do góry

Często zadawane pytania (FAQ)

Kształcenie

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać pierwszy stopień oficerski zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami?pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.) pierwszy stopień oficerski nadaje się strażakowi, który ukończył:

 1. Szkołę Główną Służby Pożarniczej w ramach służby kandydackiej albo
 2. szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej lub Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej, uzyskując tytuł zawodowy technika pożarnictwa i będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa.

Pierwszy stopień oficerski może być nadany strażakowi, który:

 1. uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa w szkole Państwowej Straży Pożarnej i nie będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa albo
 2. posiada wykształcenie wyższe, a ponadto:
  1. odbył przeszkolenie zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub
  2. posiada tytuł zawodowy technika pożarnictwa albo
 3. uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego inżyniera pożarnictwa.

W związku z powyższym, optymalną drogą do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego będzie odbycie przeszkolenia zawodowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w formie niestacjonarnych studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Wymagania jakie muszą spełnić kandydaci na przedmiotowe przeszkolenie określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1626 z późn. zm.)

Jestem zainteresowana szkoleniem dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Proszę o podanie terminu, planu i zakresu szkolenia.pokaż/ukryj

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej realizowane są przez szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich PSP i tam należy szukać informacji na temat terminów najbliższych szkoleń. Adresy szkół i ośrodków dostępne są na stronie, podobnie jak szczegółowy program szkolenia inspektorów.

Co mam zrobić, jakie ukończyć szkolenie, żeby ubiegać się o przyjęcie do Państwowej Straży Pożarnej?pokaż/ukryj

Istnieją trzy możliwości rozpoczęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej:

 1. Rozpoczęcie nauki w jednej ze szkół PSP - Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego), Centralnej Szkole PSP w Częstochowie lub jednej ze szkół aspirantów w Krakowie lub Poznaniu. Z chwilą rozpoczęcia nauki, rozpoczyna się służba kandydacka w Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Zatrudnienie w jednej z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a następnie zdobywanie kwalifikacji pożarniczych na szkoleniach organizowanych przez szkoły PSP i ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich PSP.
 3. W przypadku osób bezrobotnych - skierowanie przez urząd pracy na szkolenie do ośrodka szkolenia w komendzie wojewódzkiej PSP. W tym przypadku warunkiem jest wcześniejsze znalezienie przyszłego miejsca pracy w jednej z jednostek organizacyjnych PSP.

Należy również pamiętać, że można pracować w Państwowej Straży Pożarnej nie będąc strażakiem, ale osobą cywilną.

Jestem zainteresowany przeszkoleniem strażaków w moim zakładzie pracy, aby mogli zgodnie z prawem prowadzić akcje gaśnicze. Jakie są warunki prawno-ekonomiczne takich szkoleń?pokaż/ukryj

Jeżeli w zakładzie pracy funkcjonuje zakładowa straż pożarna lub służba ratownicza będąca jednostką ochrony przeciwpożarowej (funkcjonująca zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej) jej członkowie muszą spełniać określone dla danych stanowisk wymagania kwalifikacyjne (zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej), tzn. posiadać kwalifikacje zawodowe strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa. Aby uzyskać kwalifikacje zawodowe strażaka należy ukończyć szkolenie podstawowe lub podstawowe i uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej realizowane przez szkoły PSP i ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich PSP (patrz: zakładka „Kształcenie strażaków"). Kwalifikacje zawodowe technika pożarnictwa można uzyskać podejmując naukę w systemie zaocznym w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, Szkole Aspirantów PSP w Krakowie lub Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu (patrz: zakładka „Kształcenie techników pożarnictwa"). Natomiast kształcenie inżynierów pożarnictwa odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (patrz: zakładka „Kształcenie inżynierów pożarnictwa"). Przy każdej z tych możliwości kierujący na szkolenie pokrywa jego koszty, ustalane indywidualnie z organizatorem szkolenia.

Jeżeli w zakładzie pracy nie funkcjonuje zakładowa straż pożarna lub służba ratownicza będąca jednostką ochrony przeciwpożarowej, a zależy Państwu na przygotowaniu pracowników do realizacji zadań ratowniczych w zakładzie, program szkolenia należy ustalić indywidualnie z organizatorem szkolenia, uwzględniając rodzaj występujących zagrożeń, dostępność sprzętu itp. Organizatorem takiego szkolenia mógłby być każdy z ośrodków szkolenia lub szkoła PSP. Koszty szkolenia również ustalane są indywidualnie.

Posiadam tytuł technika pożarnictwa i ukończone studia wyższe. Jakie mam szanse na uzyskanie stopnia oficerskiego i jakie kierunki studiów są przydatne w naszej formacji?pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 53, ust. 2, pkt 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej technikowi pożarnictwa posiadającemu wyższe wykształcenie może być nadany pierwszy stopień oficerski. Decyduje o tym przełożony uprawniony do mianowania uwzględniając możliwości etatowe oraz prowadzoną w danej jednostce organizacyjnej politykę kadrową. To samo dotyczy kierunku studiów. To przełożony decyduje o tym jaki kierunek studiów jest w danej chwili preferowany, co powinno wynikać z polityki kadrowej, analizy zagrożeń oraz potrzeb w danej jednostce.

Aby ubiegać się o przyjęcie do jednej ze szkół aspirantów PSP nie można mieć więcej niż 23 lata. W jaki sposób liczony jest ten wiek?pokaż/ukryj

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 101, poz. 638) §2 pkt 2 lit. b) do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „służbą kandydacką”, może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia osoba, która uzyskała świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyła 23 roku życia – jeżeli ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. 

Jako termin właściwego przyjęcia do służby kandydackiej przyjmuje się pierwszy dzień rozpoczęcia roku szkolnego, który zgodnie z art. 63 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 poz. 425) stanowi, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.
W roku 2013 rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi dnia 2 września, w którym to dniu komendant szkoły PSP kieruje kandydata na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wydaje rozkaz o nadaniu stopnia strażaka w służbie kandydackiej. Dopiero w tym dniu zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 10 służba kandydacka - (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), osoba przyjęta do służby kandydackiej nabywa prawa i obowiązki związane z tą służbą oraz otrzymuje przewidziane świadczenia.

Jestem agentem ochrony i ratownikiem medycznym. Interesuje mnie kurs podoficerów PSP odbywany w systemie zaocznym. Gdzie można uzyskać informacje na ten temat i jak zapisać się na taki kurs?pokaż/ukryj

„Kurs podoficerów PSP", czyli szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej przeznaczony jest wyłącznie dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Nie ma możliwości, aby osoba nie będąca strażakiem została przyjęta na to szkolenie.

Obecnie studiuję wychowanie fizyczne. Chciałbym jednak pracować w straży pożarnej jako strażak i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje w kierunku inżyniera pożarnictwa - czy jest to możliwe? Czy studia na kierunku inżyniera pożarnictwa są dzienne czy zpokaż/ukryj

Aby pracować w Państwowej Straży Pożarnej równocześnie podnosząc swoje kwalifikacje i zostać inżynierem pożarnictwa można wybrać jedną z dwóch dróg:

 1. rozpocząć dzienne „studia mundurowe" na kierunku inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (wtedy to, do czasu uzyskania tytułu inżyniera jest się w tzw. służbie kandydackiej, co jest jednoznaczne z rozpoczęciem służby w Państwowej Straży Pożarnej),
 2. rozpocząć pracę w jednej z jednostek organizacyjnych PSP, a następnie przechodzić przez kolejne etapy zdobywania kwalifikacji pożarniczych, aż do zdobycia tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa. Droga ta będzie wyglądała następująco:
  • szkolenie podstawowe, 3 -miesięczne, odbywające się w formie skoszarowanej w jednej ze szkół PSP bądź w jednym z ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP; po jego ukończeniu uzyskuje się kwalifikacje do zajmowania stanowisk przewidzianych dla szeregowych PSP,
  • szkolenie uzupełniające - realizowane w tej samej formie co szkolenie podstawowe; po jego ukończeniu uzyskuje się kwalifikacje do zajmowania stanowisk przewidzianych dla podoficerów PSP,
  • uzyskanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 2 lata nauki w jednej ze szkół aspirantów oraz zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa,
  • zaoczne studia inżynierskie w SGSP - uzyskanie tytułu inżyniera pożarnictwa i otrzymanie pierwszego stopnia oficerskiego.

Należy jednak zaznaczyć, że to przełożony kieruje strażaka na szkolenia, kursy czy do szkoły, co oznacza, że zdobywanie kolejnych kwalifikacji będzie uzależnione od polityki kadrowej jednostki, w której jest się zatrudnionym.

Można również wykorzystać zdobywane obecnie wykształcenie i przechodzić przez kolejne szczeble kariery zawodowej w PSP jako osoba z wyższym wykształceniem. Oznacza to, że dwa pierwsze etapy (szkolenie podstawowe i uzupełniające) pozostają bez zmian, a dalsza droga zawodowa uzależniona będzie od polityki kadrowej danej jednostki organizacyjnej PSP.

W jaki sposób urząd pracy może mnie skierować na szkolenie w Państwowej Straży Pożarnej?pokaż/ukryj

W przypadku osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem służby w Państwowej Straży Pożarnej podpisywana jest umowa pomiędzy urzędem pracy, właściwą jednostką PSP i szkołą lub ośrodkiem szkolenia PSP. Urząd pracy zobowiązuje się do opłacenia szkolenia osoby bezrobotnej, jednostka PSP - do przyjęcia wyszkolonej osoby do pracy/służby, a szkoła lub ośrodek szkolenia - do wyszkolenia kandydata do służby. Stroną umowy może być również osoba bezrobotna, zobowiązująca się do odbycia szkolenia.

Mam wyższe wykształcenie i ukończone szkolenie podstawowe i uzupełniające. Czy, żeby zostać oficerem powinienem pójść teraz na zaoczne studium aspirantów czy na przeszkolenie do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej?pokaż/ukryj

Obydwie drogi są poprawne. Zarówno po ukończeniu szkoły aspirantów PSP, jak i przeszkolenia w SGSP, będzie Pan posiadał kwalifikacje do zajmowania stanowisk oficerskich.

Należy jednak pamiętać, że aby zajmować stanowiska oficerskie związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi w obydwu przypadkach należy jeszcze ukończyć przeszkolenie uprawniające do zajmowania wyżej wymienionych stanowisk.
Ponadto w jednym i w drugim przypadku pierwszy stopień oficerski może być nadany. Decyduje o tym przełożony uprawniony do mianowania uwzględniając możliwości etatowe oraz prowadzoną w danej jednostce organizacyjnej politykę kadrową.