do góry

W zawodzie technik pożarnictwa

Technik pożarnictwa

to osoba przygotowana do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Jego przygotowanie zawodowe umożliwia także podjęcie pracy w pozostałych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz podmiotach gospodarczych.

Technik pożarnictwa przygotowany jest do :

  • realizacji zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczych w przypadku: walki z pożarami, klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi środkami przemysłowymi
  • wykonywania określonych funkcji dowódczych
  • organizowania toku służby w jednostce
  • prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego
  • realizowania zadań związanych z prowadzeniem spraw kadrowych, kwatermistrzowskich oraz finansowych
  • sprawowania czynności prewencyjnych w zakresie prowadzenia rozpoznawania zagrożeń, podejmowanie przeciwdziałania tym zagrożeniom, propagowanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Kształcenie techników pożarnictwa realizowane jest w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Szkołach Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Poznaniu. Kształcenie odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. Nr 860). Zgodnie z art. 8, ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - "Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i prowadzić wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych" (Dz. U. z 2017 r., Nr 59).

Nauka odbywa się w dwóch formach: dla młodzieży - w trybie dziennym i dla dorosłych - w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

Aby uzyskać tytuł zawodowy „technik pożarnictwa" należy po ukończeniu kształcenia zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten zastąpi organizowane do tej pory w szkołach egzaminy z przygotowania zawodowego. Za przygotowanie i organizację egzaminu odpowiedzialne są Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) oraz okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE), nadzorowane przez ministra właściwego do spraw oświaty. W przypadku zawodu technik pożarnictwa za egzamin odpowiedzialne są CKE oraz OKE w Krakowie, Jaworznie i Poznaniu. Zadania egzaminacyjne przygotowywane są nie przez poszczególne szkoły, tak jak było wcześniej, ale przez OKE i współpracujących z nią specjalistów z zakresu pożarnictwa. O ostatecznym wyborze zadań decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy, to dwuczęściowy egzamin pisemny, obejmujący w części pierwszej - wiadomości i umiejętności właściwe dla zawodu, a w części drugiej - wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Etap drugi, to egzamin praktyczny, sprawdzający praktyczne umiejętności w danym zawodzie.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 lipca 2014 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

Ustalenia w zakresie naboru na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa (KKZ):

  1. Decyzję o skierowaniu na kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie technik pożarnictwa (pot. w trybie zaocznym) podejmują komendanci wojewódzcy PSP na podstawie polityki kadrowej przyjętej dla danego województwa.
  2. Komendanci wojewódzcy PSP, na podstawie przyznanych na dany rok limitów przyjęć dla województw, prześlą do szkół listy kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa.

Zmiany przepisów dot. egzaminów eksternistycznych w zawodzie technik pożarnictwa

Zgodnie z rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Dz.U.2015.1149) zawód „Technika pożarnictwa” został wpisany do „WYKAZU ZAWODÓW, W ZAKRESIE KTÓRYCH NIE PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO”

Kategoria: Ważne dokumenty [ 6 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa 16-03-01 14:01 5.91MB pobierz plik: Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa
Program modułowy technik pożarnictwa Program modułowy technik pożarnictwa 16-03-01 14:01 1MB pobierz plik: Program modułowy technik pożarnictwa
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe 16-03-01 14:01 4.45MB pobierz plik: Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów  w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa 16-03-01 14:00 2.84MB pobierz plik: Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa
Program nauczania w zawodzie technik pożarnictwa Program nauczania w zawodzie technik pożarnictwa 16-09-07 09:32 2.29MB pobierz plik: Program nauczania w zawodzie technik pożarnictwa
Zmiana do Zasad organizacji KKZ-tów_2018.pdf Zmiana do Zasad organizacji KKZ-tów_2018.pdf 19-06-14 13:10 852.48KB pobierz plik: Zmiana do Zasad organizacji KKZ-tów_2018.pdf
Kategoria: Przykładowe zadania egzaminacyjne [ 4 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Pisemny wykonywanie czynności.pdf Pisemny wykonywanie czynności.pdf 16-03-01 13:21 2.97MB pobierz plik: Pisemny wykonywanie czynności.pdf
Pisemny zarządzanie działaniami.pdf Pisemny zarządzanie działaniami.pdf 16-03-01 13:20 3.65MB pobierz plik: Pisemny zarządzanie działaniami.pdf
Praktyczny wykonywanie czynności.pdf Praktyczny wykonywanie czynności.pdf 16-03-01 13:20 1.49MB pobierz plik: Praktyczny wykonywanie czynności.pdf
Praktyczny zarządzanie działaniami.pdf Praktyczny zarządzanie działaniami.pdf 16-03-01 13:20 3.64MB pobierz plik: Praktyczny zarządzanie działaniami.pdf