przesuń do początku strony

świętokrzyskie

14 LIS 2017

NARADA SZKOLENIOWO-INSTRUKTAŻOWASŁUŻB KONTROLNO–ROZPOZNAWCZYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Narada szkoleniowo-instruktażowa pracowników służb kontrolno-rozpoznawczych

W dniach 9-10 listopada 2017 r. w miejscowości Potok Wielki pow. jędrzejowski odbyła się narada szkoleniowo-instruktażowa pracowników służb kontrolno-rozpoznawczych oraz komendantów sprawujących nadzór nad tymi służbami.

Organizatorem narady była Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach oraz Komenda Powiatowa PSP w Jędrzejowie.

Naradę otworzył i prowadził z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat.

Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Sławomir Pietrzykowski w swoim wystąpieniu dokonał oceny i podsumowania działalności kontrolno-rozpoznawczej prowadzonej przez Komendy Powiatowe i Miejską PSP województwa świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r. oraz przedstawił zadania pozostałe do realizacji w roku 2017. Ponadto omówił inne zagadnienia tematyczne tj.:

  • Prawidłowość prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych i postępowania pokontrolnego w aspekcie spraw rozpatrywanych przez świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz komendanta głównego PSP,
  • Wyniki kontroli jednostek organizacyjnych PSP na terenie województwa świętokrzyskiego.

Pracownicy wydziału kontrolno-rozpoznawczego KW PSP Kielce oraz pracownicy komend powiatowych w Pińczowie i Jędrzejowie w swoich wystąpieniach zaprezentowali następujące zagadnienia tematyczne związane z prowadzonymi działaniami kontrolno -rozpoznawczymi na terenie województwa świętokrzyskiego tj.:

  • Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w oparciu o „Metodykę prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, mających na celu rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz realizację nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych”,
  • Kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej w związku z występującymi zagrożeniami radiacyjnymi,
  • Sporządzanie sprawozdań i analiz z prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w aspekcie dokumentów przekazywanych do komendy wojewódzkiej PSP,
  • Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Obowiązki komendantów powiatowych/miejskiego PSP wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
  • Ocena przeciwwybuchowa w aspekcie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych i postępowania administracyjnego przez organy Państwowej Straży Pożarnej,
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów muzealnych i sakralnych na przykładzie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie i Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie.

Ponadto przeprowadzono zajęcia warsztatowe w zakresie prowadzenia postępowania pokontrolnego na podstawie ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych.

W naradzie wzięła również udział Pani mgr Mirosława Głowacka – radca prawny KW PSP w Kielcach - przedstawiając tematykę związaną z ustalaniem stron postępowania administracyjnego, a także zmianami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Naradę zakończono dyskusją podsumowującą przedstawione aspekty bezpieczeństwa pożarowego. Z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat podziękował komendantom powiatowym/miejskiemu PSP, oraz strażakom służb kontrolno-rozpoznawczych za zaangażowanie i właściwą realizację zadań służbowych.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Kucharski, KW PSP w Kielcach
Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Kucharski, KW PSP w Kielcach

14 LIS 2017

NARADA SZKOLENIOWO-INSTRUKTAŻOWASŁUŻB KONTROLNO–ROZPOZNAWCZYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

wszystkie aktualności