do góry

Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Telefon: +48 22 523 30 49, Fax: +48 22 840 43 11

Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych:

Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228) polegających na:

 • zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w tym stosowanie środków ochrony fizycznej informacji niejawnych;
 • zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;
 • realizacji zadań kancelarii tajnej oraz kancelarii tajnej NATO i UE;
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń oraz kontroli ochrony informacji niejawnych;
 • opracowaniu, aktualizowaniu oraz nadzorowaniu realizacji planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
 • sprawowanie nadzoru nad kontrolą dostępu do obiektów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w tym wydawanie przepustek osobowych.

W zakresie przygotowań obronnych:

 • koordynowanie realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach nadzorowanych przez Komendanta Głównego;
 • koordynowanie realizacji zadań Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej związanych z planowaniem i programowaniem obronnym oraz sprawozdawczości o stanie przygotowań obronnych;
 • koordynowanie realizacji zadań Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej związanych z osiąganiem gotowości obronnej;
 • opracowywanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Komendanta Głównego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz koordynowanie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Szefa Obrony Cywilnej Kraju;
 • koordynowanie realizacji zadań Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej związanych z problematyką Programu Mobilizacji Gospodarki oraz gospodarowaniem rezerwami gospodarczymi;
 • prowadzenie spraw związanych ze szczególną ochroną obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa pozostających w zakresie właściwości Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych:

 • organizowanie i nadzór nad ochrona danych osobowych w Komendzie Głównej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
 • nadzór nad przestrzeganiem stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych i wydawanie niezbędnych zaleceń;
 • prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych Komendzie Głównej;
 • wydawanie upoważnień dla osób przetwarzających dane osobowe w Komendzie Głównej;
 • współpraca z administratorami sieci oraz systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe w Komendzie Głównej, w zakresie przygotowania dokumentacji i wdrażania systemu przetwarzania zgodnego z wymaganiami prawa.

Wydziały:
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
Sekcja Spraw Obronnych
Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji