do góry
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Strona główna Praca Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór do służby w Biurze Logistyki

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór do służby w Biurze Logistyki

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór do służby w Biurze Logistyki Komendy Głównej PSP w codziennym systemie czasu służby na zasadach przeniesienia służbowego

Informacje ogólne:

 1. nazwa stanowiska: - docelowo - starszy specjalista;
 2. liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: - 1 (słownie: jeden);
 3. miejsce pełnienia służby: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, Warszawa;
 4. rozkład czasu służby: codzienny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. współuczestniczenie w opracowywaniu wymagań jakościowych i technicznych materiałów, sprzętu i wyposażenia, a w szczególności:
 • umundurowania i odzieży specjalnej,
 • środków ochrony indywidualnej strażaka;
 1. współpraca z jednostkami organizacyjnymi PSP, dotycząca określenia standardów i normatywów wyposażenia jednostek PSP i KSRG, dla wyrobów określonych w pkt. 1 zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
 2. współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz jednostkami normalizacyjnymi, w zakresie określonym w pkt. 1;
 3. udział w pracach związanych z realizacją projektów naukowo-badawczych, których przedmiotem są wyroby określone w pkt. 1;
 4. analizowanie i współuczestniczenie w opracowywaniu oraz opiniowaniu aktów normatywnych tworzonych przez inne organy, w zakresie określonym w pkt. 1;
 5. udział w pracach komisji i zespołów roboczych Komendanta Głównego PSP dot. zakresu określonego w pkt. 1.

Wymagania konieczne stawiane kandydatom:

 1. posiadanie kwalifikacji o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o PSP oraz rozporządzeniu MSWiA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP;
 2. nienaganny przebieg dotychczasowej służby;
 3. zaangażowanie w realizację zadań;
 4. umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania pożądane od kandydatów na stanowisko:

 1. wykształcenie techniczne o profilu włókienniczym;
 2. umiejętność obsługi komputera (m.in. MS Office);
 3. umiejętność pracy w zespole oraz odporność na sytuacje stresowe;
 4. wysoka kultura osobista;

Wymagane dokumenty i sposób rekrutacji:

 1. CV (przesłane na adres: ; )
 2. oświadczenie o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach złożonych w postępowaniu w sprawie naboru do służby na zasadzie przeniesienia służbowego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w związku z ogłoszeniem o naborze do służby na stanowisko - docelowo - starszy specjalista, przez Komendanta Głównego PSP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podchorążych 38, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego”;
 3. Rozmowa kwalifikacyjna w KG PSP.

Termin składania ofert: 3 lipca 2020 r.
Planowany termin zatrudnienia: możliwość od dnia 15 lipca 2020 r
Informacje dodatkowe:
Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 523 33 48 lub (22) 523 34 79.