do góry

SzkoLenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Informacje na temat przesyłania zawiadomienia o uzyskanych punktach ze szkoleń dla rzeczoznawców

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dotyczącymi procedur w zakresie zawiadamiania Komendanta Głównego PSP o zdobyciu wymaganej liczby punktów ze szkoleń dla rzeczoznawców, pozwalającej na uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu, wyjaśnia się co następuje.

Zgodnie z art. 11j ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.), rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, „który w okresie od powołania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy albo uzyskania pozytywnego wyniku z ostatniego sprawdzianu uzyskał 20 punktów ze szkoleń dla rzeczoznawców, uzyskuje pozytywny wynik ze sprawdzianu, jeżeli zawiadomi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o ich uzyskaniu, co najmniej na 14 dni przed terminem sprawdzianu. W zawiadomieniu rzeczoznawca informuje o szkoleniach, w których brał udział, podając ich nazwy, terminy, w których się odbyły, oraz liczby przypisanych im punktów”. Wzór niniejszego zawiadomienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (Dz. U. poz. 1963).

Zaleca się, aby wspomniane zawiadomienie przesłane było listem poleconym, bądź poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), celem zachowania możliwości „śledzenia przesyłki” przez nadawcę. Jako potwierdzenie skuteczności zawiadomienia należy traktować również wpis b.u. (brak uwag) w kolumnie „Prawo do wykonywania zawodu” w publikowanym na stronie BIP KG PSP, po terminie sprawdzianu, o którym mowa w ust. 8 ww. ustawy, wykazie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Niezależnie od powyższego, nadmienia się, iż mając na względzie ogólne zasady postępowanie administracyjnego, zawarte m.in. w art. 7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w każdym przypadku niedopełnienia przez rzeczoznawcę obowiązków w zakresie samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przed ewentualnym wydaniem przez Komendanta Głównego PSP postanowienia o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, przeprowadza się postępowanie wyjaśniające z udziałem strony.

Informacje na temat planowanych szkoleń dla rzeczoznawców

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 11j. ust.10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) wyraził zgodę na przeprowadzenie następujących szkoleń:

Lp.

Nazwa szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Nazwa jednostki wyznaczonej do przeprowadzenia szkolenia

Liczba przypisanych punktów za szkolenie

Data 

Dodatkowe informacje na temat szkolenia

„Oświetlenie awaryjne. Symulacje CFD – szkolenie CNBOP-PIB”  CNBOP  - PIB  16 maja 2019 r.  https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-owietlenie-awaryjne-symulacje-cfd-szkolenie-cnbop-pib_14337 
2 „Nieprawidłowości w projektach budowlanych. Współpraca projektant – rzeczoznawca. Wykorzystanie w praktyce badań i metod badań laboratoryjnych – szkolenie CNBOP-PIB” CNBOP  - PIB  30 maja 2019 r.  https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-nieprawidowoci-w-projektach-budowlanych-wsppraca-projektant-rzeczoznawca-wykorzystanie-w-praktyce-bada-i-metod-bada-laboratoryjnych-szkolenie-cnbop-pib_14700
3 „Ochrona przeciwpożarowa budynków – techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowane w obiektach budowlanych oraz wykorzystywanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do szacowania ryzyka utraty nośności konstrukcji stalowych” KW PSP w Kielcach  7 czerwca 2019 r. 

http://www.straz.kielce.pl/informacje/aktualnosci-kw/3814-szkolenie-rzeczoznawcow-ds-zabezpieczen-przeciwpozarowych-2

4 „Praktyczne aspekty uzgadniania projektów dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Zamknięcia przeciwpożarowe w ujęciu oceny zgodności- certyfikacja i oceny techniczne– szkolenie CNBOP-PIB” CNBOP -PIB 27 czerwca 2019 r.  https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-praktyczne-aspekty-uzgadniania-projektw-dwikowych-systemw-ostrzegawczych-zamknicia-przeciwpoarowe-w-ujciu-oceny-zgodnoci-certyfikacja-i-oceny-techniczne-szkolenie-cnbop-pib_14517
5 „Wybrane zagadnienia w zakresie instalacji wodociągowych – szkolenie CNBOP-PIB” CNBOP - PIB 2 4 lipca 2019 r.

https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-wybrane-zagadnienia-w-zakresie-instalacji-wodocigowych-szkolenie-cnbop-pib_14747

6 „Wymagania, stosowanie i projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych – szkolenie CNBOP-PIB” CNBOP - PIB  3 11 września 2019 r. 

https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-wymagania-stosowanie-i-projektowanie-systemw-sygnalizacji-poarowej-i-dwikowych-systemw-ostrzegawczych-szkolenie-cnbop-pib_13444

7 „Wymagania, stosowanie i projektowanie systemów wentylacji pożarowej – szkolenie CNBOP-PIB” CNBOP - PIB 4 27 września 2019 r.  https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-wymagania-stosowanie-i-projektowanie-systemw-wentylacji-poarowej-szkolenie-cnbop-pib_14354
8 „Wymagania dla zasilania urządzeń przeciwpożarowych – szkolenie CNBOP-PIB CNBOP - PIB 3 10 października 2019 r.  https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-wymagania-dla-zasilania-urzdze-przeciwpoarowych-szkolenie-cnbop-pib-_14345
9 „Stałe urządzenia gaśnicze gazowe. Specyficzne zagadnienia: projektowe, montażowe i eksploatacyjne – szkolenie CNBOP-PIB” CNBOP - PIB 3 24 października 2019 r.  https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-stae-urzdzenia-ganicze-gazowe-specyficzne-zagadnienia-projektowe-montaowe-i-eksploatacyjne-szkolenie-cnbop-pib_14342
10 „Wymagania dla okablowań w urządzeniach przeciwpożarowych– szkolenie CNBOP-PIB” CNBOP - PIB 3  7 listopada 2019 r. https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-wymagania-dla-okablowa-w-urzdzeniach-przeciwpoarowych-szkolenie-cnbop-pib_14340
11 „Wybrane zagadnienia w zakresie spalania – szkolenie CNBOP-PIB” CNBOP - PIB 2 21 listopada 2019 r. https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-wybrane-zagadnienia-w-zakresie-spalania-szkolenie-cnbop-pib_14745
12 „Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i źródła zasilania – szkolenie CNBOP-PIB” CNBOP - PIB 3 5 grudnia 2019 r.  https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-przeciwpoarowe-zaopatrzenie-w-wod-i-rda-zasilania-szkolenie-cnbop-pib_14347
13 „Wymagania, stosowanie i projektowanie stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych – szkolenie CNBOP-PIB” CNBOP  - PIB  3 12 grudnia 2019 r.  https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/szkolenie-dla-rzeczoznawcw-wymagania-stosowanie-i-projektowanie-staych-urzdze-ganiczych-tryskaczowych-szkolenie-cnbop-pib_14350

Szczegółowe informacje na temat terminów oraz opłat za szkolenia dla rzeczoznawców, zgodnie z art. 11j ust. 16 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, będą zamieszczane na stronach internetowych podmiotów wyznaczonych do prowadzenia  przedmiotowych szkoleń.

Data publikacji: 31.05.2019 r.