do góry

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

Komunikat:

dot. nowelizacji ustawy ochronie przeciwpożarowej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w zakresie zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Z dniem 30 listopada 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wprowadzone przez ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505) dotyczące między innymi zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Głównie zmiany w tym zakresie dotyczą:

 • uprawnień osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • obowiązków inwestora w zakresie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji,
 • autorów dokumentacji projektowej w zakresie obowiązku zapewnienia jej zgodność
  z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 • uprawnień i obowiązków rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody,
 • nadzoru nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jednocześnie informujemy, że w:

 • Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2015 r. poz. 1963 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2015 r. poz. 2083 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy,
 • Dzienniku Ustaw z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 • Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 47 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.