do góry

Często zadawane pytania (FAQ)

FAQ

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Czy konieczna jest opłata przy składaniu wniosku o opinię dla przedszkola czy punktu przedszkolengo ?pokaż/ukryj

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej opłacie skarbowej podlega między innymi:

 1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
 3. wydanie zezwolenia(pozwolenia, koncesji).

Jednocześnie w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g wspomnianej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie ww. czynności, w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. Zatem należy stwierdzić, że w tym przypadku nie istnieje obowiązek uiszczania opłaty skarbowej.

Czy na terenie prywatnej posesji można palić ognisko?pokaż/ukryj

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

 • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),
 • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6)
 • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3),
 • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).

W związku z powyższym, jeżeli nie dojdzie do naruszenia m.in. nadmienionych powyżej przepisów oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ognisk na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych.
Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie art. 13 ust. 1 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wyłączenia od tej reguły stanowią ustępy 2, 2a, 2 b oraz 3 ww. artykułu.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Czy można palić grilla na balkonach i tarasach?pokaż/ukryj

Aktualne przepisy przeciwpożarowe, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), nie zawierają jednoznacznych regulacji dotyczącej zakazu użytkowania grillów na balkonach i tarasach budynków.

Tym niemniej, jak potwierdzają znane Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przypadki, używanie na balkonach, tarasach i loggiach grillów z otwartym paleniskiem stwarza zagrożenie pożarowe zarówno w bezpośrednim miejscu ich stosowania, jak i w lokalach (balkonach) sąsiednich.
Wśród możliwych scenariuszy powstania zagrożenia pożarowego należy wymienić w szczególności:

 • objęcie zasięgiem płomienia palnych elementów znajdujących się na balkonie, tarasie lub loggi, w tym palnych okładzin zewnętrznych,
 • zapalenie się ww. elementów od rozgrzanych węgli, także w wyniku upadku na balkony (tarasy) zlokalizowane poniżej miejsca rozpalania omawianych urządzeń.

W związku z powyższym, eliminowanie ewentualnych zagrożeń pożarowych wynikających z użytkowania urządzeń do pieczenia (grill, rożen) powinno być realizowane na podstawie obowiązujących ogólnych przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów prawa miejscowego, określonych np. przez zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Do ogólnych przepisów przeciwpożarowych w rozpatrywanym zakresie należy zaliczyć w szczególności:

 • § 4 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., zgodnie z którym zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
 • § 4 ust. 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., zabraniający przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100oC).
 • § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., zgodnie z którym materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.
  Wyjaśnia się przy tym, że w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., materiałami niebezpiecznymi pożarowo są m. in. gazy palne oraz ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55oC), jak również materiały inne, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.
  Do materiałów takich zaliczają się również np.: powszechnie stosowane podczas grillowania wszelkiego rodzaju podpałki, a także gaz propan lub propan-butan, w butlach.

Zatem kwestia dotycząca prowadzenia grillowania na balkonach i tarasach, także grillem elektrycznym, jest uwarunkowana ww. ograniczeniami. Można więc przyjąć, że w świetle obowiązującego prawa dozwolone jest użytkowanie grilli elektrycznych na balkonach i tarasach, pod warunkiem zapewnienia wymaganych odległości tych urządzeń od materiałów palnych, a także elementów wystroju i wyposażenia wnętrz wykonanych z materiałów palnych oraz niedopuszczenia do powstania płomienia, umożliwiającego zapalenie się tych materiałów, jak również lokali (balkonów) sąsiednich.

Należy dodać, że eksploatacja w niewłaściwy sposób urządzeń energetycznych lub cieplnych (w tym grillów) albo pozostawienia ich w stanie mogącym spowodować pożar – może podlegać karze grzywny albo karze nagany, zgodnie z art. 82 § 1 pkt 4 kodeksu wykroczeń ( Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275). Przepis ten dopuszcza również w przypadku dalece nieodpowiedzialnego zachowania osoby stwarzającej zagrożenie pożarowe, nałożenie kary aresztu.

Ponadto, w przypadku spowodowania pożaru, sprawca ponosi odpowiedzialność na mocy art. 163 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać pierwszy stopień oficerski zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami?pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.) pierwszy stopień oficerski nadaje się strażakowi, który ukończył:

 1. Szkołę Główną Służby Pożarniczej w ramach służby kandydackiej albo
 2. szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej lub Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej, uzyskując tytuł zawodowy technika pożarnictwa i będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa.

Pierwszy stopień oficerski może być nadany strażakowi, który:

 1. uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa w szkole Państwowej Straży Pożarnej i nie będąc skierowanym do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa albo
 2. posiada wykształcenie wyższe, a ponadto:
  1. odbył przeszkolenie zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub
  2. posiada tytuł zawodowy technika pożarnictwa albo
 3. uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego inżyniera pożarnictwa.

W związku z powyższym, optymalną drogą do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego będzie odbycie przeszkolenia zawodowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w formie niestacjonarnych studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Wymagania jakie muszą spełnić kandydaci na przedmiotowe przeszkolenie określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1626 z późn. zm.)

Jakiego rodzaju podręczny sprzęt gaśniczy sprzęt należy zastosować przy zabezpieczeniu stoiska sprzedaży materiałów pirotechniki widowiskowej 1.4 S i 1.4.G?pokaż/ukryj

Obowiązujące uregulowania prawne, dotyczące wyrobów pirotechnicznych i gaśnic, a w szczególności:

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), nie wskazują wprost rodzaju gaśnic, jakie należy zastosować do zabezpieczenia omawianego stoiska sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych. W zakresie doboru sprzętu gaśniczego, w tym rodzaju gaśnic, powyższe przepisy zawierają zasadę ogólną, zgodnie z którą rodzaj zastosowanego sprzętu gaśniczego, z uwagi na swą skuteczność gaśniczą, powinien być dostosowany do zagrożenia pożarowego stwarzanego przez występujące w obiekcie materiały i wyroby.

W odniesieniu do powyższej zasady, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w rozpatrywanej sprawie zajęło stanowisko stwierdzające, że nie ma konieczności stosowania, do zabezpieczenia stoisk sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 1.4 G i 1.4 S, gaśnic przeznaczonych do gaszenia grupy pożarów „D”.

Użycie do gaszenia pożaru wyrobów pirotechnicznych widowiskowych specjalnej gaśnicy proszkowej, przeznaczonej do gaszenia grupy pożarów „D”, nie gwarantuje bowiem możliwości zatrzymania procesu spalania (wybuchowego) materiału pirotechnicznego zastosowanego wyrobie pirotechnicznym. Zastosowanie w tym przypadku powinny mieć w szczególności gaśnice płynowe, gdyż jedyną możliwością zatrzymania rozprzestrzeniania się pożaru tj. zapalenia się kolejnych wyrobów pirotechnicznych jest ich „izolacja” od źródeł zapłonu, polegająca na chłodzeniu i podnoszeniu wilgotności elementów zapalających tj. spłonek, lontów itp. Dodatkowo do zabezpieczenia stoiska można również zastosować koce gaśnicze. Próby gaszenia przy pomocy gaśnic wyrobów pirotechnicznych widowiskowych mają jedynie uzasadnienie w przypadku palenia się ich opakowań tj. tektury, papieru, drewna itp.

Wobec powyższego nie można uznać za zasadne nakazywanie przez organy Państwowej Straży Pożarnej wyposażania stoisk sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 1.4 G i 1.4S w gaśnice przeznaczone do gaszenia grupy pożarów „D” (metali).

Czy można parkować samochody zasilane gazem płynnym (LPG) w garażach podziemnych?pokaż/ukryj

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) obowiązek umieszczania, przy wjazdach do garaży zamkniętych z podłogą znajdującą się poniżej poziomu terenu, czytelnej informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan dotyczy wszystkich budynków, niezależnie od momentu ich wzniesienia.

Odnosząc się natomiast do kwestii samej dopuszczalności parkowania wspomnianych powyżej samochodów w omawianych garażach informuję, iż przedmiotowa kwestia powinna być ustalana w kontekście wymagań § 108 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że w garażach zamkniętych, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem płynnym, i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu, należy stosować wentylację mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan. Wymaganie to, zgodnie z zasadami określonymi we wspomnianych przepisach techniczno-budowlanych, dotyczy budynków nowoprojektowanych oraz istniejących, w przypadku ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Oznacza to, że garaż zamknięty wybudowany zgodnie z obowiązującymi w czasie projektowania i budowy przepisami, w którym parkowane są samochody zasilane gazem propan-butan, z formalnego punktu widzenia nie musi spełniać warunku, o którym mowa w § 108 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia MI. W związku z tym właściciel takiego garażu nie jest zobowiązany wprost przepisami prawa do wykonywania robót budowlanych polegających na jego przystosowaniu do parkowania w nim samochodów zasilanych gazem propan-butan, chyba że zachodzi jeden ze wspomnianych powyżej warunków (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania istniejącego garażu). 

Wobec powyższego garażami, w których z mocy przepisów prawa niedopuszczalne jest parkowanie samochodów zasilanych gazem płynnym, są te garaże zamknięte z poziomem podłogi znajdującym się poniżej poziomu terenu, w których, pomimo obowiązku określonego według opisanych powyżej zasad, nie zastosowano wentylacji mechanicznej sterowanej czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan.

Natomiast w pozostałych przypadkach, tj. w garażach, których wspomniany obowiązek zastosowania wentylacji mechanicznej formalnie nie dotyczy, podmiot władający określonym garażem, mając na względzie bezpieczeństwo całego obiektu, powinien samodzielnie określić, czy, pomimo braku bezpośredniego odniesienia się nowych wymagań do garaży istniejących, mogą być w nim parkowane samochody zasilane tego typu paliwem i po podjęciu stosownej decyzji (np. przez wspólnotę mieszkaniową, samodzielnego właściciela, itp.) umieścić przy wjeździe do niego czytelnej informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w nim takich pojazdów. Oczywiście rozstrzygając w powyższym zakresie powinno się mieć na względzie, na zasadach wiedzy technicznej, wymagania aktualnie obowiązujących przepisów oraz cel nadrzędny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego użytkownikom obiektu, w którym zlokalizowane są omawiane garaże.

Nadmieniam ponadto, iż bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem zakazu parkowania samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan w garażach, o których mowa powyżej, leży w gestii właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku (albo też innego podmiotu faktycznie władającego budynkiem), ponieważ te właśnie podmioty, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania, w tym za przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w posiadanym, zarządzanym lub użytkowanym przez siebie obiekcie. Wspomniane podmioty posiadają z reguły narzędzia prawne umożliwiające im realizację przedmiotowego obowiązku, które wynikają z przepisów prawa dotyczących m. in. zarządzania nieruchomościami (w tym budynkami wielorodzinnymi), praw własności, z umów cywilno-prawnych itd., zależnie od funkcjonującej w określonym budynku formy władania nieruchomością.

Natomiast w przypadku garażu nie będącego we władaniu wspólnoty mieszkaniowej, a będącego własnością wielu niezależnych podmiotów, omawiany obowiązek nie będzie egzekwowany od wspólnoty, a od tych podmiotów, faktycznie władających garażem. Tym niemniej jeżeli podmioty te przekażą wspólnocie mieszkaniowej, na mocy umów cywilno-prawnych, władanie omawianym garażem w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, wówczas to wspólnota będzie zobowiązana do realizacji wspomnianego powyżej obowiązku.

Jakie są możliwości ubiegania się osoby posiadającej kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej o uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?pokaż/ukryj

Możliwości ubiegania się osoby zatrudnionej przez okres 5 lat w charakterze inspektora ochrony przeciwpożarowej, o uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych informuję, że powyższe kwestie reguluje przepis §8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), zgodnie z którym funkcję rzeczoznawcy może sprawować osoba, która ukończyła studia wyższe, a ponadto po ukończeniu studiów wyższych odbyła co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub wykonując czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

Natomiast, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Kolejne przepisy ww. artykułu, tj. ust. 2a i 2b określają wymogi w zakresie wspomnianych kwalifikacji, w stosunku do osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, między innymi inspektora ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym informuję, że osoba, która ukończyła studia wyższe, a następnie była zatrudniona przez okres 5 lat w charakterze inspektora ochrony przeciwpożarowej spełnia warunki umożliwiające jej wystąpienie z wnioskiem o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy oraz przystąpienie do egzaminu.

Czy służba wojskowa (nadterminowa) wliczana jest do służby w PSP?pokaż/ukryj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zmianami) jako równorzędną ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej traktuje się służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej. Służbą tą w myśl przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, ze zmianami) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, ze zmianami) są następujące okresy:

 • zawodowa służba wojskowa (stała, kontraktowa),
 • kandydacka służba wojskowa,
 • zasadnicza służba wojskowa,
 • nadterminowa zasadnicza służba wojskowa,
 • przeszkolenie wojskowe,
 • ćwiczenia wojskowe,
 • okresowa służba wojskowa,
 • służba wojskowa pełniona w razie ogłoszenie mobilizacji i w czasie wojny.
Czy Państwowa Straż Pożarna powinna zajmować się usuwaniem gniazd owadów?pokaż/ukryj

Państwowa Straż Pożarna, zgodnie z nałożonym na nią obowiązkiem ustawowym powinna realizować tego typu zadanie ratownicze tylko w przypadku, w którym występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia osób, bądź wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu, będącego na wyposażeniu jednostek PSP.

Jednocześnie należy przyznać, że nie każde zdarzenie z udziałem pszczół, os lub szerszeni (tzw. owadów błonkoskrzydłych) można zaliczyć do grupy zdarzeń stanowiących „inne miejscowe zagrożenia” w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 ze zm.). Warunkiem koniecznym do zaliczenia tego rodzaju zdarzeń do kategorii „innego miejscowego zagrożenia” jest powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, czego realistyczna ocena jest najtrudniejszym elementem w tej sprawie. Powyższe wyjaśnienia nie stoją w sprzeczności z przepisami, na mocy których właściciel budynku ma zapewnić w nim bezpieczeństwo. Nie można również stwierdzić, że usuwanie gniazd owadów (przy realnym zagrożeniu zdrowia lub życia użytkowników budynku) stawia jednostki ochrony przeciwpożarowej w charakterze „bezpłatnej firmy usługowej”.

Jakie wymagania musi spełnić osoba przeprowadzająca szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, co takie szkolenie powinno obejmować, ile godzin powinno trwać i jakie zaświadczenie powinno zostać wystawione?pokaż/ukryj

Zgodnie z przepisem art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany między innymi do „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi”, która to czynność może odbywać się w formie szkolenia, przy czym zgodnie z art. 4 ust. 2b ustawy jw., czynności związane z „zapoznaniem pracowników z przepisami przeciwpożarowymi” mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa. Ponadto informuję, że ustawodawca nie określił szczegółowych wytycznych dotyczących organizacji, jak i zakresu takiego szkolenia. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 Nr 80 poz. 563), dla większości obiektów szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej powinny zostać określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Tym samym przedmiotowa instrukcja, zawierająca m.in. charakterystykę zagrożeń oraz organizację systemu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, powinna stanowić główny punkt odniesienia w kontekście zakresu szkolenia przeciwpożarowego. Wspomniana charakterystyka zagrożeń oraz organizacja systemu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, powinna stanowić punkt odniesienia także w pozostałych przypadkach. Z kolei co do wymaganej częstotliwości szkoleń, powinny one zapewnić zaznajomienie się pracownika z przepisami przed podjęciem przez niego pracy oraz być powtarzane okresowo, z częstotliwością przyjętą w ramach funkcjonującego w danej instytucji systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującą ciągłe utrzymywanie odpowiedniego poziomu przygotowania personelu w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz właściwego zachowywania się na wypadek ich wystąpienia. Wskazane jest, aby czasookres szkoleń przeciwpożarowych był wyraźnie określony w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Punktem odniesienia w tym zakresie mogą być również wymagania dotyczące szkoleń określone w przepisach bhp.

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?pokaż/ukryj

Opracowywanie przedmiotowego dokumentu należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które to czynności, zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Ponieważ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie wykracza poza zakres obowiązków właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu wynikających z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), przedmiotowe instrukcje mogą opracowywać osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2b cyt. wyżej ustawy, a więc wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.

Czy jest obowiązek legalizacji gaśnic samochodowych?pokaż/ukryj

Przeglądy techniczne gaśnic przenośnych stosowanych do zabezpieczenia pojazdów samochodowych, (1kg proszku BC lub ABC) powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta umieszczoną na etykiecie wyrobu. W myśl ustaleń Polskiej Normy PN-EN 3-7:2004(U) „Gaśnice przenośne. Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań", a wcześniej PN-EN 3-5+AC:1999 „Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe", znakowanie gaśnicy powinno zawierać m.in. (w polu opisowym 4) wskazówkę, że gaśnicę należy regularnie sprawdzać. Częstotliwość takiego sprawdzania określa producent wyrobu, w oparciu o dokumenty dopuszczające do stosowania dany wyrób. W związku z powyższym informacja w opisie gaśnicy dotycząca okresów przeglądów technicznych jest obowiązująca.

W przypadku pojazdu samochodowego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) ustala, że powinien on być wyposażony w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, bez określania wielkości tej gaśnicy, a także obowiązku poddawania jej okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Jeżeli producent gaśnicy podaje termin produkcji rok 2006 i zaleca przeglądy „co 2 lata" to przegląd taki powinien być przeprowadzony przed końcem 2008 roku.

Czy po zniesieniu obowiązkowej służby wojskowej od kandydatów dla PSP nadal będzie wymagany uregulowany stosunek do służby wojskowej?pokaż/ukryj

Po zniesieniu obowiązkowej służby wojskowej podjęcie służby w Państwowej Straży Pożarnej może nastąpić na zasadach art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.). Zgodnie z ww. art. mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej.

Jeżeli jedna z dróg odjazdowych jest drogą pożarową, to czy taka droga może być zagrodzona?pokaż/ukryj

Przepisy przeciwpożarowe, tj. §11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2002 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) zawierają jedynie ogólny wymóg, aby droga pożarowa umożliwiała dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku. Nie formułują one przy tym zakazu wykonywania ogrodzeń. Oczywiście w takich przypadkach należy zapewnić odpowiednie wjazdy na teren ogrodzony. Wymagania w tym zakresie określa § 43 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, późn. zm.) oraz § 13 - 15 cytowanego na wstępie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jakie wymagania musi spełnić obcokrajowiec aby mógł być zatrudniony w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce?pokaż/ukryj

Służbę w strukturach Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający wymagania określone w art. 28 i 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zmianami).

Również w celu podjęcia pracy w Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, ze zmianami) w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która jest obywatelem polskim.

Reasumując, cudzoziemiec wyrażający chęć podjęcia służby (pracy) w szeregach Państwowej Straży Pożarnej musi ubiegać się o nadanie obywatelstwa polskiego. Kwestię uzyskania obywatelstwa polskiego reguluje dokładnie ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, ze zmianami) oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 231, ze zmianami).

Jakie wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego musi spełnić placówka przedszkolna?pokaż/ukryj

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynków (lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe), w tym zawierających przedszkola kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określa się głównie na podstawie przepisów niżej wymienionych rozporządzeń:

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Informuję ponadto, że w przypadku punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego przy ustalaniu wymagań w przedmiotowym zakresie można uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38, Dz. U. Nr 104, poz. 667).

Jaka można uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?pokaż/ukryj

Kwestie uzyskiwania uprawnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych reguluje Rozdział 4 „Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych" rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). Z treści zawartych w nim przepisów wynika, iż:

 • wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy zainteresowana osoba powinna skierować Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, funkcję rzeczoznawcy może sprawować osoba, która ukończyła studia wyższe, a ponadto:
  • po ukończeniu studiów wyższych odbyła co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub wykonując czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  • ma odpowiednie przygotowanie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

Egzamin przeprowadzany jest 2 razy w roku. Osoba, która złożyła wniosek powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy jest informowana co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem egzaminu.

Ponadto informuję, iż Komenda Główna nie przeprowadza kursów przygotowawczych do przedmiotowego egzaminu.

Czy można przenieść się do służby w PSP z innej formacji mundurowej?pokaż/ukryj

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.) nie przewiduje przyjęcia do służby w PSP w drodze przeniesienia z innej formacji mundurowej.

Funkcjonariusz Policji (a także innej formacji mundurowej), który chce podjąć służbę w PSP musi najpierw zostać zwolniony ze służby z formacji macierzystej. Następnie przechodzi pełną procedurę przyjęcia, określoną w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej oraz przepisach wykonawczych. Służbę w PSP rozpoczyna się od stopnia strażaka i od stanowiska stażysty. W przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji, można następnie strażaka przenieść na inne (wyższe stanowisko) służbowe. Zachowane zostają natomiast przywileje emerytalne oraz prawo do dodatków uzależnionych od stażu służby (pracy) z uwzględnieniem okresu służby w Policji.
W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy). Oceny tej zdolności dokonują komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 29 cyt. ustawy).

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP - w miarę posiadanych możliwości etatowych.
Zgodnie z art. 34 cyt. ustawy, osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej.

Jakie procedury regulują kwestie związane z przekazaniem używanego sprzętu PSP do jednostek OSP?pokaż/ukryj

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku ( Dz.U.02.147.1229 tekst, ost.zm.2007.08.22 Dz.U. 07.89.590) Państwowa Straż Pożarna jest obowiązana do przekazywania nieodpłatnie technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń ochotniczym strażom pożarnym, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z powyższym zainteresowana jednostka OSP powinna wystąpić z wnioskiem o przydzielenie stosownego sprzętu lub urządzeń do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego PSP za pośrednictwem właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego PSP.

Co to jest gęstość obciążenia ogniowego?pokaż/ukryj

Gęstość obciążenia ognoiwego to parametr oceny zagrożenia pożarowego w obiektach przemysłowo-magazynowych (PM).

Z wielkości gęstości obciążenia ogniowego wynika m.in. dopuszczalna wielkość stref pożarowych, klasa odporności pożarowej, klasy odporności ogniowej elementów budowlanych, wymagania ewakuacyjne, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego i wewnętrznego gaszenia pożaru obiektów PM, co jest m.in. określone w rozporządzeniach:

 1. MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
 2. MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138),
 3. MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137),
 4. MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139).