do góry

Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I

Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

10 lutego 2016 r. projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego PO IiŚ pod nr 5.2-8.

Wartość projektu to 204 907 051 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 172 337 500 PLN.

Przedmiotem projektu jest:
– doposażenie jednostek służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) w pojazdy i/lub specjalistyczny sprzęt techniczny (np. samochody ratownictwa technicznego, samochody specjalne z żurawiem, samochody ratownicze do działań na szlakach kolejowych, trenażery do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych);
– zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

99,69% całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dzięki usprawnieniu możliwości likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa w transporcie kolejowym realizowanego przez jednostki PSP.

Projekt przyczyni się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7.3, Osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, w związku z realizacją działań wspomagających prace służb ratowniczych.

Beneficjentem projektu jest KG PSP. KW PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, prowadzą postępowania przetargowe, występują o środki, dokonują płatności oraz odbierają zakupiony sprzęt.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016-2019.

7 kwietnia 2016 r. podpisano pre-umowę.

W lipcu 2016 r. zostały zatwierdzone rozdzielniki sprzętu, a 10 sierpnia 2016 r. został powołany Zespół do przygotowania i realizacji projektu.

W sierpniu 2016 r. KW PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu wytypowały osoby do prac w Zespole, wskazały użytkowników końcowych sprzętu, wystąpiły z wnioskami o zapewnienie finansowania, a także opracowały projekty dokumentacji przetargowych.

28 września 2016 r., zgodnie z zapisami pre-umowy, dokumentacja aplikacyjna projektu została złożona w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

20 grudnia 2016 r. nadbyg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP podpisał umowę o dofinansowanie.

Czytaj też: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”

W I kw. 2017 r. przygotowano, konsultowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowania przetargowe.

W dniach 6-8 czerwca 2017 r. zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji projektu w postaci gry w zakresie: zapoznania uczestników/uczestniczek z umiejętnościami społecznymi niezbędnymi do pracy w Zespole, takimi jak: wyznaczanie celów i planowanie zadań, elementy zarządzania czasem pracy (graficzne techniki ułatwiające planowanie i realizację zadań), precyzyjne porozumiewanie się w Zespole (wyrażanie potrzeb i oczekiwań), motywowanie, elementy perswazji i wywieranie wpływu na współpracowników, rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom w Zespole, przygotowanie struktur realizacji projektu, zapoznanie się w procedurami wdrażania projektu, wymogami informacyjno-promocyjnymi projektu.

Pierwsze dostawy sprzętu rozpoczęły się we wrześniu 2017 r.

Wszystkie umowy z wykonawcami zawarto do 14 listopada 2017 r.

W 2017 roku dostarczono 63 szt. jednostek sprzętowych, w tym 34 samochody, tj.:

 • 16 szt. mikrobusów do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą,
 • 18 szt. lekkich samochodów zaopatrzeniowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • 6 szt. kontenerów do transportu środka pianotwórczego,
 • 1 szt. kontenera z agregatem proszkowym,
 • 22 szt. przyczep do przewozu kontenerów.

Wartość dostaw w 2017 r. wyniosła 10 254 115,20 PLN.

26 stycznia 2018 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 237 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 13 szt. więcej w porównaniu do pierwotnego rozdzielnika).

16 lutego 2018 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowego zadania obejmującego zakup 13 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie,
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 lipca 2019 r.

W 2018 r. dostarczono 161 szt. jednostek sprzętowych, w tym 133 samochody, tj.:

 • 10 szt. autobusów do przewozu ratowników (minimum 30 – miejscowych),
 • 13 szt. nośników kontenerowych,
 • 28 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie,
 •   6 szt. kontenerów sanitarnych,
 •   9 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),
 • 26 szt. średnich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem),
 • 15 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
 •   8 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
 • 21 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym,
 •   8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z funkcją cięcia,
 •   8 szt. średnich samochód ratowniczo-gaśniczych z modułem proszkowym,
 •   8 szt. zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego,
 •  1 szt. trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej.

Wartość dostaw w 2018 r. wyniosła 175 816 883,54 PLN.

29 stycznia oraz 27 marca 2019 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 243 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 6 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

26 czerwca 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:
– zwiększenia całkowitej wartości projektu z 202 750 000 PLN do 204 907 051 PLN,
– rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu 3 nowych zadań obejmujących zakup 6 szt. pozycji sprzętowych,
– wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 marca 2021 r.

Na IV kw. 2020 r. planowane jest zakończenie rzeczowe realizacji projektu, a na I kw. 2021 r. rozliczenie finansowe. 

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

– wysłać wiadomość na adres e-mail:  lub skorzystaj z formularza.

Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.