do góry

Akty prawne

Wykaz podstawowych aktów prawnych – obowiązujących na dzień 22 listopada 2019 r.

 1. Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy
  /Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm./,
 2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  /U. z 2019 r. poz. 1205./,
 3. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  /Dz.U. z 2002 r. poz. 1860 z późn. zm./,
 4. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 .09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  /Dz.U. z 2003 r.1650 z późn. zm./,
 5. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej
  /Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm./,
 6. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
  /Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm./,
 7. Ustawa z dnia 04 04.2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
  /Dz. U. z 2018 r. poz. 1448 z późn. zm./,
 8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.09.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej
  /Dz.U. z 2008 r. poz.1115/,
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
  /U. z 2017 r. poz. 1319 z późn. zm./,
 10. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  /Dz.U. z 2019 r. poz. 1205./,
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  /Dz.U. z 1997 r. poz. 704  z późn. zm./,
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej
  /Dz. U. z 2015 r. poz. 2348./,
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin /U.2004 r. poz. 6./,
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
  /Dz.U.1997 r. poz. 980  z późn. zm./,