do góry

Prewencja

ZADANIA WYDZIAŁU NADZORU PREWENCYJNEGO:

 • określanie metodyki prowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • udzielanie konsultacji i prowadzenia instruktażu w zakresie poprawności działania komórek kontrolno-rozpoznawczych komend Państwowej Straży Pożarnej;
 • prowadzenie spraw szkoleń dla osób prowadzących czynności kontrolno-rozpoznawcze;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia komendantów wojewódzkich PSP dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • udział w rozpatrywaniu zażaleń na postanowienia komendantów wojewódzkich PSP wydawanych w ramach prowadzenia kontroli nad uzgadnianiem projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej;
 • udział w rozpatrywaniu odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia komendantów wojewódzkich PSP w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
 • reprezentowanie Komendanta Głównego PSP przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
 • udział w kontrolach, organizowanych przez Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków;
 • załatwiania indywidualnych skarg i wniosków z zakresu właściwości Biura, w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną, prowadzącą sprawy skarg i wniosków;
 • udział we współpracy międzynarodowej w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie organizacji zabezpieczenia przed pożarem budynków, obiektów lub terenów;
 • obsługa organizacyjna Biura.