do góry

SzkoLenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Informacje na temat przesyłania zawiadomienia o uzyskanych punktach ze szkoleń dla rzeczoznawców

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dotyczącymi procedur w zakresie zawiadamiania Komendanta Głównego PSP o zdobyciu wymaganej liczby punktów ze szkoleń dla rzeczoznawców, pozwalającej na uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu, wyjaśnia się co następuje.

Zgodnie z art. 11j ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.), rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, „który w okresie od powołania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy albo uzyskania pozytywnego wyniku z ostatniego sprawdzianu uzyskał 20 punktów ze szkoleń dla rzeczoznawców, uzyskuje pozytywny wynik ze sprawdzianu, jeżeli zawiadomi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o ich uzyskaniu, co najmniej na 14 dni przed terminem sprawdzianu. W zawiadomieniu rzeczoznawca informuje o szkoleniach, w których brał udział, podając ich nazwy, terminy, w których się odbyły, oraz liczby przypisanych im punktów”. Wzór niniejszego zawiadomienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (Dz. U. poz. 1963).

Zaleca się, aby wspomniane zawiadomienie przesłane było listem poleconym, bądź poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), celem zachowania możliwości „śledzenia przesyłki” przez nadawcę. Jako potwierdzenie skuteczności zawiadomienia należy traktować również wpis b.u. (brak uwag) w kolumnie „Prawo do wykonywania zawodu” w publikowanym na stronie BIP KG PSP, po terminie sprawdzianu, o którym mowa w ust. 8 ww. ustawy, wykazie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Niezależnie od powyższego, nadmienia się, iż mając na względzie ogólne zasady postępowanie administracyjnego, zawarte m.in. w art. 7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w każdym przypadku niedopełnienia przez rzeczoznawcę obowiązków w zakresie samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przed ewentualnym wydaniem przez Komendanta Głównego PSP postanowienia o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, przeprowadza się postępowanie wyjaśniające z udziałem strony.

Informacje na temat planowanych szkoleń dla rzeczoznawców

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 11j. ust.10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) wyraził zgodę na przeprowadzenie następujących szkoleń:

Lp.

Nazwa szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Nazwa jednostki wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia

Liczba przypisanych punktów za szkolenie

Data 

Dodatkowe informacje na temat szkolenia

           

Szczegółowe informacje na temat terminów oraz opłat za szkolenia dla rzeczoznawców, zgodnie z art. 11j ust. 16 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, będą zamieszczane na stronach internetowych podmiotów wyznaczonych do prowadzenia  przedmiotowych szkoleń.

Data publikacji: 29.01.2020 r.