do góry

Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych

Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych

Projekt „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

29 października 2015 r. projekt został umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego PO IiŚ pod nr 2.1-7.

Wartość projektu to 217 555 000 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 184 921 750 PLN.

Przedmiotem projektu są:

– zakupy sprzętu w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych (m. in.: pojazdy do ratownictwa wysokościowego z drabiną i podnośnikiem, pompy do substancji chemicznych, agregaty prądotwórcze);
– zakupy wyposażenia do realizacji procesu kształcenia w tym symulatorów i trenażerów odzwierciedlających środowisko pracy ratowników;
– wyposażenie szkół i ośrodków w sprzęt ratowniczo-gaśniczy do szkolenia w zakresie ratowania życia, zdrowia, mienia oraz usuwania skutków katastrof naturalnych, a także wywołanych działalnością człowieka;
– zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

99,68% całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Polski. Ponadto, projekt przyczyni się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

Projekt przyczyni się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 5.2 oraz Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Beneficjentem projektu jest KG PSP. KW PSP są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, prowadzą postępowania przetargowe, występują o środki, dokonują płatności oraz odbierają zakupiony sprzęt.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016 – 2021.

18 grudnia 2015 r. podpisano pre-umowę.

W lipcu 2016 r. zostały zatwierdzone rozdzielniki sprzętu, a 10 sierpnia 2016 r. został powołany Zespół do przygotowania i realizacji projektu.

W sierpniu 2016 r. KW PSP wytypowały osoby do prac w Zespole, wskazały użytkowników końcowych sprzętu, wystąpiły z wnioskami o zapewnienie finansowania, a także opracowały projekty dokumentacji przetargowych.

28 września 2016 r., zgodnie z zapisami pre-umowy, dokumentacja aplikacyjna projektu została złożona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

28 grudnia 2016 r. nadbyg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP podpisał umowę o dofinansowanie.

Czytaj też: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

W I kw. 2017 r. przygotowano, konsultowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowania przetargowe.

W dniach 31 styczna – 2 lutego 2017 r. przeprowadzono warsztaty szkoleniowe w zakresie przedstawienia i omówienia zmian wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 oraz konsultacji dokumentacji przetargowych.

Pierwsze dostawy sprzętu rozpoczęły się w październiku 2017 r.  

W 2017 roku dostarczono 5 szt. jednostek sprzętowych, w tym 3 samochody, tj.:

 • 3 szt. samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 40),
 • 2 szt. kontenerów paliwowych (bez paliwa).

Wartość dostaw w 2017 r. wyniosła 7 625 016,00 PLN.

2 lipca 2018 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 227 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 6 szt. więcej w porównaniu do pierwotnego rozdzielnika).

26 września 2018 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu nowego zadania obejmującego zakup 6 szt. quadów z lawetą,
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 lipca 2019 r.

W 2018 r. dostarczono 216 szt. jednostek sprzętowych, w tym 50 samochodów, tj.:

 • 16 szt. samochodów z drabiną mechaniczną (SD 30),
 • 22 szt. samochodów z drabiną mechaniczną (SD 37, SD 40),
 • 12 szt. samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 23),
 • 12 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 40 kVA na przyczepie,
 •   6 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 100 kVA na przyczepie,
 • 20 szt. quadów z lawetą, 
 •   5 szt. przyczep do przewozu sprzętu i wyposażenia (patrz galeria poniżej),
 • 50 szt. zestawów sprzętu do pracy ręcznej na linii brzegowej,
 • 10 szt. myjek wysokociśnieniowych z podgrzewaczem wody i osprzętem (patrz galeria poniżej),
 • 10 szt. myjek niskociśnieniowych z podgrzewaczem wody i osprzętem (patrz galeria poniżej),
 •   5 szt. namiotów z ogrzewaniem i wyposażeniem (patrz galeria poniżej),
 • 10 szt. namiotów gospodarczych, magazynowych z oświetleniem,
 •   5 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych z osprzętem o mocy min. 5 KW,
 •   5 szt. pomp perystaltycznych z osprzętem (patrz galeria poniżej),
 • 10 szt. zbiorników (przenośnych) o pojemności wodnej 10 - 15 m3 z osprzętem (patrz galeria poniżej),
 • 18 szt. wyposażenia szkół i ośrodków w sprzęt dydaktyczny.

Wartość dostaw w 2018 r. wyniosła 132 649 136,10 PLN.

29 KWI 2020

Quad z lawetą – KM PSP Słupsk, KM PSP Gdynia i JRG nr 2 Gdańsk

29 KWI 2020

Myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaczem wody i osprzętem KM PSP Gdynia, JRG nr 3 Ustka oraz JRG 1 i JRG 3 Gdynia

29 KWI 2020

Myjka niskociśnieniowa z podgrzewaczem wody i osprzętem KM PSP Gdynia i JRG nr 3 Ustka

29 KWI 2020

Przyczepa do przewozu sprzętu i wyposażenia – JRG Nr 3 Ustka i JRG Nr 2 Gdynia

28 KWI 2020

Agregat prądotwórczy wraz z osprzętem – JRG Nr 3 Ustka

06 MAJ 2020

Namioty z ogrzewaniem i wyposażeniem JRG nr 3 Gdańsk

28 KWI 2020

Pompa perystaltyczna z osprzętem – KM PSP Gdynia, JRG Nr 3 Ustka i JRG N 1 Gdynia

27 KWI 2020

Zbiornik przenośny o pojemności wodnej 10-15 m3 z osprzętem – KP PSP Chojnice, KP PSP Starogard Gdański i JRG 1 Bytów

29 stycznia oraz 8 marca 2019 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane rozdzielniki sprzętu (planowany zakup 267 szt. jednostek sprzętowych, tj. o 40 szt. więcej w porównaniu do poprzedniego rozdzielnika).

10 czerwca 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył dostosowania jej zapisów do wymagań RODO.

22 lipca 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, który dotyczył m. in.:

 • zwiększenia całkowitej wartości projektu ze 141 181 000 PLN do 217 555 000 PLN,
 • rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na dodaniu 7 nowych zadań obejmujących zakupy: 7 szt. samochodów z drabiną mechaniczną (SD 30), 13 szt. samochodów z drabiną mechaniczną (SD 37, SD 40), 8 szt. samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 23), 5 szt. samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 40), 1 szt. kontenera paliwowego (bez paliwa), 1 szt. agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy min. 40 kVA na przyczepie, 5 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 100 kVA na przyczepie,
 • wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31 marca 2021 r.

W 2019 r. dostarczono 6 szt. jednostek sprzętowych, tj.:

 • 6 szt. quadów z lawetą (patrz przykładowa galeria poniżej). 
06 MAR 2020

Quad z lawetą – KP PSP w Wałczu

Wartość dostaw w 2019 r. wyniosła 359 406,00 PLN.

Na IV kw. 2020 r. planowane jest zakończenie rzeczowe realizacji projektu, a na I kw. 2021 r. rozliczenie finansowe. 

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza 

  lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: 


Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna 20-01-17 10:05 258.03KB pobierz plik: Klauzula informacyjna