przesuń do początku strony

SzkoLenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Informacje na temat przesyłania zawiadomienia o uzyskanych punktach ze szkoleń dla rzeczoznawców

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dotyczącymi procedur w zakresie zawiadamiania Komendanta Głównego PSP o zdobyciu wymaganej liczby punktów ze szkoleń dla rzeczoznawców, pozwalającej na uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu, wyjaśnia się co następuje.

Zgodnie z art. 11j ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.), rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, „który w okresie od powołania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy albo uzyskania pozytywnego wyniku z ostatniego sprawdzianu uzyskał 20 punktów ze szkoleń dla rzeczoznawców, uzyskuje pozytywny wynik ze sprawdzianu, jeżeli zawiadomi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o ich uzyskaniu, co najmniej na 14 dni przed terminem sprawdzianu. W zawiadomieniu rzeczoznawca informuje o szkoleniach, w których brał udział, podając ich nazwy, terminy, w których się odbyły, oraz liczby przypisanych im punktów”. Wzór niniejszego zawiadomienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (Dz. U. poz. 1963).

Zaleca się, aby wspomniane zawiadomienie przesłane było listem poleconym, bądź poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), celem zachowania możliwości „śledzenia przesyłki” przez nadawcę. Jako potwierdzenie skuteczności zawiadomienia należy traktować również wpis b.u. (brak uwag) w kolumnie „Prawo do wykonywania zawodu” w publikowanym na stronie BIP KG PSP, po terminie sprawdzianu, o którym mowa w ust. 8 ww. ustawy, wykazie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Niezależnie od powyższego, nadmienia się, iż mając na względzie ogólne zasady postępowanie administracyjnego, zawarte m.in. w art. 7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w każdym przypadku niedopełnienia przez rzeczoznawcę obowiązków w zakresie samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przed ewentualnym wydaniem przez Komendanta Głównego PSP postanowienia o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, przeprowadza się postępowanie wyjaśniające z udziałem strony.

Informacje na temat planowanych szkoleń dla rzeczoznawców

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 11j. ust.10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) wyraził zgodę na przeprowadzenie następujących szkoleń:

Lp.

Nazwa szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Nazwa jednostki wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia

Liczba przypisanych punktów za szkolenie

Data 

Dodatkowe informacje na temat szkolenia

Wymagania dla okablowań w urządzeniach przeciwpożarowych

CNBOP-PIB 

23.11.2018 

 Link do strony organizatora

2

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i źródła zasilania

CNBOP-PIB 

3

11.12.2018 

 Link do strony organizatora

Szczegółowe informacje na temat terminów oraz opłat za szkolenia dla rzeczoznawców, zgodnie z art. 11j ust. 16 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, będą zamieszczane na stronach internetowych podmiotów wyznaczonych do prowadzenia  przedmiotowych szkoleń.

Data publikacji: 31.10.2018 r.