do góry

świętokrzyskie

16 KWI 2019

Briefing prasowy „Stop pożarom traw”

Briefing prasowy „Stop pożarom traw”
Briefing prasowy „Stop pożarom traw”

W dniu 12.04.2019 roku w związku z trwającą kampanią społeczną Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  pod nazwą „Stop pożarom traw”, Komenda Miejska PSP w Kielcach przy współpracy z Policją oraz Lasami Państwowymi, zorganizowała briefing prasowy, podczas którego wystosowano za pośrednictwem lokalnych mediów, kolejny apel do mieszkańców powiatu kieleckiego o rozsądek w kwestii powtarzającego się każdego roku procederu związanego z pożarami traw.

W ramach wspólnych działań Straży Pożarnej, Policji oraz Lasów Państwowych opracowano mapę terenu powiatu kieleckiego, gdzie występuje największa liczba pożarów traw w celu zwiększenia liczby patroli Policji tych rejonach. Działanie to może przyczynić się do zwiększa szans ujęcia sprawców podpaleń na gorącym uczynku.

Zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Kielce Roman Wróblewski, kierując swój apel uświadamiał o następstwie wypalania traw oraz stratach jakie niosą za sobą pożary wśród zwierząt oraz mikroorganizmów niezbędnych do utrzymania równowagi biologicznej. Zwrócił również uwagę na fakt, że las rośnie bardzo długo a pali się bardzo szybko.

Natomiast nadkom. Kamil Tokarski- Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach – przypomniał, że każdy kto przyczynia się do pożaru traw, stwarzając tym samym zagrożenie dla ludzi, zwierząt i mienia, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, jakie grożą za ten czyn.

Pamiętajmy o tym, że zgodnie z  :

  • art. 124 USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów" oraz art. 131 ,, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny";
  • art. 30 ust. 3   USTAWY O LASACH z 28 września 1991 roku: ,,W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia i wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych";
  • art. 82 § 3 KODEKSU WYKROCZEŃ, ,,kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany";
  • art. 163 § 1 KODEKSU KARNEGO, ,,kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, natomiast według art. 164 § 1 ,,kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Bądźmy świadomi również tego, że pożary traw angażują znaczne ilości sił i środków do działań, co znacząco wpływa na osłabienie zabezpieczenia operacyjnego chronionego rejonu i w sytuacji powstania zdarzenia, gdzie trzeba ratować życie i zdrowie ludzkie, podjęcie natychmiastowych działań przez zastępy straży pożarnej może zostać opóźnione, ze względu na prowadzone w tym czasie interwencje przy pożarach traw.

Opracował: kpt. Michał Świąder

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Kielce

16 KWI 2019

Briefing prasowy „Stop pożarom traw”

Briefing prasowy „Stop pożarom traw”

wszystkie aktualności