do góry

Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV

Logo – usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

31 maja 2016 r. projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego PO IiŚ pod nr 3.1-55.

Wartość projektu to 258 823 529,42 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 220 000 000 PLN. 

Przedmiotem projektu są:

  • zakupy sprzętu dla służb drogowego ratownictwa technicznego, w tym pojazdów z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem (ratownictwo), np. samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, samochody specjalne i specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, samochody i sprzęt do organizacji i wsparcia działań na drogach rozlokowane w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP na terenie całego kraju stanowiących zabezpieczenie drogowych szlaków komunikacyjnych;
  • zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

99,80% całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki usprawnieniu możliwości ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach na drogach oraz likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia, a także środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa na drogach realizowanego przez jednostki PSP.

Projekt przyczyni się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7.1, Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z usprawnieniem funkcjonowania służb ratowniczych.

Beneficjentem projektu jest KG PSP. KW PSP są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, będą prowadziły postępowania przetargowe, występowały o środki, dokonywały płatności oraz odbierały zakupiony sprzęt.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2017-2022.

30 czerwca 2016 r. podpisano pre-umowę.

W lipcu 2016 r. Komendant Główny PSP zatwierdził rozdzielniki sprzętu.

21 lutego 2017 r. Komendant Główny PSP powołał Zespół do przygotowania i realizacji projektu.

22 czerwca 2017 r., zgodnie z zapisami pre-umowy, dokumentacja aplikacyjna projektu została złożona w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

3 października 2017 r. gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP podpisał umowę o dofinansowanie. 

Czytaj też: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”

W IV kw. 2017 r. konsultowano 3 dokumentacje przetargowe i przekazano je do kontroli ex-ante w CUPT.

W I kw. 2018 r. konsultowano dokumentacje przetargowe i wszczęto postępowania przetargowe.

19 lutego 2018 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 266 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 16 szt. więcej w porównaniu do pierwotnego rozdzielnika).
     
7 marca br. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczy m. in.:

  • zwiększenia całkowitej wartości projektu z 200 000 000 PLN do 258 823 529,42 PLN;
  • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowych zadań obejmujących zakup dodatkowych 16 jednostek sprzętowych.

Na lata 2019-2022 zaplanowano dostawy sprzętu.

Na I kw. 2022 r. planowane jest zakończenie rzeczowe realizacji projektu oraz jego rozliczenie finansowe.

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

– wysłać wiadomość na adres e-mail: lub skorzystaj z formularza

Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.