do góry
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Strona główna Państwowa Straż Pożarna Prewencja Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Egzamin dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Egzamin dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Informacje o terminie i miejscu egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz o wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu, a także dane potrzebne do dokonania opłaty, udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, co najmniej na 60 dni przed terminem egzaminu.

http://kgpsp.bip.gov.pl/rzeczoznawcy-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych/

Szczegółowe wymagania dla osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanych dalej rzeczoznawcami oraz zasady przeprowadzania egzaminu  dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy  zostały określone w ustawie z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 poz. 191 oraz z 2016 r. ze zm.), w szczególności w rozdziale 2 a, oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2083).

 1.  Wymagania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się przyznanie prawa wykonywania zawodu rzeczoznawcy

  Rzeczoznawcą może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa lub posiada tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier oraz przygotowanie zawodowe potwierdzone egzaminem złożonym z wynikiem pozytywnym.
  Uwaga: zgodnie z aktualnymi przepisami osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać co najmniej tytuł zawodowy inżynier - nie jest wymagane aby po ukończeniu studiów wyższych odbyła co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub wykonując czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 2. Zakres merytoryczny i forma egzaminu

  Egzamin potwierdzający przygotowanie zawodowe obejmuje znajomość przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność stosowania zawartych w nich wymagań i doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych stosownie do tych wymagań.
  Egzamin składa się z części:
  1) pisemnej obejmującej znajomość przepisów prawa i wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych; 
  2) ustnej polegającej na rozwiązaniu problemów z zakresu działania rzeczoznawcy na przykładzie opisanych przypadków.

 3. Warunki zwolnienia z części pisemnej egzaminu

  Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy może być zwolniona z części pisemnej egzaminu, jeżeli posiada co najmniej 10-letnią praktykę:
  1)   w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej lub w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem tych czynności albo
  2)   w prowadzeniu prac naukowych lub badawczo-rozwojowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w instytutach badawczych lub uczelniach, albo
  3)   w wykonywaniu zawodu inżyniera pożarnictwa lub inżyniera w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskanego po ukończeniu studiów wyższych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub projektanta w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ukończyła w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia podyplomowe dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy.Powyższych warunków nie stosuje się do osób, które już raz uzyskały wynik negatywny z egzaminu.

 4. Opłaty za przeprowadzenie egzaminu

  1.   Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy za przeprowadzenie egzaminu wnosi opłatę w wysokości 15% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym egzamin, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Opłata stanowi przychód funduszu centralnego, o którym mowa w art. 19g pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
  2.    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy przystępuje tylko do części ustnej egzaminu, wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu wynosi 10% kwoty, o której mowa w ust. 1.
  3.    Ponadto w art. 11d ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej określono warunki zwrotu wniesionych opłat za przeprowadzenie egzaminu.

 5. Wniosek o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy

  1.   Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy składa do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wniosek o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
  Uwaga: obowiązujące przepisy nie określają wzoru wniosku składanego przez osobę ubiegającą się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy.
  2.   Do wniosku dołącza się:
  1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się przyznanie prawa wykonywania zawodu rzeczoznawcy, o których mowa w art. 11b ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
  2) kwestionariusz osobowy:
  -       wersja *.doc,
  -       wersja *.pdf;
  3) potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu;
  4) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11c ust. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.