do góry

Sprawy wewnętrzne

Telefon: +48 22 523 34 40, Fax: +48 22 523 33 50

Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków jest komórką organizacyjną Komendy Głównej PSP, której powierzono realizację następujących zadań:

  • prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – zadanie realizuje Wydział Kontroli (BKSW-I),
  • analizowanie działalności jednostek organizacyjnych PSP, w tym prowadzonych kontroli, oraz planowanie działań kontrolnych Komendy Głównej PSP – zadanie realizuje Wydział Analiz i Strategii Kontroli (BKSW-II),
  • rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Komendy Głównej PSP – zadanie realizuje Wydział Skarg i Wniosków (BKSW-III),
  • prowadzenie archiwum zakładowego Komendy Głównej oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością archiwalną jednostek organizacyjnych PSP – zadanie realizuje Sekcja Archiwum (BKSW-IV).