do góry

Biuro Prawne

Telefon: +48 22 523 39 02, Fax: +48 22 523 30 75

Do podstawowych zadań Biura Prawnego należy:
1) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Komendanta Głównego jako centralnego organu administracji rządowej;
2) koordynowanie i prowadzenie prac legislacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) przygotowywanie stanowisk Komendanta Głównego dotyczących opiniowanych lub uzgadnianych projektów aktów normatywnych, na podstawie opinii właściwych merytorycznie komórek;
4) przygotowywanie wymagających ogłoszenia aktów prawnych Komendanta Głównego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
5) prowadzenie rejestru aktów prawnych Komendanta Głównego oraz porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego;
6) sporządzanie w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej wykazu obowiązujących aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Głównego.