do góry
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Strona główna Praca Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór do służby w Biurze Logistyki Komendy Głównej PSP

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór do służby w Biurze Logistyki Komendy Głównej PSP

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór do służby w Biurze Logistyki Komendy Głównej PSP w codziennym systemie czasu służby na zasadach  przeniesienia służbowego

Informacje ogólne:

 • nazwa stanowiska: – starszy ratownik kierowca – docelowo – starszy inspektor sztabowy;
 • liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: - 2 (słownie: dwa);
 • miejsce pełnienia służby: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
  Podchorążych 38, Warszawa;
 • rozkład czasu służby: codzienny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • utrzymywanie w czystości, pełnej sprawności technicznej i stałej gotowości do wyjazdu przydzielonego samochodu;
 • niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu o wszelkich usterkach stwierdzonych podczas przyjmowania i eksploatacji samochodu;
 • bieżące kontrolowanie sprawności działania zamontowanych w samochodzie urządzeń;
 • przeprowadzanie codziennej obsługi przydzielonego pojazdu służbowego;
 • eksploatowanie pojazdów i sprzętu technicznego zgodnie z instrukcją obsługi
  i zasadami bezpieczeństwa.

Wymagania konieczne stawiane kandydatom:

 • posiadanie kwalifikacji o których mowa w art. 36 ust. 5 lub 6 ustawy o PSP;
 • minimalny staż w służbie: 3 lata;
 • nienaganny przebieg dotychczasowej służby: kandydat nie ukarany żadną z kar dyscyplinarnych określonych w art. 117 ust. 1, w tym w trybie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2019r. poz. 1499, z późn. zm.), pozytywna opinia służbowa.

Wymagania pożądane od kandydatów na stanowisko:

 • doświadczenie na stanowisku kierowcy;
 • posiadanie prawa jazdy min. kat.”B”;
 • dodatkowym atutem będzie posiadania prawa jazdy kat. „D”;
 • aktualne badania lekarskie;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;
 • dyspozycyjność (dotyczy również sobót i niedziel);
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • dobra organizacja i systematyczność w służbie;
 • rzetelność, sumienność, konsekwentne i dokładne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych;
 • umiejętność obsługi komputera (m.in. MS Office);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość topografii miasta Warszawy.

Wymagane dokumenty:

 • raport o przyjęcie do służby w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
 • CV (uwzględniające przebieg służby i pracy);
 • dokument potwierdzający kwalifikacje określone w art. 36 ust. 5 lub 6 ustawy o PSP;
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego aktualne badania lekarskie, stwierdzające zdolność do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym dotychczas stanowisku;
 • zaświadczenie potwierdzające staż służby;
 • zgoda przełożonego na wzięcie udziału w ogłoszonym naborze i potwierdzenie wyrażenia zgody na ewentualne przeniesienie służbowe funkcjonariusza;
 • kserokopia ostatniej opinii służbowej;
 • kserokopia indywidualnej karty oceny sprawności fizycznej strażaka przeprowadzonej w 2019 r.;
 • oświadczenie o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach złożonych
  w postępowaniu w sprawie naboru do służby na zasadzie przeniesienia służbowego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w związku z ogłoszeniem
  o naborze do służby na stanowisko starszy ratownik kierowca - docelowo - starszy inspektor sztabowy; przez Komendanta Głównego PSP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podchorążych 38, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Termin składania ofert: 31 lipca 2020 r.
Planowany termin zatrudnienia: 1 września 2020 r


Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 31 lipca 2020 r., w Biurze Logistyki KG PSP lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania,  a nie data stempla pocztowego) na adres: Biuro Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.

Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów, kopertę należy opisać podając IMIĘ I NAZWISKO, adres zamieszkania oraz dopisek „starszy ratownik kierowca - docelowo - starszy inspektor sztabowy”.

Informacje dodatkowe:

Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22) 523 33 49 lub (22) 523 33 30.