.U.03.223.2217).  Ustawa ta określa zasady ubiegania się o możliwość odbywania służby zastępczej (zamiast zasadniczej służby wojskowej), podmioty w których służą ta może  być odbywana (prócz PSP można ją odbywać i w innych miejscach), czas i tryb  jej odbywania, obowiązki i uprawnienia poborowych oraz podmiotów, w których  jest ona odbywana.

Służbę zastępczą gwarantuje Konstytucja RP (art.85, ust.3) tym obywatelom, którzy ze względu na swe przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie chcą pełnić służby wojskowej. Polega ona na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.

Inne szczegółowe informacje na temat służby można uzyskać w Komendzie WKU,  lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Natomiast o możliwościach zatrudnienia poborowych w ramach służby zastępczej w konkretnych jednostkach PSP mogą poinformować ich komendanci, Komendanci Powiatowi PSP lub Komendanci Wojewódzcy PSP.

Ile trwa zastępcza służba wojskowa w PSP?pokaż/ukryj

Służba trwa 18 miesięcy, a dla absolwentów szkół wyższych - 6 miesięcy. Ogólny nadzór nad odbywaniem służby zastępczej sprawuje minister  właściwego do spraw pracy, który jednocześnie dysponuje środkami budżetowymi niezbędnymi na realizację tego zadania. Natomiast zadania wynikające z ustawy wykonują marszałkowie województw (w ich imieniu dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy), posiadający także odpowiednie kompetencje odnośnie kontroli podmiotów, w których służba jest odbywana.

Kto wydaje decyzję o przeznaczeniu do zastępczej służby wojskowej?pokaż/ukryj

O przeznaczenie do służby zastępczej może ubiegać się poborowy, który został przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Orzeczenie o przeznaczeniu do służby zastępczej wydaje komisja wojewódzka do spraw służby zastępczej.
Poborowy, który zamierza ubiegać się o możliwość odbycia służby zastępczej, powinien złożyć wniosek do tej komisji za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień (WKU) właściwego dla miejsca zamieszkania (w Komendzie WKU można uzyskać bliższe informacje na ten temat).

Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia o przeznaczeniu do służby  zastępczej marszałek województwa podpisuje umowę z jednym z podmiotów, które złożyły u niego ofertę zatrudnienia poborowych (np. jednostką PSP) na odbycie służby przez danego poborowego w konkretnym podmiocie (jak najbliżej miejsca jego zamieszkania), a następnie kieruje poborowego do odbycia służby.

Czy wolno montować zewnętrzne drzwi na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych? Jakie wymogi muszą spełniać takie drzwi?pokaż/ukryj

W przedstawionym przypadku, tj.: gdy w dziesięciokondygnacyjnym budynku mieszkalnym dodatkowe drzwi zewnętrzne do mieszkań po ich całkowitym otwarciu zawężają korytarz prowadzący do klatki schodowej będącej pionową jedyną drogą ewakuacyjną, zastosowanie mają:

 • § 242 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),
 • § 4 ust. 1 pkt. 16 lit. e oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

W ich świetle niedopuszczalne jest m. in., aby w wyniku całkowitego otwarcia drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nastąpiło zmniejszenie szerokości tej drogi poniżej wartości wymaganej oraz uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych.

Gdzie znajdę informacje o konkursie dot. wiedzy pożarniczej na rok 2008?pokaż/ukryj

Państwowa Straż Pożarna jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom". Eliminacje odbywają się na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a następnie przeprowadzany jest finał krajowy. Informacje o OTWP są dostępne w każdej komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej oraz w zarządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pytania z finałów krajowych OTWP były drukowane w miesięczniku „Strażak", wydawanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Poza OTWP Zarząd Główny ZOSP RP ogłasza szereg różnych konkursów. Ponadto coraz częściej organizowane są różne turnieje wiedzy o pożarnictwie o zasięgu lokalnym.

Przechowywania materiałów palnych na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych.pokaż/ukryj

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719), zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji lub umieszczenie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość lub wysokość poniżej wymaganych wartości określanych w przepisach techniczno-budowlanych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 ww. rozporządzenia przez przepisy techniczno-budowlane należy rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem MI”.

Z przekazanych przez Panią informacji można wywnioskować, że przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Zatem zgodnie z § 68 ust. 1 rozporządzenia MI, szerokości użytkowe biegów i spoczników klatki schodowej w takim budynku, powinny wynosić odpowiednio 1,2m oraz 1,5m.

W przypadku, gdy istniejące w budynku warunki są niezgodnie ze wspomnianymi przepisami, właściwym do rozpatrzenia zgłoszonej kwestii będzie właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej Powiatowy.

Wspomniany organ może w drodze decyzji administracyjnej nakazać usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu, stosownie do istniejących zależności formalno-prawnych, na podstawie których obiekt jest użytkowany.

 

Czy dopuszczalne jest luźne składowanie na miejscach postojowych w garażu wielostanowiskowym usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, różnego rodzaju przedmiotów, między innymi opon, rowerów, kartonów, sprzętu AGD, mebli, itp.pokaż/ukryj

W związku z pytaniem w sprawie składowania w garażu podziemnym wielostanowiskowym na stanowiskach postojowych lub przy samochodach, materiałów palnych w postaci opon, sprzętu AGD, kartonów, mebli itp. informuje się, że garaż, podobnie jak pozostałe przestrzenie w obiekcie budowlanym powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, którym w tym przypadku, zgodnie z § 102 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie „warunków technicznych”, jest przechowywanie i bieżąca, niezawodowa obsługa samochodów osobowych. W związku z powyższym, co do zasady powinny się w nim znajdować pojazdy silnikowe oraz pojedyncze przedmioty związane z ich bieżącą, niezawodową obsługą.

Natomiast inne przedmioty, o których mowa w Waszym zapytaniu, w budynkach mieszkalnych powinny być przetrzymywane w pomieszczeniach gospodarczych lub w tzw. komórkach lokatorskich, jeżeli zlokalizowanych w przestrzeni garażowej, to wydzielonych jako odrębne strefy pożarowe przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń wynikających szczególności z przepisów §§ 7 i 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) oraz § 275 ust. 1 „warunków technicznych”, z zastosowaniem kryteriów ilościowych, określonych w przepisach szczegółowych.

Czy dopuszczalne jest luźne składowanie na miejscach postojowych w garażu wielostanowiskowym usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, różnego rodzaju przedmiotów, między innymi opon, rowerów, kartonów, sprzętu AGD, mebli, itp.pokaż/ukryj

W związku z pytaniem w sprawie składowania w garażu podziemnym wielostanowiskowym na stanowiskach postojowych lub przy samochodach, materiałów palnych w postaci opon, sprzętu AGD, kartonów, mebli itp. informuje się, że garaż, podobnie jak pozostałe przestrzenie w obiekcie budowlanym powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, którym w tym przypadku, zgodnie z § 102 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie „warunków technicznych”, jest przechowywanie i bieżąca, niezawodowa obsługa samochodów osobowych. W związku z powyższym, co do zasady powinny się w nim znajdować pojazdy silnikowe oraz pojedyncze przedmioty związane z ich bieżącą, niezawodową obsługą.

Natomiast inne przedmioty, o których mowa w Waszym zapytaniu, w budynkach mieszkalnych powinny być przetrzymywane w pomieszczeniach gospodarczych lub w tzw. komórkach lokatorskich, jeżeli zlokalizowanych w przestrzeni garażowej, to wydzielonych jako odrębne strefy pożarowe przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń wynikających szczególności z przepisów § 7 i 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) oraz § 275 ust. 1 „warunków technicznych”, z zastosowaniem kryteriów ilościowych, określonych w przepisach szczegółowych.

Jak często powinno się poddawać przeglądom przewody kominowe oraz czy budynki mieszkalne muszą być wyposażone w gaśnicepokaż/ukryj

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) raz w roku należy kontrolować stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Przepisy przeciwpożarowe, o których mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) regulują szczegółowo okresy w jakich powinno się usuwać zanieczyszczenia z wymienionych wyżej przewodów i tak:

 1. usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych powinno się odbywać
 • od palenisk opalanych paliwem stałym, za wyjątkiem zakładów zbiorowego żywienia – co najmniej raz na 3 miesiące,
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym, za wyjątkiem zakładów zbiorowego żywienia – co najmniej raz na 6 miesięcy,
 1. usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeśli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania.

Powyższe czynności powinny wykonywać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Obowiązek ten należy do właściciela lub zarządcy budynku, zgodnie z odrębną umową ustanawiającą zarząd.

Jednocześnie informuję, że przepisy przeciwpożarowe nie nakładają obowiązku wyposażenia w gaśnice budynków mieszkalnych oraz stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Natomiast gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwującym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcji obsługi, nie rzadziej jednak niż raz w roku (§ 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (…)).