do góry
Strona główna Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Właściciel witryny www.straz.gov.pl

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem www.straz.gov.pl jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ul. Podchorążych 38, Warszawa 00-463
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej poprzez podanie źródła w postaci www.straz.gov.pl - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
 8. Otrzymując dostęp do stron Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.