do góry

Służba kandydacka

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym.

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.

Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali:

świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia oraz

  1. odznaczają się zdolnością fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
  2. nie byli karani  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  3. korzystają z pełni praw publicznych,
  4. złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
  5. złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny, w postaci testu sprawnościowego.

Zasady przyjmowania do służby kandydackiej określa art. 112 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

Określone limity wiekowe oraz test sprawnościowy obowiązują mężczyzn i kobiety.

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć w zakładce https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Ksztalcenie_w_PSP  oraz  na stronach internetowych poszczególnych szkół Państwowej Straży Pożarnej: