do góry

Zasady przekazywania pytań do Komendanta Głównego PSP

  1. Osoby zatrudnione w jednostkach PSP mogą przesłać pytania do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące jedynie zakresu służby i pracy oraz funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP.
  2. Na podstawie kierowanych pytań będą formowane grupy tematyczne z podziałem na poszczególne zagadnienia. Grupy tematyczne zawierać będą odpowiedzi na przesłane pytania i umieszczone będą na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Pożarnej www.kgpsp.gov.pl w zakładce < Pytania do Komendanta Głównego PSP.
  3. Każda z osób korzystająca z możliwości przekazywania swojego pytania nie może podawać fałszywych treści, używać sformułowań: obraźliwych, nieprzyzwoitych, poniżających, wyrażających nienawiść, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających cudzą prywatność oraz gróźb i treści z innych względów prawnie niedopuszczalnych wobec osób i urzędu. Pytania zawierające powyższe treści nie będą rozpatrywane.
  4. Przekazywane pytania na stronę internetową Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl nie są sposobem doręczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651).
  5. Dostarczanie dokumentów, informacji lub zadanie pytania na adres nie jest sposobem doręczania dokumentów elektronicznych do Komendanta Głównego PSP w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651).
  6. E - maile z pytaniami lub spostrzeżeniami adresowane do Komendanta Głównego PSP zawierające wirusy lub inne niebezpieczne załączniki będą automatycznie odrzucane i nie dotrą do adresata.
  7. Adresat nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru poczty e-mail spowodowane przez osoby trzecie, a w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej itp.
  8. Zamieszczenie informacji w ramach zadawanych pytań do Komendanta Głównego PSP nie jest wykładnią prawa, nie rodzi skutków prawnych i nie może być wykorzystana przez adresata oraz osoby trzecie w postępowaniu administracyjnym lub sądowym.