do góry

Weterani

Status weterana przyznaje, na wniosek funkcjonariusza, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Weteranem działań poza granicami państwa, zwanym dalej "weteranem", może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania (wyznaczenia, delegowania, zatrudnienia) w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni. Osobą tą może być zarówno strażak PSP, jak też zwolniony ze służby strażak PSP.

Ubiegający się o nadanie statusu „weterana” wypełnia druk wniosku (załącznik nr 1) i oświadczenia (załącznik nr 2), które następnie przekazuje do Komendanta Głównego PSP, z zachowaniem drogi służbowej.

Komendant Główny PSP na podstawie otrzymanych dokumentów wydaje zaświadczenie (załącznik nr 3), które wysyłane jest na adres wskazany przez strażaka.

Osoba ubiegająca się o nadanie statusu „weterana działań poza granicami państwa”, po zebraniu dokumentów takich jak:

1) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

2) oświadczenie o pełnieniu służby jako funkcjonariusz, wraz z informacją o posiadanym stopniu służbowym,

3) oświadczenie o posiadanym statusie weterana przyznanym przez jeden z organów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o weteranach oraz

4) zaświadczenie wydane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

- występuje z własnym wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie stosownej w sprawie decyzji.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Załacznik nr 1 - wniosek.docx Załacznik nr 1 - wniosek.docx 20-08-10 06:57 15.34KB pobierz plik: Załacznik nr 1 - wniosek.docx
Załącznik nr 2 - oświadczenie.doc Załącznik nr 2 - oświadczenie.doc 20-08-10 06:57 28.5KB pobierz plik: Załącznik nr 2 - oświadczenie.doc
Załącznik nr 3 - zaświadczenie wydawane przez KG PSP.docx Załącznik nr 3 - zaświadczenie wydawane przez KG PSP.docx 20-08-10 06:57 15.7KB pobierz plik: Załącznik nr 3 - zaświadczenie wydawane przez KG PSP.docx